Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی تولید‌کننده‌گان از نبود بازار برای ساخته‌های داخلی

شماری از مسوولان شرکت‌های خصوصی در کشور از نبود بازار مناسب برای فروش تولیدات داخلی شان نگرانی می‌کنند و می‌گویند که تقاضای تولیدات داخلی دربازارهای کشور کم‌رنگ شده است.

آنان وارد کردن کالاها را به گونه‌ی غیرقانونی از بیرون کشور یکی از علت‌های از رونق افتادن تولیدات داخلی می‌دانند.

حافظ، مسوول شرکت تولیدی سیستان کهن، گفت: «راه‌های قانونی را ما پیگرد باشیم و راه‌های غیرقانونی را کلن باید ببندند.»

عبدالجبار حسن‌زاده، رییس شرکت تولیدی آب میهن، گفت: «ازدولت تقاضامندیم که او مالیات که می‌خواهد خارجی بیاید وارد کند، نگذارد و محصولات که تاجر خود ما می‌خواهد وارد کند، محصول او کم باشد.»

با این حال، شماری از شهروندان کشور خواهان پشتیبانی حکومت سرپرست از بخش خصوصی استند تا زمینه‌های کاری برای مردم فراهم شوند.

احمد نوید، باشنده پروان، گفت: «بنا برمشکلاتی که در افغانستان آمد سقوط کرد یا رفت، پس دوباره بتوانند بیایند داخل افغانستان کارکنند جوانان سرکارشوند.»

نجیب الله فیضی، باشنده غور، گفت: «تقاضای ما از حکومت همین است که شرکت‌ها وتصدی خصوصی و دولتی را بالایش کارکند.»

درهمین حال، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که پشتیبانی و رشد بخش خصوصی در اولویت کارآنان قرار دارد.

آخند زاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزرات تجارت، گفت: «وزارت صنعت وتجارت از تمام سکتورهای کشورحمایت می‌کند وجهت فراهم آوری سهولت هرچه بیشتر دربخش توزیع زمین وتعرفه مواد خام هم سهولت فراهم می‌کند.»

رازمحمد یاسر، رییس اطاق تجارت و سرمایه‌گذاری پروان، گفت: «ما ۵۰ جریب زمین را برای تجارها در ساحه‌ی باریک آب توزیع کردیم و تجارها آمده روان استند و کارشان را آغاز می‌کنند.»

نگرانی‌ها از کم رنگ شدن تولیدات داخلی در حالی مطرح می‌شوند که پس از سقوط حکومت پیشین تاکنون، شماری از شرکت‌های خصوصی فعالیت‌های شان از سر نگرفته اند.

نگرانی تولید‌کننده‌گان از نبود بازار برای ساخته‌های داخلی

درهمین حال، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که پشتیبانی و رشد بخش خصوصی در اولویت کارآنان قرار دارد.

تصویر بندانگشتی

شماری از مسوولان شرکت‌های خصوصی در کشور از نبود بازار مناسب برای فروش تولیدات داخلی شان نگرانی می‌کنند و می‌گویند که تقاضای تولیدات داخلی دربازارهای کشور کم‌رنگ شده است.

آنان وارد کردن کالاها را به گونه‌ی غیرقانونی از بیرون کشور یکی از علت‌های از رونق افتادن تولیدات داخلی می‌دانند.

حافظ، مسوول شرکت تولیدی سیستان کهن، گفت: «راه‌های قانونی را ما پیگرد باشیم و راه‌های غیرقانونی را کلن باید ببندند.»

عبدالجبار حسن‌زاده، رییس شرکت تولیدی آب میهن، گفت: «ازدولت تقاضامندیم که او مالیات که می‌خواهد خارجی بیاید وارد کند، نگذارد و محصولات که تاجر خود ما می‌خواهد وارد کند، محصول او کم باشد.»

با این حال، شماری از شهروندان کشور خواهان پشتیبانی حکومت سرپرست از بخش خصوصی استند تا زمینه‌های کاری برای مردم فراهم شوند.

احمد نوید، باشنده پروان، گفت: «بنا برمشکلاتی که در افغانستان آمد سقوط کرد یا رفت، پس دوباره بتوانند بیایند داخل افغانستان کارکنند جوانان سرکارشوند.»

نجیب الله فیضی، باشنده غور، گفت: «تقاضای ما از حکومت همین است که شرکت‌ها وتصدی خصوصی و دولتی را بالایش کارکند.»

درهمین حال، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که پشتیبانی و رشد بخش خصوصی در اولویت کارآنان قرار دارد.

آخند زاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزرات تجارت، گفت: «وزارت صنعت وتجارت از تمام سکتورهای کشورحمایت می‌کند وجهت فراهم آوری سهولت هرچه بیشتر دربخش توزیع زمین وتعرفه مواد خام هم سهولت فراهم می‌کند.»

رازمحمد یاسر، رییس اطاق تجارت و سرمایه‌گذاری پروان، گفت: «ما ۵۰ جریب زمین را برای تجارها در ساحه‌ی باریک آب توزیع کردیم و تجارها آمده روان استند و کارشان را آغاز می‌کنند.»

نگرانی‌ها از کم رنگ شدن تولیدات داخلی در حالی مطرح می‌شوند که پس از سقوط حکومت پیشین تاکنون، شماری از شرکت‌های خصوصی فعالیت‌های شان از سر نگرفته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره