Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد از فعال نبودن ماشین‌های خودکار صرافی و نبود بانک‌نوت‌های جدید

شماری از شهروندان کشور می‌گویند که فعال نبودن ماشین‌های خودکار صرافی یا «ای تی ام» و نبود بانک‌نوت‌های جدید، آنان را با مشکلاتی روبه‌رو ساخته است.

به گفته آنان، برداشت پول از بانک ساعت‌ها زمان را در بر می‌گیرد.

نبی الله، به طلوع‌نیوز، گفت: «از چندی به این سو ماشین‌های ای تی ام بانک‌های خصوصی و دولتی غیر فعال هستند و مشکلات مردم روز افزون در حال افزایش است و کسی نمی‌تواند به مشکل خود به زودی رسیدگی کند.»

همایون، باشنده کابل، گفت: «در گذشته در شفاخانه و در مارکیت‌ها ماشین ای تی ام فعال بودند اگر مریض برای‌شان پیدا می‌شد یا کار عاجل می‌توانستند پول خود را به موقع دریافت کنند به دلیل بعضی مشکلات حالا آن ماشین‌ها غیر فعال هستند حالا مردم برای گرفتن پول خود ساعت‌ها انتظار می‌کشد.»

با آن‌که چالش‌ها از بهر برداشت پول از بانک‌های کشور وجود دارد، اما هیچ توجه برای دوباره فعال ساختن ماشین‌های خود کار صرافی یا "ای تی ام" انجام نشده است.

برخی دیگر از شهروندان کشور از امارت اسلامی می‌خواهند تا بانک‌نوت‌های جدید را در اختیار مردم قرار دهند.

رفیع الله، باشنده کابل، گفت: «پنجاهی و صدی و سپس پنجصد افغانگی و هزار افغانگی را به مردم توزیع کنند چون مردم با مشکلات زیاد رو به رو هستند و پول‌های شان هم‌بسیار فرسوده شده است.»

عمران، باشنده کابل، گفت: «از مردم تقاضا داریم پول‌های فرسوده را به نمایندگی بانک‌ها ببرند پول خودا تحویل کنند و پول جدید بگیرند.»

در این میان، بانک مرکزی می‌گوید که روند توزیع بانک‌نوت‌های جدید ده و بیست افغانی در بانک‌های خصوصی آغاز شده است.

حسیب‌الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، گفت: «آن عده از شهروندان که می‌خواهند پول‌های فرسوده‌ی شان را تبدیل کنند آنان می‌توانند به بانک‌های خصوصی و دولتی مراجعه کنند در تمام کشور و پول‌های مندرس شده شان را تبدیل و ده و بیست افغانی جدید دریافت کنند.»

بانک مرکزی از تمام شهروندان کشور می‌خواهد تا در بخش حفظ و نگه‌داری بانک‌نوت‌های کشور که تازه چاپ شده و هویت ملی کشور است توجه داشته باشند

انتقاد از فعال نبودن ماشین‌های خودکار صرافی و نبود بانک‌نوت‌های جدید

با آن‌که چالش‌ها از بهر برداشت پول از بانک‌های کشور وجود دارد، اما هیچ توجه برای دوباره فعال ساختن ماشین‌های خود کار صرافی یا "ای تی ام" انجام نشده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از شهروندان کشور می‌گویند که فعال نبودن ماشین‌های خودکار صرافی یا «ای تی ام» و نبود بانک‌نوت‌های جدید، آنان را با مشکلاتی روبه‌رو ساخته است.

به گفته آنان، برداشت پول از بانک ساعت‌ها زمان را در بر می‌گیرد.

نبی الله، به طلوع‌نیوز، گفت: «از چندی به این سو ماشین‌های ای تی ام بانک‌های خصوصی و دولتی غیر فعال هستند و مشکلات مردم روز افزون در حال افزایش است و کسی نمی‌تواند به مشکل خود به زودی رسیدگی کند.»

همایون، باشنده کابل، گفت: «در گذشته در شفاخانه و در مارکیت‌ها ماشین ای تی ام فعال بودند اگر مریض برای‌شان پیدا می‌شد یا کار عاجل می‌توانستند پول خود را به موقع دریافت کنند به دلیل بعضی مشکلات حالا آن ماشین‌ها غیر فعال هستند حالا مردم برای گرفتن پول خود ساعت‌ها انتظار می‌کشد.»

با آن‌که چالش‌ها از بهر برداشت پول از بانک‌های کشور وجود دارد، اما هیچ توجه برای دوباره فعال ساختن ماشین‌های خود کار صرافی یا "ای تی ام" انجام نشده است.

برخی دیگر از شهروندان کشور از امارت اسلامی می‌خواهند تا بانک‌نوت‌های جدید را در اختیار مردم قرار دهند.

رفیع الله، باشنده کابل، گفت: «پنجاهی و صدی و سپس پنجصد افغانگی و هزار افغانگی را به مردم توزیع کنند چون مردم با مشکلات زیاد رو به رو هستند و پول‌های شان هم‌بسیار فرسوده شده است.»

عمران، باشنده کابل، گفت: «از مردم تقاضا داریم پول‌های فرسوده را به نمایندگی بانک‌ها ببرند پول خودا تحویل کنند و پول جدید بگیرند.»

در این میان، بانک مرکزی می‌گوید که روند توزیع بانک‌نوت‌های جدید ده و بیست افغانی در بانک‌های خصوصی آغاز شده است.

حسیب‌الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، گفت: «آن عده از شهروندان که می‌خواهند پول‌های فرسوده‌ی شان را تبدیل کنند آنان می‌توانند به بانک‌های خصوصی و دولتی مراجعه کنند در تمام کشور و پول‌های مندرس شده شان را تبدیل و ده و بیست افغانی جدید دریافت کنند.»

بانک مرکزی از تمام شهروندان کشور می‌خواهد تا در بخش حفظ و نگه‌داری بانک‌نوت‌های کشور که تازه چاپ شده و هویت ملی کشور است توجه داشته باشند

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره