Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت ترانسپورت: قاچاق دالر به بیرون از کشور نزدیک به صفر رسیده

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که قاچاق دالر از راه میدان‌های هوایی کشور به صفر نزدیک شده است.

سخنگوی این وزارت می‌افزاید که هیچ کسی نمی‌تواند بیش‌تر از پنج هزار دالر به بیرون از کشور انتقال دهد و از ماه اکتوبر به این‌سو، بیش از چهل هزار دالر مسافران مسترد شده است.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «قاچاق دالر از طریق میدان‌های هوایی تقریبا به صفر نزدیک شده است و قاچاق نظر به گذشته کم شده است.»

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «اگر یک شخص یا فامیل باشند حق انتقال پنج هزار دالر را دارند و همچنان تا ۲ صد گرام طلا با خود انتقال کرده می‌تواند.»

در همین حال، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزده کابل از قاچاق دالر به بیرون از افغانستان نگرانی میکند و می‌گوید که هنوز هم دالر به ایران و پاکستان از راه‌های زمینی قاچاق می‌شود.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل، گفت: «از کشور ما اکثریت دالر به ایران، پاکستان و کشورهای همسایه می‌رود. این دالر هم زیر نام تجارت و هم قاچاق می‌شود.»

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «قاچاق دالر باعث کاهش ذخایر عرضی خارجی و همچنان کاهش ذخایر عرضی داخلی در کشور می‌گردد.»

نازک‌میر زیارمل، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «هر قدر که از افغانستان دالر قاچاق می‌شود به آن اندازه سرمایه در کشور کاهش پیدا می‌کند و نیز ارزش اسعار داخلی و خارجی کاهش پیدا می‌کند.»

افغانستان بیشتر کالاهای مورد نیازش را از بیرون وارد می‌کند و بیشتر این کالاها به دالر خریده می‌شوند، به باور آگاهان اقتصاد بیرون شدن دالر به اقتصاد کشور زیان می‌رساند.

وزارت ترانسپورت: قاچاق دالر به بیرون از کشور نزدیک به صفر رسیده

در همین حال، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزده کابل از قاچاق دالر به بیرون از افغانستان نگرانی میکند و می‌گوید که هنوز هم دالر به ایران و پاکستان از راه‌های زمینی قاچاق می‌شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که قاچاق دالر از راه میدان‌های هوایی کشور به صفر نزدیک شده است.

سخنگوی این وزارت می‌افزاید که هیچ کسی نمی‌تواند بیش‌تر از پنج هزار دالر به بیرون از کشور انتقال دهد و از ماه اکتوبر به این‌سو، بیش از چهل هزار دالر مسافران مسترد شده است.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «قاچاق دالر از طریق میدان‌های هوایی تقریبا به صفر نزدیک شده است و قاچاق نظر به گذشته کم شده است.»

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «اگر یک شخص یا فامیل باشند حق انتقال پنج هزار دالر را دارند و همچنان تا ۲ صد گرام طلا با خود انتقال کرده می‌تواند.»

در همین حال، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزده کابل از قاچاق دالر به بیرون از افغانستان نگرانی میکند و می‌گوید که هنوز هم دالر به ایران و پاکستان از راه‌های زمینی قاچاق می‌شود.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل، گفت: «از کشور ما اکثریت دالر به ایران، پاکستان و کشورهای همسایه می‌رود. این دالر هم زیر نام تجارت و هم قاچاق می‌شود.»

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «قاچاق دالر باعث کاهش ذخایر عرضی خارجی و همچنان کاهش ذخایر عرضی داخلی در کشور می‌گردد.»

نازک‌میر زیارمل، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «هر قدر که از افغانستان دالر قاچاق می‌شود به آن اندازه سرمایه در کشور کاهش پیدا می‌کند و نیز ارزش اسعار داخلی و خارجی کاهش پیدا می‌کند.»

افغانستان بیشتر کالاهای مورد نیازش را از بیرون وارد می‌کند و بیشتر این کالاها به دالر خریده می‌شوند، به باور آگاهان اقتصاد بیرون شدن دالر به اقتصاد کشور زیان می‌رساند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره