Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دو محموله پول‌های تازه چاپ شده افغانی وارد کشور شده است

شاه محمد محرابی، رییس کمیته تفتیش و عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان، می‌گوید که تا کنون یک‌ونیم میلیارد افغانی تازه چاپ شده وارد افغانستان شده است.

این مقام بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که انتظار می‌رود متباقی پول‌های تازه چاپ شده ماه آینده به افغانستان برسد.

شاه محمد محرابی گفته است: «شرکت امنیتی چاپ پول پولند دو محموله را فرستاده است یکی آن روز سه‌شنبه و دیگر آن روز پنج‌شبنه رسیده است هر یکی از محموله شامل ۷.۵ میلیون بانک‌نوت افغانی که مجموع آن ۱.۵ میلیارد افغانی می‌شود، است.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی بر کارگیری از کریدت کارت‌ها بجای استفاده از پول نقد تاکید می‌ورزند.

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانک‌داری، گفت: «بیشتر مردم دادوستد روزمره خود را و یا معاملات کوچک، متوسط و بزرگ را توسط پول نقد می‌نمایند که خود گردش پول نقد، بیشتر استفاده‌اش باعث این می‌شود که این پول همان کیفیت خود را از دست بدهد.»

از سویی هم، شماری از باشندگان کابل می‌گویند که همه باید در نگهداری پول توجه کنند.

عبدالقدوس، باشنده کابل، می‌گوید: «یک دانه بکسک بگیرند که این پول نگهداری شود وقتی که خود ما نگهداری نکنیم دولت در کجا رسیدگی کرده می‌تواند.»

حارث، باشنده دیگر، می‌گوید: « وقتی که پول را می‌گیریم باید بسیار محافظت‌اش کنیم، قات نکنیم و به کودکان ندهیم.»

پیش از این وزارت اقتصاد گفته است که بانک‌نوت‌های کهنه به گونه نظام‌مند از بازار گردآوری می‌شوند و پول‌های تازه چاپ شده افغانی جایگزین بانک‌نوت‌های کهنه و به زودی وارد بازار خواهند شد.

دو محموله پول‌های تازه چاپ شده افغانی وارد کشور شده است

شاه محمد محرابی، رییس کمیته تفتیش و عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان، می‌گوید که انتظار می‌رود متباقی پول‌های تازه چاپ شده ماه آینده به افغانستان برسد.

تصویر بندانگشتی

شاه محمد محرابی، رییس کمیته تفتیش و عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان، می‌گوید که تا کنون یک‌ونیم میلیارد افغانی تازه چاپ شده وارد افغانستان شده است.

این مقام بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که انتظار می‌رود متباقی پول‌های تازه چاپ شده ماه آینده به افغانستان برسد.

شاه محمد محرابی گفته است: «شرکت امنیتی چاپ پول پولند دو محموله را فرستاده است یکی آن روز سه‌شنبه و دیگر آن روز پنج‌شبنه رسیده است هر یکی از محموله شامل ۷.۵ میلیون بانک‌نوت افغانی که مجموع آن ۱.۵ میلیارد افغانی می‌شود، است.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی بر کارگیری از کریدت کارت‌ها بجای استفاده از پول نقد تاکید می‌ورزند.

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانک‌داری، گفت: «بیشتر مردم دادوستد روزمره خود را و یا معاملات کوچک، متوسط و بزرگ را توسط پول نقد می‌نمایند که خود گردش پول نقد، بیشتر استفاده‌اش باعث این می‌شود که این پول همان کیفیت خود را از دست بدهد.»

از سویی هم، شماری از باشندگان کابل می‌گویند که همه باید در نگهداری پول توجه کنند.

عبدالقدوس، باشنده کابل، می‌گوید: «یک دانه بکسک بگیرند که این پول نگهداری شود وقتی که خود ما نگهداری نکنیم دولت در کجا رسیدگی کرده می‌تواند.»

حارث، باشنده دیگر، می‌گوید: « وقتی که پول را می‌گیریم باید بسیار محافظت‌اش کنیم، قات نکنیم و به کودکان ندهیم.»

پیش از این وزارت اقتصاد گفته است که بانک‌نوت‌های کهنه به گونه نظام‌مند از بازار گردآوری می‌شوند و پول‌های تازه چاپ شده افغانی جایگزین بانک‌نوت‌های کهنه و به زودی وارد بازار خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره