Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد باشندگان از وجود بانک‌نوت‌های فرسوده در بازارهای پایتخت

شماری از دکانداران و باشند‌گان کابل می‌گویند که هنوز هم بانک‌نوت‌های فرسوده به گونه گسترده در بازار وجود دارند و بانک مرکزی باید در زمینه گردآوری آن توجه کند.

آنان می‌گویند که توزیع بانک‌نوت‌های تازه می‌تواند مشکلات مردم را در داد و گرفت، برطرف سازد.

شعیب، باشنده کابل، گفت: «دربازار که است تمام اش پول‌های کهنه است، فرسوده است. بعضی وقت‌ها به مشتری یا به دکاندار که میتی (می‌دهی) نمی‌گیرند یا آنان که به ما می‌دهند، ما نمی‌گیریم.»

احمدجاوید، دکاندار در کابل، می‌گوید: «همرای پول توجه که باید شود، نمی‌کنند.»

همزمان با این، اتحادیه صرافان سرای شهزاده توزیع یک‌صد میلیون بانک‌نوت تازه چاپ شده را در بازار‌ها بسنده نمی‌داند.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرفان سرای شهزاده کابل، گفت: «آرزوی من این است که افغانستان بانک این جریان را ادامه دهد. صد میلیون افغانی در مارکیت کفایت نمی‌کند، بلکه به گونۀ تدریجی اگر نتیجه اش خوب بود، در مارکیت عرضه شود.»

اما بانک مرکزی می‌گوید که بربنیاد نیاز‌های بازار، بانک‌نوت‌های تازه به بازار توزیع و بانک‌نوت‌های فرسوده گردآوری خواهند شد.

حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی، گفت: «هرچند از دیر بدینسو در بازارها مردم شاکی بودند که بانک‌نوت‌های مندرس زیاد شده است، د افغانستان بانک با فراهم شدن امکانات، پروسه توزیع بانک‌نوت‌های جدید به بانک‌های تجارتی آغاز نموده است.»

با این حال شماری از باشندگان کابل از شهروندان کشور می‌خواهند که در نگه‌داری بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده، توجه جدی کنند.

احمد جاوید، باشنده کابل، گفت: «از همشهریان خود، هموطنان خود می‌خواهیم که پیسه خود را خودشان خوب نگهدارد.»

شایسته، باشنده دیگر کابل، گفت: «باید که در بکسک و یا جیب اش پول را خوب نگهدارند.»

این در حالی‌ست که بانک مرکزی افغانستان هفته گذشته اعلام کرد که روند توزیع بانک‌نوت‌های تازه به بانک‌های تجارتی آغاز شده است.

بربنیاد اطلاعات بانک مرکزی تا کنون دو بسته بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده به افغانستان رسیده‌اند و این بانک‌نوت‌ها از سوی شرکت‌های فرانسوی و پولندی چاپ شده‌اند.

انتقاد باشندگان از وجود بانک‌نوت‌های فرسوده در بازارهای پایتخت

با این حال شماری از باشندگان کابل از شهروندان کشور می‌خواهند که در نگه‌داری بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده، توجه جدی کنند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دکانداران و باشند‌گان کابل می‌گویند که هنوز هم بانک‌نوت‌های فرسوده به گونه گسترده در بازار وجود دارند و بانک مرکزی باید در زمینه گردآوری آن توجه کند.

آنان می‌گویند که توزیع بانک‌نوت‌های تازه می‌تواند مشکلات مردم را در داد و گرفت، برطرف سازد.

شعیب، باشنده کابل، گفت: «دربازار که است تمام اش پول‌های کهنه است، فرسوده است. بعضی وقت‌ها به مشتری یا به دکاندار که میتی (می‌دهی) نمی‌گیرند یا آنان که به ما می‌دهند، ما نمی‌گیریم.»

احمدجاوید، دکاندار در کابل، می‌گوید: «همرای پول توجه که باید شود، نمی‌کنند.»

همزمان با این، اتحادیه صرافان سرای شهزاده توزیع یک‌صد میلیون بانک‌نوت تازه چاپ شده را در بازار‌ها بسنده نمی‌داند.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرفان سرای شهزاده کابل، گفت: «آرزوی من این است که افغانستان بانک این جریان را ادامه دهد. صد میلیون افغانی در مارکیت کفایت نمی‌کند، بلکه به گونۀ تدریجی اگر نتیجه اش خوب بود، در مارکیت عرضه شود.»

اما بانک مرکزی می‌گوید که بربنیاد نیاز‌های بازار، بانک‌نوت‌های تازه به بازار توزیع و بانک‌نوت‌های فرسوده گردآوری خواهند شد.

حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی، گفت: «هرچند از دیر بدینسو در بازارها مردم شاکی بودند که بانک‌نوت‌های مندرس زیاد شده است، د افغانستان بانک با فراهم شدن امکانات، پروسه توزیع بانک‌نوت‌های جدید به بانک‌های تجارتی آغاز نموده است.»

با این حال شماری از باشندگان کابل از شهروندان کشور می‌خواهند که در نگه‌داری بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده، توجه جدی کنند.

احمد جاوید، باشنده کابل، گفت: «از همشهریان خود، هموطنان خود می‌خواهیم که پیسه خود را خودشان خوب نگهدارد.»

شایسته، باشنده دیگر کابل، گفت: «باید که در بکسک و یا جیب اش پول را خوب نگهدارند.»

این در حالی‌ست که بانک مرکزی افغانستان هفته گذشته اعلام کرد که روند توزیع بانک‌نوت‌های تازه به بانک‌های تجارتی آغاز شده است.

بربنیاد اطلاعات بانک مرکزی تا کنون دو بسته بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده به افغانستان رسیده‌اند و این بانک‌نوت‌ها از سوی شرکت‌های فرانسوی و پولندی چاپ شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره