Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش وزارت مالیه به گزارش "سیگر"

وزارت مالیه در واکنش به گزارش بازرس ویژه امریکا یا سیگر می‌گوید که این وزارت از نهاد‌های مددرسان مالیه، جواز فعالیت و هزینه‌های اداری نمی‌گیرد و به این نهاد‌ها، تسهیلات اداری، مالی و امنیتی را فراهم می‌کند.

پیش از این، "سیگر" در گزارش تازه‌اش گفته است که وزارت مالیه امارت اسلامی از نهاد‌های مددرسان مالیه می‌گیرد.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «وزارت مالیه از تمامی انجو‌های در بخش کمک‌های بشر دوستانه کار می‌کند مکمل مالیات را معاف کرده است هیچ نوع مصارف اداری از آنان گرفته نمی‌شود یک ناچیز جواز کار گرفته می‌شود که مطابق اصول جهانی است.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور‌اند که در شرایط کنونی مردم افغانستان بیش‌تر از هر زمانی دیگر به کمک نیاز دارند و باید سهولت‌های لازم به آنان فراهم شود.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در وضعیت کنونی متأسفانه مردم افغانستان با چالش‌های جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و از همین نقطه نظر نیاز است تا کمک‌های جامعه جهانی به مردم افغانستان ادامه یابد.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در قسمت فراهم‌آوری فرصت‌های بیش‌تر برای حضور نیاز‌ها در افغانستان باید تلاش‌های بیش‌تر صورت بگیرد در وضعیت که توامندی مردم افغانستان کاهش یافته و زمستان با دشواری در حال گذشتن است حضور نهاد‌های مدد‌رسان می‌تواند مهم و کلیدی مد نظر باشد.»

پیش از این بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی گفته است که حکومت سرپرست افغانستان از کمک‌های که از سوی ایالات متحده فراهم می‌شود، در آمد بدست می‌آورد و هیچ اطمینان وجود ندارد که این کمک‌ها به افراد مستحق برسد.

واکنش وزارت مالیه به گزارش "سیگر"

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور‌اند که در شرایط کنونی مردم افغانستان بیش‌تر از هر زمانی دیگر به کمک نیاز دارند.

تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه در واکنش به گزارش بازرس ویژه امریکا یا سیگر می‌گوید که این وزارت از نهاد‌های مددرسان مالیه، جواز فعالیت و هزینه‌های اداری نمی‌گیرد و به این نهاد‌ها، تسهیلات اداری، مالی و امنیتی را فراهم می‌کند.

پیش از این، "سیگر" در گزارش تازه‌اش گفته است که وزارت مالیه امارت اسلامی از نهاد‌های مددرسان مالیه می‌گیرد.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «وزارت مالیه از تمامی انجو‌های در بخش کمک‌های بشر دوستانه کار می‌کند مکمل مالیات را معاف کرده است هیچ نوع مصارف اداری از آنان گرفته نمی‌شود یک ناچیز جواز کار گرفته می‌شود که مطابق اصول جهانی است.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور‌اند که در شرایط کنونی مردم افغانستان بیش‌تر از هر زمانی دیگر به کمک نیاز دارند و باید سهولت‌های لازم به آنان فراهم شود.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در وضعیت کنونی متأسفانه مردم افغانستان با چالش‌های جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و از همین نقطه نظر نیاز است تا کمک‌های جامعه جهانی به مردم افغانستان ادامه یابد.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در قسمت فراهم‌آوری فرصت‌های بیش‌تر برای حضور نیاز‌ها در افغانستان باید تلاش‌های بیش‌تر صورت بگیرد در وضعیت که توامندی مردم افغانستان کاهش یافته و زمستان با دشواری در حال گذشتن است حضور نهاد‌های مدد‌رسان می‌تواند مهم و کلیدی مد نظر باشد.»

پیش از این بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی گفته است که حکومت سرپرست افغانستان از کمک‌های که از سوی ایالات متحده فراهم می‌شود، در آمد بدست می‌آورد و هیچ اطمینان وجود ندارد که این کمک‌ها به افراد مستحق برسد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره