Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی خوراک: نخستین محموله گندم اوکراین در نوامبر به کابل می‌رسد

برنامه جهانی خوراک می‌گوید که گندم خریداری شده این نهاد از اوکراین به ترکیه رسیده است و در ماه نوامبر سی‌هزار متریک تُن گندم به افغانستان خواهد رسید.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که هفت کشتی حامل مواد غذایی به شمول گندم به مقصد آسیا و اروپا حرکت کرده است.

فلیپ کروف، مسوول ارتباطات برنامه جهانی خوراک، گفت: «برنامه جهانی غذا ۸۰ هزا متریک تُن گندم را از اوکراین خریداری کرده است. بعد از آسیاب کردن آن، این مقدار ۶۰ هزار متریک آرد گندم خواهد شد. ما توقع داریم که نخستین محموله آرد گندم از اوکراین در هفته‌های آینده به افغانستان برسد.»

از سویی‌ هم، برخی از خانواده‌های نادار در پایتخت نگران زمستان پیش رو هستند.

راحله مادر نه فرزند است و پس از مرگ همسرش مسوولیت خانواده اش را به عهده دارد. 

او می‌گوید که از بهر تهیه مواد خوراکی برای فرزندانش از صبح تا شام در خانه‌های مردم کار می‌کند.

راحله، نادار، گفت: «اقتصاد ما زیاد ضعیف است در خانه هیچ چیزی نداریم کاریگر نداریم یگان دفعه اگر خودم کالا شویی کنم کنم اگر نی در خانه ما کاریگر نداریم که به ما کسی چیزی کند.» 

همانند راحله خانواده‌های دیگری هم هستند که با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو اند. 

محمد دوست هفتاد و دو ساله که از زمستان پیش‌رو نگران است و چالش‌های اقتصادی دامنگیرش شده از نهادهای مدد‌رسان می‌خواهد تا کمک‌های شان را به گونه شفاف به افراد نادار توزیع کنند.

محمد دوست، نادار، گفت: «مشکلات خودما هیچ اختتام نیست نی غله نی دانه نی پیسه هیچی نداریم غیر خدا.» 

فرشته، یک نادار دیگر، گفت: «هیچ کسی برای ما کمک نکرده است کسایکه کمک کنند همین شوهر من  همینطور مریض است بعد از این همرای ما کمک کنند.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که نبود مدیریت در روند توزیع کمک‌ها سبب شده است تا این کمک‌ها بر اقتصاد شهروندان کشور تاثیر مثبت نداشته باشد. 

روح الله احمدزی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «عدم گزارش دهی شان برای یک حکومت قانون‌مند در افغانستان این سه عامل باعث می‌شود که کمک‌های که از طرف جامعه جهانی در افغانستان صورت گرفته موثریت در راستای امحای فقر و رشد اقتصادی نداشته باشد.»  

پیش از این برنامه جهانی خوراک گفته است که از هر ده نفر در افغانستان نه تن آنان به غذای کافی دسترسی ندارند.

برنامه جهانی خوراک: نخستین محموله گندم اوکراین در نوامبر به کابل می‌رسد

تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی خوراک می‌گوید که گندم خریداری شده این نهاد از اوکراین به ترکیه رسیده است و در ماه نوامبر سی‌هزار متریک تُن گندم به افغانستان خواهد رسید.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که هفت کشتی حامل مواد غذایی به شمول گندم به مقصد آسیا و اروپا حرکت کرده است.

فلیپ کروف، مسوول ارتباطات برنامه جهانی خوراک، گفت: «برنامه جهانی غذا ۸۰ هزا متریک تُن گندم را از اوکراین خریداری کرده است. بعد از آسیاب کردن آن، این مقدار ۶۰ هزار متریک آرد گندم خواهد شد. ما توقع داریم که نخستین محموله آرد گندم از اوکراین در هفته‌های آینده به افغانستان برسد.»

از سویی‌ هم، برخی از خانواده‌های نادار در پایتخت نگران زمستان پیش رو هستند.

راحله مادر نه فرزند است و پس از مرگ همسرش مسوولیت خانواده اش را به عهده دارد. 

او می‌گوید که از بهر تهیه مواد خوراکی برای فرزندانش از صبح تا شام در خانه‌های مردم کار می‌کند.

راحله، نادار، گفت: «اقتصاد ما زیاد ضعیف است در خانه هیچ چیزی نداریم کاریگر نداریم یگان دفعه اگر خودم کالا شویی کنم کنم اگر نی در خانه ما کاریگر نداریم که به ما کسی چیزی کند.» 

همانند راحله خانواده‌های دیگری هم هستند که با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو اند. 

محمد دوست هفتاد و دو ساله که از زمستان پیش‌رو نگران است و چالش‌های اقتصادی دامنگیرش شده از نهادهای مدد‌رسان می‌خواهد تا کمک‌های شان را به گونه شفاف به افراد نادار توزیع کنند.

محمد دوست، نادار، گفت: «مشکلات خودما هیچ اختتام نیست نی غله نی دانه نی پیسه هیچی نداریم غیر خدا.» 

فرشته، یک نادار دیگر، گفت: «هیچ کسی برای ما کمک نکرده است کسایکه کمک کنند همین شوهر من  همینطور مریض است بعد از این همرای ما کمک کنند.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که نبود مدیریت در روند توزیع کمک‌ها سبب شده است تا این کمک‌ها بر اقتصاد شهروندان کشور تاثیر مثبت نداشته باشد. 

روح الله احمدزی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «عدم گزارش دهی شان برای یک حکومت قانون‌مند در افغانستان این سه عامل باعث می‌شود که کمک‌های که از طرف جامعه جهانی در افغانستان صورت گرفته موثریت در راستای امحای فقر و رشد اقتصادی نداشته باشد.»  

پیش از این برنامه جهانی خوراک گفته است که از هر ده نفر در افغانستان نه تن آنان به غذای کافی دسترسی ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره