Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گفت‌وگوها روی آغاز کار راه‌آهن افغان-ترانس جریان دارد

اداره راه‌آهن افغانستان می‌گوید که کار تشخیص مسیرهای پروژه راه‌آهن افغان-ترانس به پایان رسیده است و گفت‌وگوها برای آغاز کار این پروژه با ازبیکستان و پاکستان جریان دارد.

رییس این اداره می‌افزاید که هزینه پروژه افغان-ترانس که آسیای مرکزی و جنوب آسیا را باهم وصل می‌کند، پنج میلیارد دالر است و نیاز است که نهادهای بین‌المللی در این بخش سرمایه‌گذاری کنند.

بخت الرحمن شرافت، رییس اداره راه آهن، گفت: «در وضعیت کنونی، حکومت نمی‌تواند بودجه این پروژه را فراهم کند. کارهای ابتدای آن که آسان است و به بودجه زیاد نیاز ندارد، آنرا تکمیل کنیم. بعد از آن، نهادهای جهانی می‌تواند دراین بخش سرمایه‌گذاری کنند.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این راه‌آهن را در رشد داد و ستد افغانستان مهم می‌خواند.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت:« دوم ارزانترین ترانسپورتیشن که است، ریل است. متاسفانه افغانستان یک فیصد هم از این مستفید نیست.»

دبیر مطبوعاتی اتحادیه جوانان ازبیکستان در صفحه تویترش ‌گفته است که عملی شدن پروژه راه‌آهن افغان- ترانس هزینه حمل و نقل کالاهای بازرگانی را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد داد.

زلمی، عظیمی بازرگان، گفت: «اموال که به افغانستان انتقال می‌شود، از راه خط آهن به بهای ارزان تمام می‌شود. اموال تجارهای که در راه تخریب می‌شوند، اگر از راه خط آهن انتقال شود، به گونه درست انتقال خواهد شد.»

راه‌آهن حیرتان مزار، بخشی از راه‌آهن افغان-ترانس است که در حال حاضر، بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز کشور از آسیای میانه از همین راه وارد افغانستان می‌شوند.

گفت‌وگوها روی آغاز کار راه‌آهن افغان-ترانس جریان دارد

راه‌آهن حیرتان مزار، بخشی از راه‌آهن افغان-ترانس است که در حال حاضر، بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز کشور از آسیای میانه از همین راه وارد افغانستان می‌شوند.

Thumbnail

اداره راه‌آهن افغانستان می‌گوید که کار تشخیص مسیرهای پروژه راه‌آهن افغان-ترانس به پایان رسیده است و گفت‌وگوها برای آغاز کار این پروژه با ازبیکستان و پاکستان جریان دارد.

رییس این اداره می‌افزاید که هزینه پروژه افغان-ترانس که آسیای مرکزی و جنوب آسیا را باهم وصل می‌کند، پنج میلیارد دالر است و نیاز است که نهادهای بین‌المللی در این بخش سرمایه‌گذاری کنند.

بخت الرحمن شرافت، رییس اداره راه آهن، گفت: «در وضعیت کنونی، حکومت نمی‌تواند بودجه این پروژه را فراهم کند. کارهای ابتدای آن که آسان است و به بودجه زیاد نیاز ندارد، آنرا تکمیل کنیم. بعد از آن، نهادهای جهانی می‌تواند دراین بخش سرمایه‌گذاری کنند.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این راه‌آهن را در رشد داد و ستد افغانستان مهم می‌خواند.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت:« دوم ارزانترین ترانسپورتیشن که است، ریل است. متاسفانه افغانستان یک فیصد هم از این مستفید نیست.»

دبیر مطبوعاتی اتحادیه جوانان ازبیکستان در صفحه تویترش ‌گفته است که عملی شدن پروژه راه‌آهن افغان- ترانس هزینه حمل و نقل کالاهای بازرگانی را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد داد.

زلمی، عظیمی بازرگان، گفت: «اموال که به افغانستان انتقال می‌شود، از راه خط آهن به بهای ارزان تمام می‌شود. اموال تجارهای که در راه تخریب می‌شوند، اگر از راه خط آهن انتقال شود، به گونه درست انتقال خواهد شد.»

راه‌آهن حیرتان مزار، بخشی از راه‌آهن افغان-ترانس است که در حال حاضر، بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز کشور از آسیای میانه از همین راه وارد افغانستان می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره