Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت خارجه ناروی از کمک ۲۲ میلیون دالری به افغانستان خبر داد

در ادامه کمک‌های اتحادیه اروپا به افغانستان، اکنون وزارت خارجه ناروی در خبرنامه‌ی گفته است که این کشور بیست و دو میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند.

در این خبرنامه آمده است که این کمک‌ها از طریق نهادهای سازمان ملل و بانک جهانی برای رسید‌گی به مشکلات اقتصادی در افغانستان هزینه خواهد شد.

بربنیاد این خبرنامه، چالش‌های اقتصادی سبب افزایش نیازهای بشری در افغانستان شده که از این میان زنان و کودکان بیشترین آسیب‌دید‌گان وضعیت بشری در این کشور اند.

آنیکن هویتفلد، وزیر خارجه ناروی، در این باره چنین می‌گوید: «مردم افغانستان با زمستان دشوار روبه‌رو اند و ما نباید آنان را فراموش کنیم ناروی اکنون ۲۲۰ میلیون کرون را به سازمان ملل و بانک جهانی فراهم می‌کند تا از تلاش‌های آنان برای فراهم‌سازی کمک‌های اولیه، پشتبیانی کند. ناروی همچنان از نهادهایی پشتیبانی می‌کند که برای حقوق بشر و حقوق زنان کار می‌کنند هیچ پول از سوی ناروی به طالبان نخواهد رفت.»

علی مرتضی، صنف هشت مکتب، می‌گوید که چالش‌های اقتصادی ناگزیراش ساخته است تا در یک ورکشاپ کار کند تا مصارف خانواده‌اش را تامین کند. علی مرتضی به طلوع‌نیوز می‌گوید: «پیسه که از اینجا می‌گیرم به مصرف مکتب‌ام می‌برم و به خانه یک کمی می‌شود اما مشکل هم خو طبعاً زیاد است.»

از سویی هم، برخی از باشندگان پایتخت نگران مشکلات اقتصادی در زمستان پیش‌رو استند.

شجاع معروف، باشنده کابل، گفت: «کمک‌ها نتوانسته که مشکل مردم را حل کند. روز‌به‌روز فقر، مسکینی، بیچاره‌گی، تنگدستی زیادتر شده می‌رود.»

میر سعدالدین، باشنده کابل، می‌گوید: «این کمک‌های که شده اگر به مردم شده به من، راستی خدا دروغ گفتن تاریکی ایمان است، نشده است.»

در همین حال، امارت اسلامی تاکید می‌ورزد که کمک‌ها در کوتاه مدت اثرگذار است اما در درازمدت نیاز است تا سرمایه‌گذاری در بخش زیربنایی در کشور انجام شود.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، در این باره چنین می‌گوید: «بدون شک که مشکلات اساسی کشور ما را حل کرده نمی‌تواند. به گونه‌ی کوتاه مدت شاید مفید واقع می‌شود، ولی به گونه‌ی اساسی مشکلات اساسی کشور ما را حل کرده نمی‌تواند.»

پیش از این اتحادیه اروپا گفته است که هفتاد و پنج میلیون یورو به افغانستان کمک می‌کند که این کمک‌ها در بخش‌های مصوونیت غذایی، کمک به آسیب‌دیدگان رویدادهای طبیعی و نیازهای زمستانی در افغانستان هزینه خواهد شد.

وزارت خارجه ناروی از کمک ۲۲ میلیون دالری به افغانستان خبر داد

در این خبرنامه آمده است که این کمک‌ها از طریق نهادهای سازمان ملل و بانک جهانی برای رسید‌گی به مشکلات اقتصادی در افغانستان هزینه خواهد شد.

Thumbnail

در ادامه کمک‌های اتحادیه اروپا به افغانستان، اکنون وزارت خارجه ناروی در خبرنامه‌ی گفته است که این کشور بیست و دو میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند.

در این خبرنامه آمده است که این کمک‌ها از طریق نهادهای سازمان ملل و بانک جهانی برای رسید‌گی به مشکلات اقتصادی در افغانستان هزینه خواهد شد.

بربنیاد این خبرنامه، چالش‌های اقتصادی سبب افزایش نیازهای بشری در افغانستان شده که از این میان زنان و کودکان بیشترین آسیب‌دید‌گان وضعیت بشری در این کشور اند.

آنیکن هویتفلد، وزیر خارجه ناروی، در این باره چنین می‌گوید: «مردم افغانستان با زمستان دشوار روبه‌رو اند و ما نباید آنان را فراموش کنیم ناروی اکنون ۲۲۰ میلیون کرون را به سازمان ملل و بانک جهانی فراهم می‌کند تا از تلاش‌های آنان برای فراهم‌سازی کمک‌های اولیه، پشتبیانی کند. ناروی همچنان از نهادهایی پشتیبانی می‌کند که برای حقوق بشر و حقوق زنان کار می‌کنند هیچ پول از سوی ناروی به طالبان نخواهد رفت.»

علی مرتضی، صنف هشت مکتب، می‌گوید که چالش‌های اقتصادی ناگزیراش ساخته است تا در یک ورکشاپ کار کند تا مصارف خانواده‌اش را تامین کند. علی مرتضی به طلوع‌نیوز می‌گوید: «پیسه که از اینجا می‌گیرم به مصرف مکتب‌ام می‌برم و به خانه یک کمی می‌شود اما مشکل هم خو طبعاً زیاد است.»

از سویی هم، برخی از باشندگان پایتخت نگران مشکلات اقتصادی در زمستان پیش‌رو استند.

شجاع معروف، باشنده کابل، گفت: «کمک‌ها نتوانسته که مشکل مردم را حل کند. روز‌به‌روز فقر، مسکینی، بیچاره‌گی، تنگدستی زیادتر شده می‌رود.»

میر سعدالدین، باشنده کابل، می‌گوید: «این کمک‌های که شده اگر به مردم شده به من، راستی خدا دروغ گفتن تاریکی ایمان است، نشده است.»

در همین حال، امارت اسلامی تاکید می‌ورزد که کمک‌ها در کوتاه مدت اثرگذار است اما در درازمدت نیاز است تا سرمایه‌گذاری در بخش زیربنایی در کشور انجام شود.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، در این باره چنین می‌گوید: «بدون شک که مشکلات اساسی کشور ما را حل کرده نمی‌تواند. به گونه‌ی کوتاه مدت شاید مفید واقع می‌شود، ولی به گونه‌ی اساسی مشکلات اساسی کشور ما را حل کرده نمی‌تواند.»

پیش از این اتحادیه اروپا گفته است که هفتاد و پنج میلیون یورو به افغانستان کمک می‌کند که این کمک‌ها در بخش‌های مصوونیت غذایی، کمک به آسیب‌دیدگان رویدادهای طبیعی و نیازهای زمستانی در افغانستان هزینه خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره