Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نزدیک به ۲۷۰۰ جواز سرمایه‌گذاری در یک سال توزیع شده است

وزارت صنعت و تجارت از توزیع نزدیک به ۲۷۰۰ جواز بازرگانی در یک سال گذشته در کشور خبر داده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که از این میان جوازهای توزیع شده، بیش از ۱۰۰ جواز سرمایه‌گذاری را شهروندان کشورهای دیگر گرفته‌اند.

آخندزاده عبدالسلام جواد در این باره گفت: «به تعداد ۲۶۷۹ جواز جدید صادر گردید. به تعداد ۷۲۲۸ جواز تجدید گردید. ۳۳۳ جواز لغو شده است. ۱۰۶ جواز خارجی جدید توزیع گردیده و ۱۳۷ جواز خارجی تجدید گردیده و همچنان جهت سهولت برای تجار به تعداد ۵۱۲۹ مکتوب پاسپورت صادر گردیده.»

با این همه، مسوولان در وزارت اقتصاد می‌گویند که این وزارت برای فراهم‌سازی زمینه کار و رشد اقتصادی کشور تلاش می‌کند تا سرمایه‌گذاران را برای کار در کشور دل گرم بسازد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط و همچنین سرمایه‌گذاری در زراعت و منابع غذایی و اورگانیک هم می‌تواند در خودکفایی افغانستان مفید باشد و هم در رشد و توسعه اقتصادی کشور سودمند تمام شود.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که برای افزایش سرمایه‌گذاری نیاز است تا امارت اسلامی از سرمایه‌گذاران در کشور پشتیبانی کند.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «برای جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیاز است که پالیسی‌های حمایتی برای تامین امنیت مالی سرمایه‌گذار در افغانستان ایجاد شود تا سرمایه‌گذار از امنیت و مصوونیت مالی خود در افغانستان مطمین شود تا فضای با اطمینان سیاسی و سرمایه‌گذاری در افغانستان ایجاد شود تا باعث جلب بیش‌تر سرمایه‌گذاری در افغانستان شود.»

پیش از این بارها مقام‌های امارت اسلامی به ویژه کمیسیون اقتصادی ریاست‌الوزرا از تمامی سرمایه‌گذاران افغانستان در بیرون از کشور خواسته‌اند که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

نزدیک به ۲۷۰۰ جواز سرمایه‌گذاری در یک سال توزیع شده است

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که برای افزایش سرمایه‌گذاری نیاز است تا امارت اسلامی از سرمایه‌گذاران در کشور پشتیبانی کند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت از توزیع نزدیک به ۲۷۰۰ جواز بازرگانی در یک سال گذشته در کشور خبر داده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که از این میان جوازهای توزیع شده، بیش از ۱۰۰ جواز سرمایه‌گذاری را شهروندان کشورهای دیگر گرفته‌اند.

آخندزاده عبدالسلام جواد در این باره گفت: «به تعداد ۲۶۷۹ جواز جدید صادر گردید. به تعداد ۷۲۲۸ جواز تجدید گردید. ۳۳۳ جواز لغو شده است. ۱۰۶ جواز خارجی جدید توزیع گردیده و ۱۳۷ جواز خارجی تجدید گردیده و همچنان جهت سهولت برای تجار به تعداد ۵۱۲۹ مکتوب پاسپورت صادر گردیده.»

با این همه، مسوولان در وزارت اقتصاد می‌گویند که این وزارت برای فراهم‌سازی زمینه کار و رشد اقتصادی کشور تلاش می‌کند تا سرمایه‌گذاران را برای کار در کشور دل گرم بسازد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط و همچنین سرمایه‌گذاری در زراعت و منابع غذایی و اورگانیک هم می‌تواند در خودکفایی افغانستان مفید باشد و هم در رشد و توسعه اقتصادی کشور سودمند تمام شود.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که برای افزایش سرمایه‌گذاری نیاز است تا امارت اسلامی از سرمایه‌گذاران در کشور پشتیبانی کند.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «برای جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیاز است که پالیسی‌های حمایتی برای تامین امنیت مالی سرمایه‌گذار در افغانستان ایجاد شود تا سرمایه‌گذار از امنیت و مصوونیت مالی خود در افغانستان مطمین شود تا فضای با اطمینان سیاسی و سرمایه‌گذاری در افغانستان ایجاد شود تا باعث جلب بیش‌تر سرمایه‌گذاری در افغانستان شود.»

پیش از این بارها مقام‌های امارت اسلامی به ویژه کمیسیون اقتصادی ریاست‌الوزرا از تمامی سرمایه‌گذاران افغانستان در بیرون از کشور خواسته‌اند که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره