Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درآمد‌ گمرک‌های کشور افزایش یافته

وزارت مالیه می‌گوید که در یازده ماه گذشته، یکصد میلیارد افغانی از گمرک‌های کشور درآمد گردآوری شده‌اند.

سخنگوی وزارت مالیه می‌افزاید که نسبت به سال‌پار این درآمد‌ها افزایش چشمگیری داشته است.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «افزایش بی سابقه عواید در گمرکات نشان دهنده این است که کدرهای مسلکی و متحد در گمرکات کشور گماشته شده‌اند سطح فساد به صفر رسیده و شفافیت کامل در امور گمرکی ایجاد گردیده است.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، کاهش فساد و کاهش هزینه‌های گمرکی را علت افزایش این درآمد‌ها می‌داند.

خانجان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «ذیادترین واردات ما از راه شمال از راه هرات هم میشه و از راه تورخم هم میشه و از راه چمن ترانزیت ما از کالا که از کراچی میاید از همی دو بندر میاید و از بندر عباس که میاید به نیمروز و به هرات میایند و همچنان تمام مواد سوخت و مواد غذایی از شمال که ما می‌اوریم از راه حیرتان آقینه و تورغندی میایند.»

از سویی‌ هم، شماری از بازرگانان از امارت اسلامی می‌خواهند که تسهیلات بیش‌تر در گذر گاه‌های کشور ایجاد کنند و تعرفه میوه تازه و سبزی را کاهش دهند.

زلمی عظیمی، بازرگان، گفت: «ما از امارت اسلامی این خواهش را می‌کنیم که روابط بازرگانی ما که با کشورهای همسایه است رشد بدهند تا درآمدهای ما دیگر هم افزایش بیابند.»

امید حیدری، بازرگان، گفت: «از رهبری گمرکات و وزارت مالیه این خواهش را داریم که تعرفه‌های وارداتی میوه و سبزیجات افغانستان را کاهش بدهند و تعرفه‌های میوه‌جات و سبزیجات را فصلی بسازند.»

افغانستان بخش زیادی از درآمد‌هایش را از گمرک‌ها بدست می‌آورد و بیش‌ترین این درآمد‌ها از گمرک تورخم، اسلام قلعه، حیرتان گردآوری می‌شوند.

درآمد‌ گمرک‌های کشور افزایش یافته

از سویی‌ هم، شماری از بازرگانان از امارت اسلامی می‌خواهند که تسهیلات بیش‌تر در گذر گاه‌های کشور ایجاد کنند و تعرفه میوه تازه و سبزی را کاهش دهند.

تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه می‌گوید که در یازده ماه گذشته، یکصد میلیارد افغانی از گمرک‌های کشور درآمد گردآوری شده‌اند.

سخنگوی وزارت مالیه می‌افزاید که نسبت به سال‌پار این درآمد‌ها افزایش چشمگیری داشته است.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «افزایش بی سابقه عواید در گمرکات نشان دهنده این است که کدرهای مسلکی و متحد در گمرکات کشور گماشته شده‌اند سطح فساد به صفر رسیده و شفافیت کامل در امور گمرکی ایجاد گردیده است.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، کاهش فساد و کاهش هزینه‌های گمرکی را علت افزایش این درآمد‌ها می‌داند.

خانجان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «ذیادترین واردات ما از راه شمال از راه هرات هم میشه و از راه تورخم هم میشه و از راه چمن ترانزیت ما از کالا که از کراچی میاید از همی دو بندر میاید و از بندر عباس که میاید به نیمروز و به هرات میایند و همچنان تمام مواد سوخت و مواد غذایی از شمال که ما می‌اوریم از راه حیرتان آقینه و تورغندی میایند.»

از سویی‌ هم، شماری از بازرگانان از امارت اسلامی می‌خواهند که تسهیلات بیش‌تر در گذر گاه‌های کشور ایجاد کنند و تعرفه میوه تازه و سبزی را کاهش دهند.

زلمی عظیمی، بازرگان، گفت: «ما از امارت اسلامی این خواهش را می‌کنیم که روابط بازرگانی ما که با کشورهای همسایه است رشد بدهند تا درآمدهای ما دیگر هم افزایش بیابند.»

امید حیدری، بازرگان، گفت: «از رهبری گمرکات و وزارت مالیه این خواهش را داریم که تعرفه‌های وارداتی میوه و سبزیجات افغانستان را کاهش بدهند و تعرفه‌های میوه‌جات و سبزیجات را فصلی بسازند.»

افغانستان بخش زیادی از درآمد‌هایش را از گمرک‌ها بدست می‌آورد و بیش‌ترین این درآمد‌ها از گمرک تورخم، اسلام قلعه، حیرتان گردآوری می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره