Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش بهای مواد نفتی در کابل

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که بهای مواد نفتی در پایتخت در مقایسه با ماه‌های گذشته، کاهش یافته است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت علت کاهش بهای مواد نفتی در پایتخت را سهولت‌ها فراهم شده برای سکتور خصوصی، عنوان می‌کند.

آخندزاده عبدالسلام جواد تاکید می‌کند که بازرگان پس از این می‌توانند بدون کدام چالش تیل مورد نیاز را از کشورهای گوناگون وارد کنند.

او به طلوع‌نیوز گفت: «دلیل کاهش نرخ نفت در بازارهای کشور سهولت‌های است که به سکتور خصوصی وارد شده و می‌توانند که بدون کدام مشکل واردات نفت داشته باشند.»

شماری از فروشندگان تیل با ابراز خرسندی از کاهش قیمت مواد نفتی می‌گویند که در حال حاضر بهای مواد نفت در کابل تا شش افغانی کاهش یافته است.

عبدالغفور، فروشنده تیل، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «تیل ۹۲، فعلا ۶۴ افغانی به فروش می‌رسد و تیل ۸۰، فی لیترش ۶۱ افغانی است و یک لیتر دیزل ۶۴ افغانی بود و فعلا ۶۲ افغانی شده است.»

در سوی دیگر، رانندگان از کاهش بهای تیل ابراز خرسندی می‌کنند؛ اما می‌گوید که نبود کار در پایتخت نگران کننده است.

منگل، رانندگان در کابل، گفت: «تیل ارزان باشد، کار که نباشد چه کنیم؟ تیل یک وقت قیمت بود، کار بود. حالی تیل ارزان است، کار و بار نیست.»

یک لیتر پترول از ۶۷ افغانی به ۶۱ افغانی و یک لیتر دیزل از ۶۴ افغانی به ۶۲ افغانی رسیده است.

از سویی‌هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری تاکید می‌کند که از ورود تانکرهای تیل کم‌کیفیت به کشور جلوگیری شده است.

خانجان الکوزی، عضوهیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «نورم استندرد، یک تعداد تانکرها را مسترد کرد. فعلا وضعیت نورمال است و خوشبختانه نرخ در جهان هم ارزان شده.»

این در حالی‌ست که بر بنیاد آمارهای وزارت صنعت و تجارت، در یک ماه پسین بیش از ۹۸هزار تن تیل پترول، ۹۲هزار تن تیل دیزل از کشورهای روسیه، ترکمنستان، ازبیکستان، کازاخستان وارد کشور شده است.

کاهش بهای مواد نفتی در کابل

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت علت کاهش بهای مواد نفتی در پایتخت را سهولت‌ها فراهم شده برای سکتور خصوصی، عنوان می‌کند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که بهای مواد نفتی در پایتخت در مقایسه با ماه‌های گذشته، کاهش یافته است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت علت کاهش بهای مواد نفتی در پایتخت را سهولت‌ها فراهم شده برای سکتور خصوصی، عنوان می‌کند.

آخندزاده عبدالسلام جواد تاکید می‌کند که بازرگان پس از این می‌توانند بدون کدام چالش تیل مورد نیاز را از کشورهای گوناگون وارد کنند.

او به طلوع‌نیوز گفت: «دلیل کاهش نرخ نفت در بازارهای کشور سهولت‌های است که به سکتور خصوصی وارد شده و می‌توانند که بدون کدام مشکل واردات نفت داشته باشند.»

شماری از فروشندگان تیل با ابراز خرسندی از کاهش قیمت مواد نفتی می‌گویند که در حال حاضر بهای مواد نفت در کابل تا شش افغانی کاهش یافته است.

عبدالغفور، فروشنده تیل، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «تیل ۹۲، فعلا ۶۴ افغانی به فروش می‌رسد و تیل ۸۰، فی لیترش ۶۱ افغانی است و یک لیتر دیزل ۶۴ افغانی بود و فعلا ۶۲ افغانی شده است.»

در سوی دیگر، رانندگان از کاهش بهای تیل ابراز خرسندی می‌کنند؛ اما می‌گوید که نبود کار در پایتخت نگران کننده است.

منگل، رانندگان در کابل، گفت: «تیل ارزان باشد، کار که نباشد چه کنیم؟ تیل یک وقت قیمت بود، کار بود. حالی تیل ارزان است، کار و بار نیست.»

یک لیتر پترول از ۶۷ افغانی به ۶۱ افغانی و یک لیتر دیزل از ۶۴ افغانی به ۶۲ افغانی رسیده است.

از سویی‌هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری تاکید می‌کند که از ورود تانکرهای تیل کم‌کیفیت به کشور جلوگیری شده است.

خانجان الکوزی، عضوهیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «نورم استندرد، یک تعداد تانکرها را مسترد کرد. فعلا وضعیت نورمال است و خوشبختانه نرخ در جهان هم ارزان شده.»

این در حالی‌ست که بر بنیاد آمارهای وزارت صنعت و تجارت، در یک ماه پسین بیش از ۹۸هزار تن تیل پترول، ۹۲هزار تن تیل دیزل از کشورهای روسیه، ترکمنستان، ازبیکستان، کازاخستان وارد کشور شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره