Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ده معدن سنگ از سوی وزارت معادن و پترولیم به داوطلبی رفت

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که ده معدن کوچک سنگ‌های گوناگون را که در پنج ولایت قرار دارند، میان ۲۲ شرکت داخلی به داوطلبی گذاشته است.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که داوطلبی به‌گونه‌ی شفاف برگزار شده و قراردادها براساس نرخی که شرکت‌ها پیشکش می‌کنند، به شرکت‌های برنده واگذار خواهد شد.

معادنی که به داوطلبی گذاشته شدند در ولایت‌های قندهار، ننگرهار، ارزگان، لوگر و هرات موقعیت دارند.

شهاب الدین دلاور در این باره گفته است: «در این‌جا یکی را هم نمی‌شناسم  که کی است و کی شرکت کرده؟ کی کامیاب  شده؟ همان هیات موظف برایش نمره داده و اکنون در حضور شما داوطلبی می‌شود و هرکس که برنده شد، مبارکش باشد.»

همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گفت: «ده ساحه که به اعلام داده شده بود، در یک پروسه شفاف داوطلبی برگزار شد. امروز تنها معدن لوگر در مرحله بعدی مذاکرات به تعویق افتید.»

همزمان با این، مسوولان برخی شرکت‌های داوطلب می‌گویند که با آغاز کار استخراج به شماری از شهروندان کشور زمینه کار فراهم خواهد شد.

افزون بر آن، شرکت‌های اشتراک کننده نیز روند برگزاری داوطلبی استخراج سنگ‌های معادن از سوی وزارت معادن و پترولیم را در حضور رسانه‌ها یک حرکت خوب می‌دانند.

محمد نعیم صدیقی، داوطلب، گفت: «شرکت ما برنده اعلام شد و زمانی که قرارداد استخراج برای مان داده شود، از ۵۰ تا ۸۰ نفر با ما در استخراج معدن مشغول کار خواهند شد.»

عبدالامید بهنود، داوطلب دیگر، گفت: «روند داوطلبی شفاف بود. چرا که در حضور رسانه‌ها برگزار شد و تمام مسوولیت به دوش شرکت‌ها است. شرکت‌ها می‌توانند ساحه را ارزیابی بکنند و تحلیل و تجزیه بکنند و نظر به آن در دواطلبی نرخ بدهند.»

با این وجود، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی با آنکه استخراج معادن را در شرایط کنونی در توسعه اقتصاد کشور سودمند می‌دانند، بر استخراج معیاری معادن کشور نیز تاکید می‌ورزند.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «معادنی که به قرارداد می‌رود و یا به طرف استخراج می‌رود، به شکلی که به صورت فنی و مسلکی آن استخراج شوند، می‌تواند که به نفع افغانستان تمام شود.»

وزارت معادن و پترولیمِ آمار می‌دهد که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، در کنار قرارداد معادن بزرگ نفتی بلاک قشقری در حوزه آمو دریا و سمنت قندهار، در حدود ۱۸۰ معدن کوچک به شرکت‌های داخلی واگذار شده‌اند که شماری از آن‌ها در حال اکتشاف قرار دارند و روند استخراج در برخی از این معادن جریان دارد.

ده معدن سنگ از سوی وزارت معادن و پترولیم به داوطلبی رفت

معادنی که به داوطلبی گذاشته شدند در ولایت‌های قندهار، ننگرهار، ارزگان، لوگر و هرات موقعیت دارند.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که ده معدن کوچک سنگ‌های گوناگون را که در پنج ولایت قرار دارند، میان ۲۲ شرکت داخلی به داوطلبی گذاشته است.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که داوطلبی به‌گونه‌ی شفاف برگزار شده و قراردادها براساس نرخی که شرکت‌ها پیشکش می‌کنند، به شرکت‌های برنده واگذار خواهد شد.

معادنی که به داوطلبی گذاشته شدند در ولایت‌های قندهار، ننگرهار، ارزگان، لوگر و هرات موقعیت دارند.

شهاب الدین دلاور در این باره گفته است: «در این‌جا یکی را هم نمی‌شناسم  که کی است و کی شرکت کرده؟ کی کامیاب  شده؟ همان هیات موظف برایش نمره داده و اکنون در حضور شما داوطلبی می‌شود و هرکس که برنده شد، مبارکش باشد.»

همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گفت: «ده ساحه که به اعلام داده شده بود، در یک پروسه شفاف داوطلبی برگزار شد. امروز تنها معدن لوگر در مرحله بعدی مذاکرات به تعویق افتید.»

همزمان با این، مسوولان برخی شرکت‌های داوطلب می‌گویند که با آغاز کار استخراج به شماری از شهروندان کشور زمینه کار فراهم خواهد شد.

افزون بر آن، شرکت‌های اشتراک کننده نیز روند برگزاری داوطلبی استخراج سنگ‌های معادن از سوی وزارت معادن و پترولیم را در حضور رسانه‌ها یک حرکت خوب می‌دانند.

محمد نعیم صدیقی، داوطلب، گفت: «شرکت ما برنده اعلام شد و زمانی که قرارداد استخراج برای مان داده شود، از ۵۰ تا ۸۰ نفر با ما در استخراج معدن مشغول کار خواهند شد.»

عبدالامید بهنود، داوطلب دیگر، گفت: «روند داوطلبی شفاف بود. چرا که در حضور رسانه‌ها برگزار شد و تمام مسوولیت به دوش شرکت‌ها است. شرکت‌ها می‌توانند ساحه را ارزیابی بکنند و تحلیل و تجزیه بکنند و نظر به آن در دواطلبی نرخ بدهند.»

با این وجود، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی با آنکه استخراج معادن را در شرایط کنونی در توسعه اقتصاد کشور سودمند می‌دانند، بر استخراج معیاری معادن کشور نیز تاکید می‌ورزند.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «معادنی که به قرارداد می‌رود و یا به طرف استخراج می‌رود، به شکلی که به صورت فنی و مسلکی آن استخراج شوند، می‌تواند که به نفع افغانستان تمام شود.»

وزارت معادن و پترولیمِ آمار می‌دهد که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، در کنار قرارداد معادن بزرگ نفتی بلاک قشقری در حوزه آمو دریا و سمنت قندهار، در حدود ۱۸۰ معدن کوچک به شرکت‌های داخلی واگذار شده‌اند که شماری از آن‌ها در حال اکتشاف قرار دارند و روند استخراج در برخی از این معادن جریان دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره