Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر هیات بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی به کابل در آینده نزدیک

قرار است هیاتی از بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی برای گفت‌وگو در باره مشکلات شان به کابل سفر کنند.

حاجی عبیدالله صدرخیل رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، می‌گوید که بازرگانان کشور بیش از ده میلیارد دالر در امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری کرده اند.

آقای صدرخیل، در این باره چنین می‌گوید: «همانگونه که شما می‌دانید در سال ۲۰۲۳ در ۳ ماه جنوری، نشست تاجران افغانستان در امارات متحده عربی برگزار شد تا یک هیات با صلاحیت را از تاجران را ایجاد کند که آنان مشکلات را که تاجران در داخل افغانستان و خارج دارند، را با حکومت سرپرست گفت‌وگو کند.»

عزت‌الله نیازی، بازرگان افغان در امارات متحده عربی گفت: «نشست که از سوی کونسل یا شورای تجارتی افغانستان برگزار می‌شود، هدف‌اش این است که یافتن راه حل برای مشکلات و چالش‌ها که بازگانان افغان با آن روبه‌رو اند، می‌باشد.»

شماری از بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی می‌گویند که در گرفتن ویزه و پاسپورت به مشکل روبه‌رو استند.

احمدشاه حجازی، بازرگان افغان در امارات متحده عربی گفت: «همین اکنون مشکلات ویزا وجود دارد و ویزه نیست. اکثراً افراد که در آنجا اند در افغانستان پاسپور ندارند و در اینجا نیز پاسپورت‌های مردم تمام شده اند، و مشکلات ویزا وجود دارد.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن افغانستان از امارت اسلامی می‌خواهد که برای جلب سرمایه‌گذاران، سهولت‌های لازم را به بازرگانان و سرمایه‌گذاران فراهم کند.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت: «تا که افغان‌های ما در امارات و دیگر کشورها پول خود را در کشور بیاورند. هم یک دین وطنی را ادا خواهد کرد و هم منفعت برای مردم و کشور خواهد داشت.»

بربنیاد اطلاعات شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، بیش از سه صد هزار شهروندان کشور در امارات متحده عربی بود و باش دارند و بازرگانان بیش از ده میلیارد دالر در این کشور سرمایه‌گذاری کرده اند.

سفر هیات بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی به کابل در آینده نزدیک

حاجی عبیدالله صدرخیل رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، می‌گوید که بازرگانان کشور بیش از ده میلیارد دالر در امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری کرده اند.

تصویر بندانگشتی

قرار است هیاتی از بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی برای گفت‌وگو در باره مشکلات شان به کابل سفر کنند.

حاجی عبیدالله صدرخیل رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، می‌گوید که بازرگانان کشور بیش از ده میلیارد دالر در امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری کرده اند.

آقای صدرخیل، در این باره چنین می‌گوید: «همانگونه که شما می‌دانید در سال ۲۰۲۳ در ۳ ماه جنوری، نشست تاجران افغانستان در امارات متحده عربی برگزار شد تا یک هیات با صلاحیت را از تاجران را ایجاد کند که آنان مشکلات را که تاجران در داخل افغانستان و خارج دارند، را با حکومت سرپرست گفت‌وگو کند.»

عزت‌الله نیازی، بازرگان افغان در امارات متحده عربی گفت: «نشست که از سوی کونسل یا شورای تجارتی افغانستان برگزار می‌شود، هدف‌اش این است که یافتن راه حل برای مشکلات و چالش‌ها که بازگانان افغان با آن روبه‌رو اند، می‌باشد.»

شماری از بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی می‌گویند که در گرفتن ویزه و پاسپورت به مشکل روبه‌رو استند.

احمدشاه حجازی، بازرگان افغان در امارات متحده عربی گفت: «همین اکنون مشکلات ویزا وجود دارد و ویزه نیست. اکثراً افراد که در آنجا اند در افغانستان پاسپور ندارند و در اینجا نیز پاسپورت‌های مردم تمام شده اند، و مشکلات ویزا وجود دارد.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن افغانستان از امارت اسلامی می‌خواهد که برای جلب سرمایه‌گذاران، سهولت‌های لازم را به بازرگانان و سرمایه‌گذاران فراهم کند.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت: «تا که افغان‌های ما در امارات و دیگر کشورها پول خود را در کشور بیاورند. هم یک دین وطنی را ادا خواهد کرد و هم منفعت برای مردم و کشور خواهد داشت.»

بربنیاد اطلاعات شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، بیش از سه صد هزار شهروندان کشور در امارات متحده عربی بود و باش دارند و بازرگانان بیش از ده میلیارد دالر در این کشور سرمایه‌گذاری کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره