Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قطع برق وارداتی ازبیکستان پس از تمدید دوباره آن

شرکت برشنا می‌گوید که برق وارداتی ازبیکستان به علت مشکلات فنی در آن کشور قطع شده است.

صفی‌الله احمدزی، رییس عملیاتی این شرکت می‌گوید که امارت اسلامی با مقام‌های ازبیکستان برای وصل شدن دوباره برق وارداتی در حال گفت‌وگو است.

او می‌افزاید که برق وارداتی ازبیکستان به علت مشکلات فنی قطع شده است و برای حل مشکل برق پایتخت، این شرکت دستگاه برق حرارتی تره خیل را به کار انداخته است.

رییس عملیاتی شرکت برشنا، گفت: «از طرف شام برای ۵ الی ۶ ساعت از دستگاه برق حرارتی را هم چالان می‌کنیم که هزینه بسیار هنگفت دارد برای ما هم بخاطر این که مشتریان ما برای یک الی دو ساعت برق داشته باشند او دستگاه را چالان می‌کنیم.»

با گذشت دو هفته پس از بستن پیمان برق وارداتی با ازبیکستان، این کشور برق خود را به افغانستان قطع کرده است.

قرارداد برق وارداتی ازبیکستان با افغانستان به ارزش صد میلیون دالر برای سال ۲۰۲۳ تمدید شد که بربنیاد آن تاشکند ۴۲۰ میگاوات برق را در اختیار کابل قرار می‌دهد.

به گفته آقای احمدزی، روشن نیست که چه زمانی برق وارداتی ازبیکستان دوباره وصل خواهد شد.

صفی‌الله احمدزی افزود: «گفت‌وگوی ما همرای کشور ازبیکستان تا فعلن هم ما از پیش از آن‌ها یک جواب مثبت که چی وقت برق پس دوباره به حالت نورمال بر می‌گردد در یافت نکرده‌ایم.»

امان‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، گفت: «برشنا باید هرچی زورتر لین بدیل که لین ترکمنستان به مزارشریف است لین پلخمری به کابل است تا ۵۰۰ کیلووات این را باید هرچی عاجل تکمیل کند منتظز دونر منتطر کدام کمک بیرونی نباشد.»

از سویی هم، باشنده گان پایتخت می‌گویند که افزایش پرچاوی‌های برق در سرد‌ترین فصل سال، مشکلات آنان را نیز افزایش داده است.

ایمل صافی، باشندهٔ کابل، گفت: «در کابل خو میفهمین شار است بدون برق زندگی ممکن نیست بسیار مردم را به چالش روبه‌رو کرده است.»

نور محمد، یک باشندهٔ دیگر کابل، گفت: «برق قسمی که از دروازه در آید و از کلکین بیرون شود آن قسم برق است.»

بر بنیاد اطلاعات شرکت برشنا، سیم‌های برق وارداتی کابل در سال ۲۰۰۸ میلادی ساخته شده که ظرفیت انتقال ۳۰۰ میگاوات برق را دارد.

بربنیاد آمار‌های این شرکت، شهر کابل به بیش از ۷۰۰ میگاوات برق نیاز دارد و کمتر از دوصد میگاوات برق در اختیار این شرکت قرار دارد.

قطع برق وارداتی ازبیکستان پس از تمدید دوباره آن

از سویی هم، باشنده گان پایتخت می‌گویند که افزایش پرچاوی‌های برق در سرد‌ترین فصل سال، مشکلات آنان را نیز افزایش داده است.

تصویر بندانگشتی

شرکت برشنا می‌گوید که برق وارداتی ازبیکستان به علت مشکلات فنی در آن کشور قطع شده است.

صفی‌الله احمدزی، رییس عملیاتی این شرکت می‌گوید که امارت اسلامی با مقام‌های ازبیکستان برای وصل شدن دوباره برق وارداتی در حال گفت‌وگو است.

او می‌افزاید که برق وارداتی ازبیکستان به علت مشکلات فنی قطع شده است و برای حل مشکل برق پایتخت، این شرکت دستگاه برق حرارتی تره خیل را به کار انداخته است.

رییس عملیاتی شرکت برشنا، گفت: «از طرف شام برای ۵ الی ۶ ساعت از دستگاه برق حرارتی را هم چالان می‌کنیم که هزینه بسیار هنگفت دارد برای ما هم بخاطر این که مشتریان ما برای یک الی دو ساعت برق داشته باشند او دستگاه را چالان می‌کنیم.»

با گذشت دو هفته پس از بستن پیمان برق وارداتی با ازبیکستان، این کشور برق خود را به افغانستان قطع کرده است.

قرارداد برق وارداتی ازبیکستان با افغانستان به ارزش صد میلیون دالر برای سال ۲۰۲۳ تمدید شد که بربنیاد آن تاشکند ۴۲۰ میگاوات برق را در اختیار کابل قرار می‌دهد.

به گفته آقای احمدزی، روشن نیست که چه زمانی برق وارداتی ازبیکستان دوباره وصل خواهد شد.

صفی‌الله احمدزی افزود: «گفت‌وگوی ما همرای کشور ازبیکستان تا فعلن هم ما از پیش از آن‌ها یک جواب مثبت که چی وقت برق پس دوباره به حالت نورمال بر می‌گردد در یافت نکرده‌ایم.»

امان‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، گفت: «برشنا باید هرچی زورتر لین بدیل که لین ترکمنستان به مزارشریف است لین پلخمری به کابل است تا ۵۰۰ کیلووات این را باید هرچی عاجل تکمیل کند منتظز دونر منتطر کدام کمک بیرونی نباشد.»

از سویی هم، باشنده گان پایتخت می‌گویند که افزایش پرچاوی‌های برق در سرد‌ترین فصل سال، مشکلات آنان را نیز افزایش داده است.

ایمل صافی، باشندهٔ کابل، گفت: «در کابل خو میفهمین شار است بدون برق زندگی ممکن نیست بسیار مردم را به چالش روبه‌رو کرده است.»

نور محمد، یک باشندهٔ دیگر کابل، گفت: «برق قسمی که از دروازه در آید و از کلکین بیرون شود آن قسم برق است.»

بر بنیاد اطلاعات شرکت برشنا، سیم‌های برق وارداتی کابل در سال ۲۰۰۸ میلادی ساخته شده که ظرفیت انتقال ۳۰۰ میگاوات برق را دارد.

بربنیاد آمار‌های این شرکت، شهر کابل به بیش از ۷۰۰ میگاوات برق نیاز دارد و کمتر از دوصد میگاوات برق در اختیار این شرکت قرار دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره