Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پاکستان: ثبات در افغانستان برای اتصال ما با آسیای میانه ضروری است

دولت پاکستان یکبار دیگر از آنچه که تاثیرگذاری وضعیت جاری در افغانستان بر روی روابط اقتصادی پاکستان با این کشور و دیگر کشورهای آسیای میانه خواند ابراز نگرانی کرده است.

دولت پاکستان میگوید اوضاع کنونی افغانستان، و مسایل دیگر به شمول هراس افگنی، چالش های را در روابط بازرگانی این کشور با افغانستان به میان آورده است.

وزیر دولت در امور خارجه پاکستان، که در یک نشست سخن می گفت، جایگاه افغانستان را در وصل کردن پاکستان با کشور های آسیای میانه مهم می خواند.

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می‌گوید که برای افزایش تجارت کشورهای آسیای میانه با جنوب آسیای نیاز است تا یک دهلیز اقتصادی ایجاد شود.

وزیر دولت در امور خارجه پاکستان در یک نشستی بین‌المللی تحت نام «مرزهای استراتیژیک پاکستان» گفته است که وضعیت کنونی افغانستان تجارت کشورش را با آسیای میانه با مشکل روبرو می‌سازد.

این مقام وزارت خارجه پاکستان می‌گوید که افغانستان در گسترش تجارت پاکستان با کشورهای آسیای مرکزی تاثیر مثبت دارد.

حنا ربانی کهر، وزیر دولت در امور خارجه پاکستان گفت: «افغانستان فرصت‌های بسیار زیاد را برای تحقق چشم انداز اقتصادی پاکستان برای تبدیل شدن به یک مرکز تجارتی و انرژییکی، و ادغام مناطق (آسیایی) جنوبی، مرکزی و شرقی، فراهم می کند. اما وضعیت کنونی سیاسی، یکجا با تهدید‌های هراس‌افگنی چالش را برای کشورهای اطراف این منطقه، ایجاد کرده است.»

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که افغانستان در وصل کردن جنوب آسیا با آسیای میانه نقش مهم دارد و امارت اسلامی می‌کوشد تا یک دهلیز اقتصادی منطقه یی ایجاد شود.

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید: «با آمدن امارت اسلامی پالیسی‌اش همی است که باید آسیایی مرکزی با آسیایی جنوبی وصل شود که در دروازه اولی شان پاکستان و افغانستان استند و ازبکستان، ترکمنستان و تاجکستان است. در این رابطه قراردادهای هم صورت گرفته است.»

نقیب الله صافی رییس اتاق مشترک تجارت افغانستان- پاکستان میگوید: «در کنار آن، بعضی اقلام را که ما به پاکستان میبریم و در بدل آن اقلام دیگر را وارد می کنیم. که بر آن تاثیر منفی نمی‌گذارد. اما یک سلسله اقلام اند که وقتی به پاکستان صادر می شوند، ما آن را به کلدار پاکستانی می فروشیم که یک اندازه تاثیر منفی دارد.»

از سوی هم برخی آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که کاهش ارزش کلدار پاکستانی در برابر ارزهای خارجی بر تجارت افغانستان با این کشور اثر منفی گذاشته است.  آذرخش حافظی آگاه مسایل اقتصادی میگوید: «صادرات کشورما زیادتر با پاکستان است. وقتی آنان قدرت خرید نداشته باشند، بعضی صادرات مختص به پاکستان که ما داریم، آن هم صدمه می‌بیند و چهارم اینکه پایین آمدن ارزش کلدار پاکستانی، نقدینگی‌های را که مردم ما از کلدار پاکستانی دارند، ارزش اش را پایین می‌آورد.»

در سال روان هجری خورشیدی افغانستان بیش از یک میلیارد دالر کالا به بیرون از کشور صادر کرده است که از این میان، به ارزش نزدیک به ۷۴۴ میلیون دالر تنها به پاکستان کالا صادر شده است.

افغانستان به عنوان یکی از مرکزی ترین کشورهای آسیا همیشه به عنوان چهارراه اقتصادی منطقه مطرح بوده است. تصور غالب این است که وضعیت نابسامان امنیتی در چند دهه گذشته به این کشور اجازه این را نداده تا از ظرفیت های کلان اقتصادی خود بهره ببرد.

این امیدواری وجود دارد که با تامین شدن صلح و ثبات دایمی در افغانستان و رفع شدن چالشهای امنیتتی، زمینه برای سرمایه گذاری های کلان خارجی در افغانستان میسر شود.

پاکستان: ثبات در افغانستان برای اتصال ما با آسیای میانه ضروری است

وزیر دولت در امور خارجه پاکستان، که در یک نشست سخن می گفت، جایگاه افغانستان را در وصل کردن پاکستان با کشور های آسیای میانه مهم می خواند.

تصویر بندانگشتی

دولت پاکستان یکبار دیگر از آنچه که تاثیرگذاری وضعیت جاری در افغانستان بر روی روابط اقتصادی پاکستان با این کشور و دیگر کشورهای آسیای میانه خواند ابراز نگرانی کرده است.

دولت پاکستان میگوید اوضاع کنونی افغانستان، و مسایل دیگر به شمول هراس افگنی، چالش های را در روابط بازرگانی این کشور با افغانستان به میان آورده است.

وزیر دولت در امور خارجه پاکستان، که در یک نشست سخن می گفت، جایگاه افغانستان را در وصل کردن پاکستان با کشور های آسیای میانه مهم می خواند.

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می‌گوید که برای افزایش تجارت کشورهای آسیای میانه با جنوب آسیای نیاز است تا یک دهلیز اقتصادی ایجاد شود.

وزیر دولت در امور خارجه پاکستان در یک نشستی بین‌المللی تحت نام «مرزهای استراتیژیک پاکستان» گفته است که وضعیت کنونی افغانستان تجارت کشورش را با آسیای میانه با مشکل روبرو می‌سازد.

این مقام وزارت خارجه پاکستان می‌گوید که افغانستان در گسترش تجارت پاکستان با کشورهای آسیای مرکزی تاثیر مثبت دارد.

حنا ربانی کهر، وزیر دولت در امور خارجه پاکستان گفت: «افغانستان فرصت‌های بسیار زیاد را برای تحقق چشم انداز اقتصادی پاکستان برای تبدیل شدن به یک مرکز تجارتی و انرژییکی، و ادغام مناطق (آسیایی) جنوبی، مرکزی و شرقی، فراهم می کند. اما وضعیت کنونی سیاسی، یکجا با تهدید‌های هراس‌افگنی چالش را برای کشورهای اطراف این منطقه، ایجاد کرده است.»

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که افغانستان در وصل کردن جنوب آسیا با آسیای میانه نقش مهم دارد و امارت اسلامی می‌کوشد تا یک دهلیز اقتصادی منطقه یی ایجاد شود.

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید: «با آمدن امارت اسلامی پالیسی‌اش همی است که باید آسیایی مرکزی با آسیایی جنوبی وصل شود که در دروازه اولی شان پاکستان و افغانستان استند و ازبکستان، ترکمنستان و تاجکستان است. در این رابطه قراردادهای هم صورت گرفته است.»

نقیب الله صافی رییس اتاق مشترک تجارت افغانستان- پاکستان میگوید: «در کنار آن، بعضی اقلام را که ما به پاکستان میبریم و در بدل آن اقلام دیگر را وارد می کنیم. که بر آن تاثیر منفی نمی‌گذارد. اما یک سلسله اقلام اند که وقتی به پاکستان صادر می شوند، ما آن را به کلدار پاکستانی می فروشیم که یک اندازه تاثیر منفی دارد.»

از سوی هم برخی آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که کاهش ارزش کلدار پاکستانی در برابر ارزهای خارجی بر تجارت افغانستان با این کشور اثر منفی گذاشته است.  آذرخش حافظی آگاه مسایل اقتصادی میگوید: «صادرات کشورما زیادتر با پاکستان است. وقتی آنان قدرت خرید نداشته باشند، بعضی صادرات مختص به پاکستان که ما داریم، آن هم صدمه می‌بیند و چهارم اینکه پایین آمدن ارزش کلدار پاکستانی، نقدینگی‌های را که مردم ما از کلدار پاکستانی دارند، ارزش اش را پایین می‌آورد.»

در سال روان هجری خورشیدی افغانستان بیش از یک میلیارد دالر کالا به بیرون از کشور صادر کرده است که از این میان، به ارزش نزدیک به ۷۴۴ میلیون دالر تنها به پاکستان کالا صادر شده است.

افغانستان به عنوان یکی از مرکزی ترین کشورهای آسیا همیشه به عنوان چهارراه اقتصادی منطقه مطرح بوده است. تصور غالب این است که وضعیت نابسامان امنیتی در چند دهه گذشته به این کشور اجازه این را نداده تا از ظرفیت های کلان اقتصادی خود بهره ببرد.

این امیدواری وجود دارد که با تامین شدن صلح و ثبات دایمی در افغانستان و رفع شدن چالشهای امنیتتی، زمینه برای سرمایه گذاری های کلان خارجی در افغانستان میسر شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره