Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صدرخیل: تاجران افغان مقیم امارات، در ده‌ها کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند

شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی می‌گوید که هشتاد درصد بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی دفتر دارند و در پنجاه کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

حاجی عبیدالله صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، گفت: «هشتاد درصد سرمایه‌گذاران بزرگ افغان در اینجا خانه دارند و درفتر های مرکزی شان در اینجا است و در ۴۵ تا ۵۰ کشور جهان کار و بار دارند تجارت می‌کنند.»

از سویی‌ هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که تلاش‌ها ادامه دارند‌ تا زمینه سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان فراهم شود و سرمایه‌گذاران در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «سرمایه‌گذاران در خارج از کشور اند و کوشش می‌کنیم که سرمایه‌گذاران به کشور بیایند و سرمایه‌گذاری کنند.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان، زمینه را برای رشد اقتصاد کشور فراهم می‌کند.

آصف‌ننگ، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «به ایجاد پی‌پی‌ها ایجاد کنسرسیوم‌های تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای تجار افغان برای سرمایه‌گذار افغان برای قرارداد های بزرگ باید زمینه مساعد شود.»

عبدالنصیر رشتیا، آگاه اقتصادی، گفت: «زمانیکه سرمایه‌گذاری در کشور صورت می‌گیرد، اشتغال‌زایی می‌شود و با ایجاد اشتغال به مردم زندگی مردم تغییر می‌کند.»

با این حال، شماری از باشندگان کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه را برای سرمایه‌‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم کند تا زمینه کار به مردم نیز فراهم شود.

نعمت الله، باشنده کابل، گفت: «آن‌ها بتوانند همان سرمایه خود به داخل کشور انتقال دهند و کار و فعالیت خود را آغاز کنند تا مردم ما از این حالت که بر فعلا حاکم است مخصوصا اوضاع اقتصادی شان و شرایط بی‌کاری از این حالت برآیند.»

ولید، باشنده دیگر کابل، گفت: «اگر سرمایه‌گذاری در افغانستان شود بی‌کاری کاهش می‌یابد.»

پیش از این وزارت صنعت و تجارت از ایجاد یک کنسرسیوم سرمایه‌گذاری با حضور و شرکت بازرگانان افغانستان، روسیه، پاکستان و ایران خبرداده است.

بربنیاد اطلاعات این وزارت این کنسرسیوم، نزدیک به یک میلیارد دالر در پروژه‌های انرژی، معادن، تونل دوم سالنگ، بزرگ‌راه کابل - هرات و آوردن آب سالنگ به کابل، سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

صدرخیل: تاجران افغان مقیم امارات، در ده‌ها کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند

از سویی‌ هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که تلاش‌ها ادامه دارند‌ تا زمینه سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان فراهم شود و سرمایه‌گذاران در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند.

تصویر بندانگشتی

شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی می‌گوید که هشتاد درصد بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی دفتر دارند و در پنجاه کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

حاجی عبیدالله صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، گفت: «هشتاد درصد سرمایه‌گذاران بزرگ افغان در اینجا خانه دارند و درفتر های مرکزی شان در اینجا است و در ۴۵ تا ۵۰ کشور جهان کار و بار دارند تجارت می‌کنند.»

از سویی‌ هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که تلاش‌ها ادامه دارند‌ تا زمینه سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان فراهم شود و سرمایه‌گذاران در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «سرمایه‌گذاران در خارج از کشور اند و کوشش می‌کنیم که سرمایه‌گذاران به کشور بیایند و سرمایه‌گذاری کنند.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان، زمینه را برای رشد اقتصاد کشور فراهم می‌کند.

آصف‌ننگ، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «به ایجاد پی‌پی‌ها ایجاد کنسرسیوم‌های تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای تجار افغان برای سرمایه‌گذار افغان برای قرارداد های بزرگ باید زمینه مساعد شود.»

عبدالنصیر رشتیا، آگاه اقتصادی، گفت: «زمانیکه سرمایه‌گذاری در کشور صورت می‌گیرد، اشتغال‌زایی می‌شود و با ایجاد اشتغال به مردم زندگی مردم تغییر می‌کند.»

با این حال، شماری از باشندگان کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه را برای سرمایه‌‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم کند تا زمینه کار به مردم نیز فراهم شود.

نعمت الله، باشنده کابل، گفت: «آن‌ها بتوانند همان سرمایه خود به داخل کشور انتقال دهند و کار و فعالیت خود را آغاز کنند تا مردم ما از این حالت که بر فعلا حاکم است مخصوصا اوضاع اقتصادی شان و شرایط بی‌کاری از این حالت برآیند.»

ولید، باشنده دیگر کابل، گفت: «اگر سرمایه‌گذاری در افغانستان شود بی‌کاری کاهش می‌یابد.»

پیش از این وزارت صنعت و تجارت از ایجاد یک کنسرسیوم سرمایه‌گذاری با حضور و شرکت بازرگانان افغانستان، روسیه، پاکستان و ایران خبرداده است.

بربنیاد اطلاعات این وزارت این کنسرسیوم، نزدیک به یک میلیارد دالر در پروژه‌های انرژی، معادن، تونل دوم سالنگ، بزرگ‌راه کابل - هرات و آوردن آب سالنگ به کابل، سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره