Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پایان نمایشگاه "خدمات برتر ملی" در کابل

برخی از تجارت‌پیشه‌ها در روز پایانی نمایشگاه بهاری خدمات برتر ملی می‌گویند که در این نمایشگاه، برای فرآورده‌های شان بازاریابی خوب انجام شده است.

آنان می‌افزایند که برای فروش فرآورده‌های خود، پیمان‌های را نیز بسته اند.

یلدا، تجارت‌پیشه‌، گفت: «مشکل این است که فعلا اقتصاد ضعیف است و مردم زیاد کار و بار ندارند. و اشتراک کنندگان هم زیاد هستند می‌آیند ولی فروشاتی که باید باشد نیست.»

محمد رضا، تجارت‌پیشه دیگر، گفت: «غرفه‌ی که مربوط من بود مربوط تکنالوژی است. نزدیک به صد نفر آمدند بازدید کردند و اسم و مشخصات خود را نوشته کردند. بعد از ختم نمایشگاه ما با آن‌ها در تماس می‌شویم.»

به گفته مسوولان، در این نمایشگاه بیش از یک‌صد بانو تجارت‌پیشه نیز شرکت داشتند.

شماری از شرکت‌کنندگان برگزاری چنین نمایشگاه‌های را برای رشد و توسعه اقتصاد کشور مهم می‌دانند.

احمد نسیم امیری بازدید کننده نمایشگاه، گفت: «این نمایشگاه می‌تواند گامی خوبی در قسمت ترقی و پیشرفت و رشد اقتصادی در داخل افغانستان باشد.»

عبدالقاهر  بازدید کننده دیگر نمایشگاه، گفت: «از مقامات می‌خواهم که نمایشگاه‌ها را تشویق و حمایت کند. و بر یکدیگر دست به دست هم بدهد تا کشور به سوی ترقی سوق داده شود.»

با این حال، اتاق تجارت و صنایع زنان می‌گوید که حضور زنان در نمایشگاه‌ها نقش مهمی بر توسعه اقتصاد کشور دارد.

سلما یوسفزی، رییس عامل اتاق تجارت و صنایع زنان، گفت: «بازدید کردن خانم‌ها از این نمایشگاه‌ها به این معنی است که آن‌ها زیادتر تشویق می‌شوند و از نگاه ذهنی آنان زیاد آرام می‌باشند. یعنی خانم‌ها هنوز هم در هر عرصه شریک هستند و می‌توانند که پیشرفت کنند.»

بربنیاد اطلاعات برگزار کنندگان نمایشگاه بهاری خدمات برتر ملی، در این نمایشگاه بیش از ۲۵۰ بازرگان و تجارت‌پیشه در سکتورهای گوناگون اقتصادی شرکت داشتند که از این میان ۱۲۰ تن آنان را بانوان تشکیل می‌دادند.

پایان نمایشگاه "خدمات برتر ملی" در کابل

به گفته مسوولان، در این نمایشگاه بیش از یک‌صد بانو تجارت‌پیشه نیز شرکت داشتند.

تصویر بندانگشتی

برخی از تجارت‌پیشه‌ها در روز پایانی نمایشگاه بهاری خدمات برتر ملی می‌گویند که در این نمایشگاه، برای فرآورده‌های شان بازاریابی خوب انجام شده است.

آنان می‌افزایند که برای فروش فرآورده‌های خود، پیمان‌های را نیز بسته اند.

یلدا، تجارت‌پیشه‌، گفت: «مشکل این است که فعلا اقتصاد ضعیف است و مردم زیاد کار و بار ندارند. و اشتراک کنندگان هم زیاد هستند می‌آیند ولی فروشاتی که باید باشد نیست.»

محمد رضا، تجارت‌پیشه دیگر، گفت: «غرفه‌ی که مربوط من بود مربوط تکنالوژی است. نزدیک به صد نفر آمدند بازدید کردند و اسم و مشخصات خود را نوشته کردند. بعد از ختم نمایشگاه ما با آن‌ها در تماس می‌شویم.»

به گفته مسوولان، در این نمایشگاه بیش از یک‌صد بانو تجارت‌پیشه نیز شرکت داشتند.

شماری از شرکت‌کنندگان برگزاری چنین نمایشگاه‌های را برای رشد و توسعه اقتصاد کشور مهم می‌دانند.

احمد نسیم امیری بازدید کننده نمایشگاه، گفت: «این نمایشگاه می‌تواند گامی خوبی در قسمت ترقی و پیشرفت و رشد اقتصادی در داخل افغانستان باشد.»

عبدالقاهر  بازدید کننده دیگر نمایشگاه، گفت: «از مقامات می‌خواهم که نمایشگاه‌ها را تشویق و حمایت کند. و بر یکدیگر دست به دست هم بدهد تا کشور به سوی ترقی سوق داده شود.»

با این حال، اتاق تجارت و صنایع زنان می‌گوید که حضور زنان در نمایشگاه‌ها نقش مهمی بر توسعه اقتصاد کشور دارد.

سلما یوسفزی، رییس عامل اتاق تجارت و صنایع زنان، گفت: «بازدید کردن خانم‌ها از این نمایشگاه‌ها به این معنی است که آن‌ها زیادتر تشویق می‌شوند و از نگاه ذهنی آنان زیاد آرام می‌باشند. یعنی خانم‌ها هنوز هم در هر عرصه شریک هستند و می‌توانند که پیشرفت کنند.»

بربنیاد اطلاعات برگزار کنندگان نمایشگاه بهاری خدمات برتر ملی، در این نمایشگاه بیش از ۲۵۰ بازرگان و تجارت‌پیشه در سکتورهای گوناگون اقتصادی شرکت داشتند که از این میان ۱۲۰ تن آنان را بانوان تشکیل می‌دادند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره