Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کارمندان پیشین بانو در نهاد‌های دولتی به کارهای شخصی رو آورده‌اند

شماری از بانوان که پیش از این در نهادهای دولتی کارمند بودند، می‌گویند که دست به کارهای شخصی زده‌اند تا مشکلات اقتصادی شان را حل کنند.

این بانوان می‌افزایند که برای پیدا کردن نان به خانواده‌های شان مجبور اند کار کنند.

نورجان که چندین سال همچون مدیر مکتب وظیفه اجرا کرده، می‌گوید که بخاطر تامین اقتصاد خانواده‌اش به تجارت رو آورده است.

این بانو تجارت‌اش را با ده هزار افغانی آغاز کرده و اکنون در نمایشگاه‌ها ساخته‌های دستی‌اش را به نمایش می‌گذارد.

نورجان به طلوع نیوز گفت: «من قبلا منحیث مدیر مکتب کار می‌کردم و بخاطر چرخاندن چرخ زندگی به تجارت رو آورده‌ام باید برای پیش‌برد زندگی از یک جای شروع کرد من از صنایع دستی شروع کردم.»

شمار دیگر از بانوان نیز به تجارت رو آورده‌اند و از شهروندان کشور می‌خواهند تا از فرآورده‌های داخلی آنان استفاده و حمایت کنند.

مینه، بانوی تجار، گفت: «بسیار زیاد تغییرات آمده در سال های قبل بود بازار‌ها گرم بود خریداری بود بازار‌ها بسیار سرد است و تا حال هیچ خریداری نشده.»

فاطمه، یکی دیگر از زنان تجارت پیشه، گفت: «خود تان سر پاهای تان ایستاد شوید فرق نمی‌کند که بگویید ما سرمایه نداریم نه من با بیست افغانی شروع کردیم حالا به اینجا رسیدیم.»

پیش از این، سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان آمار داده است که در حال حاضر چهار هزار بانو جواز رسمی برای فعالیت‌های بازرگانی شان را دریافت کرده‌اند.

کارمندان پیشین بانو در نهاد‌های دولتی به کارهای شخصی رو آورده‌اند

شمار دیگر از بانوان نیز به تجارت رو آورده‌اند و از شهروندان کشور می‌خواهند تا از فرآورده‌های داخلی آنان استفاده و حمایت کنند.

تصویر بندانگشتی

شماری از بانوان که پیش از این در نهادهای دولتی کارمند بودند، می‌گویند که دست به کارهای شخصی زده‌اند تا مشکلات اقتصادی شان را حل کنند.

این بانوان می‌افزایند که برای پیدا کردن نان به خانواده‌های شان مجبور اند کار کنند.

نورجان که چندین سال همچون مدیر مکتب وظیفه اجرا کرده، می‌گوید که بخاطر تامین اقتصاد خانواده‌اش به تجارت رو آورده است.

این بانو تجارت‌اش را با ده هزار افغانی آغاز کرده و اکنون در نمایشگاه‌ها ساخته‌های دستی‌اش را به نمایش می‌گذارد.

نورجان به طلوع نیوز گفت: «من قبلا منحیث مدیر مکتب کار می‌کردم و بخاطر چرخاندن چرخ زندگی به تجارت رو آورده‌ام باید برای پیش‌برد زندگی از یک جای شروع کرد من از صنایع دستی شروع کردم.»

شمار دیگر از بانوان نیز به تجارت رو آورده‌اند و از شهروندان کشور می‌خواهند تا از فرآورده‌های داخلی آنان استفاده و حمایت کنند.

مینه، بانوی تجار، گفت: «بسیار زیاد تغییرات آمده در سال های قبل بود بازار‌ها گرم بود خریداری بود بازار‌ها بسیار سرد است و تا حال هیچ خریداری نشده.»

فاطمه، یکی دیگر از زنان تجارت پیشه، گفت: «خود تان سر پاهای تان ایستاد شوید فرق نمی‌کند که بگویید ما سرمایه نداریم نه من با بیست افغانی شروع کردیم حالا به اینجا رسیدیم.»

پیش از این، سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان آمار داده است که در حال حاضر چهار هزار بانو جواز رسمی برای فعالیت‌های بازرگانی شان را دریافت کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره