Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برشنا: بیش از یک میلیارد بدهی از نهادهای دولتی گردآوری شد

شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا) می‌گوید که در کمتر از شانزده ماه، بیش از یک میلیارد افغانی بدهی‌هایش را از نهادهای دولتی و بیش از هفتاد میلیون افغانی بدهی‌های دیگر را از سیاست‌مداران و مقام‌های حکومت پیشین گردآوری کرده است.

سخنگوی این شرکت می‌گوید که گردآوری این بدهی‌ها در پرداخت قرضه‌های این شرکت به واردکنندگان برق کمک کرده است.

حکمت‌الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا گفت: «برای ما از ادارت دولتی ۱.۱ میلیارد افغانی پیسه انتقال شده همین قسم از سیاسون گذشته و زورگویان۷۰ تا ۷۵ میلیون افغانی قرضداری را بدست آوردیم.»

امان‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا گفت: «راهکار مثل میترهای پیش پرداخت در این ساحات باید نصب شود و با وزارت مالیه باید تفاهم صورت بیگیرد که باید ادارات دولتی بل برق خود را از وزارت مالیه از هر مرجع که می‌توانند بر برشنا پرداخت کنند.»

همزمان با این، اتاق صنایع و معادن کابل می‌گوید با آنکه بسیاری از کارخانه‌داران بدهی‌های شرکت برشنا را پرداخته اند اما برق کافی در اختیار شان قرار داده نمی‌شود و میزان تولید کارخانه‌داران کاهش یافته است.

سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن کابل در این باره می‌گوید: «وضعیت برق فعلاً در پارک‌های صنعتی خصوصاً در کابل به حالت نارمل قرار ندارد و این فابریکه‌دارها را نیز دچار مشکل ساخته.»

از سویی هم، شماری از باشندگان کابل می‌گویند که پرچاوی برق در کابل به گونه کم پیشینه افزایش یافته است.

آرش، باشنده کابل گفت: «قرضه اونا را که پرداختن باید بر مردم یک خدماتی کنند برق بدهند بل برق شان می‌آید قدیم به اندازه سابق می‌اید اما برق هیچ نیست.»

سعید، باشنده کابل گفت: «برق ما خو هیچ نیست در بیست چهار ساعت یازده بجه شب می‌آید یک بجه شب پس میرود ضرورت ما نیست دیگر.»

احمد شهیم، باشده کابل گفت: «بر مردم برق درست ارایه بکند حداقل در یک روز دوازده ساعت برق حداقل بر مردم بدهد مردم یک چیزی مشکلات‌ش رفع می‌شود.»

در همین حال، شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه در گفت‌وگوی تلفنی با عصمت‌الله ارگاشیف، نماینده ویژه ازبیکستان برای افغانستان در باره مشکلات فرا‌راه انتقال برق وارداتی این کشور به افغانستان صحبت کرد.

معاون سخنگوی وزارت خارجه در رشته تویت‌های نگاشته است که آقای استانکزی از ازبیکستان خواست تا میزان برق وارداتی را به سطحی برساند که دوطرف برآن توافق کرده‌اند.

آقای ارگاشیف با تایید مشکلات گفته است که تلاش می‌شود تا سطح برق را به افغانستان افزایش دهند.

افغانستان به برق کشورهای آسیای میانه و ایران وابسته است و تا کنون تولید برق از منابع داخلی نیازمندی کشور را از میان نبرداشته است.

برشنا: بیش از یک میلیارد بدهی از نهادهای دولتی گردآوری شد

سخنگوی این شرکت می‌گوید که گردآوری این بدهی‌ها در پرداخت قرضه‌های این شرکت به واردکنندگان برق کمک کرده است.

تصویر بندانگشتی

شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا) می‌گوید که در کمتر از شانزده ماه، بیش از یک میلیارد افغانی بدهی‌هایش را از نهادهای دولتی و بیش از هفتاد میلیون افغانی بدهی‌های دیگر را از سیاست‌مداران و مقام‌های حکومت پیشین گردآوری کرده است.

سخنگوی این شرکت می‌گوید که گردآوری این بدهی‌ها در پرداخت قرضه‌های این شرکت به واردکنندگان برق کمک کرده است.

حکمت‌الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا گفت: «برای ما از ادارت دولتی ۱.۱ میلیارد افغانی پیسه انتقال شده همین قسم از سیاسون گذشته و زورگویان۷۰ تا ۷۵ میلیون افغانی قرضداری را بدست آوردیم.»

امان‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا گفت: «راهکار مثل میترهای پیش پرداخت در این ساحات باید نصب شود و با وزارت مالیه باید تفاهم صورت بیگیرد که باید ادارات دولتی بل برق خود را از وزارت مالیه از هر مرجع که می‌توانند بر برشنا پرداخت کنند.»

همزمان با این، اتاق صنایع و معادن کابل می‌گوید با آنکه بسیاری از کارخانه‌داران بدهی‌های شرکت برشنا را پرداخته اند اما برق کافی در اختیار شان قرار داده نمی‌شود و میزان تولید کارخانه‌داران کاهش یافته است.

سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن کابل در این باره می‌گوید: «وضعیت برق فعلاً در پارک‌های صنعتی خصوصاً در کابل به حالت نارمل قرار ندارد و این فابریکه‌دارها را نیز دچار مشکل ساخته.»

از سویی هم، شماری از باشندگان کابل می‌گویند که پرچاوی برق در کابل به گونه کم پیشینه افزایش یافته است.

آرش، باشنده کابل گفت: «قرضه اونا را که پرداختن باید بر مردم یک خدماتی کنند برق بدهند بل برق شان می‌آید قدیم به اندازه سابق می‌اید اما برق هیچ نیست.»

سعید، باشنده کابل گفت: «برق ما خو هیچ نیست در بیست چهار ساعت یازده بجه شب می‌آید یک بجه شب پس میرود ضرورت ما نیست دیگر.»

احمد شهیم، باشده کابل گفت: «بر مردم برق درست ارایه بکند حداقل در یک روز دوازده ساعت برق حداقل بر مردم بدهد مردم یک چیزی مشکلات‌ش رفع می‌شود.»

در همین حال، شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه در گفت‌وگوی تلفنی با عصمت‌الله ارگاشیف، نماینده ویژه ازبیکستان برای افغانستان در باره مشکلات فرا‌راه انتقال برق وارداتی این کشور به افغانستان صحبت کرد.

معاون سخنگوی وزارت خارجه در رشته تویت‌های نگاشته است که آقای استانکزی از ازبیکستان خواست تا میزان برق وارداتی را به سطحی برساند که دوطرف برآن توافق کرده‌اند.

آقای ارگاشیف با تایید مشکلات گفته است که تلاش می‌شود تا سطح برق را به افغانستان افزایش دهند.

افغانستان به برق کشورهای آسیای میانه و ایران وابسته است و تا کنون تولید برق از منابع داخلی نیازمندی کشور را از میان نبرداشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره