Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسترد شدن بیش از ۲۰۰ تانکر مواد نفتی کم‌کیفیت از بندرهای کشور

اداره ملی ستندرد از مسترد کردن بیش از ۲۰۰ تانکر مواد نفتی کم‌کیفیت در یک ماه گذشته از بندرهای گوناگون کشور خبر می‌دهد.

سخنگوی این اداره می‌گوید که تنها در یک روز گذشته ۱۷ تانکر نفت کم‌کیفیت مسترد شده است.

عاشق‌الله وزیری، سخنگوی اداره ملی ستندرد، گفت: «آمار دقیق در بخش مواد نفتی در یک ماه گذشته بیش از ۲۰۰ تانکر که بنادر مختلف و کشورهای مختلف وارد افغانستان گردیده بود، دوباره مسترد شده است. و در طی یک روز گذشته بیش از هفده تانکر از طریق بنادر مختلف مسترد شدند.»

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از بازرگانان می‌خواهد تا در زمینه واردات کالا‌های تجارتی، معیارهای ملی ستندرد را در نظر بگیرند.

محمد یونس مومند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «همیشه ما باید کالا‌های با ستندرد وارد کنیم. ولی متقابلن از اداره ستندرد خواهش می‌کنیم که تا ماشین‌های خود را با ستندرد‌های جهانی عیار کند تا مردم به آن ماشین‌ها اعتماد داشته باشد.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «ستندرد سازی مواد وارداتی نفتی در کشور در کنار این‌که می‌تواند روی کیفیت مواد نفتی اثر ویژه داشته باشد، بر کل روند واردات، در بُعد کیفیت تاثیر ویژه داشته باشد. از طرف دیگر می‌تواند باعث جلوگیری از بی‌ثباتی هزینه مواد نفتی بازارهای کشور شود.»

اداره ملی ستندرد از بازرگانانی که به کشور واردات دارند نیز می‌خواهد که تمامی فعالیت‌های خود را باید مطابق ستندرد‌های ملی کشور هماهنگ کنند و ستندردهای اقلام گوناگون را از این اداره بدست بیاورند.

مسترد شدن بیش از ۲۰۰ تانکر مواد نفتی کم‌کیفیت از بندرهای کشور

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از بازرگانان می‌خواهد تا در زمینه واردات کالا‌های تجارتی، معیارهای ملی ستندرد را در نظر بگیرند.

تصویر بندانگشتی

اداره ملی ستندرد از مسترد کردن بیش از ۲۰۰ تانکر مواد نفتی کم‌کیفیت در یک ماه گذشته از بندرهای گوناگون کشور خبر می‌دهد.

سخنگوی این اداره می‌گوید که تنها در یک روز گذشته ۱۷ تانکر نفت کم‌کیفیت مسترد شده است.

عاشق‌الله وزیری، سخنگوی اداره ملی ستندرد، گفت: «آمار دقیق در بخش مواد نفتی در یک ماه گذشته بیش از ۲۰۰ تانکر که بنادر مختلف و کشورهای مختلف وارد افغانستان گردیده بود، دوباره مسترد شده است. و در طی یک روز گذشته بیش از هفده تانکر از طریق بنادر مختلف مسترد شدند.»

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از بازرگانان می‌خواهد تا در زمینه واردات کالا‌های تجارتی، معیارهای ملی ستندرد را در نظر بگیرند.

محمد یونس مومند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «همیشه ما باید کالا‌های با ستندرد وارد کنیم. ولی متقابلن از اداره ستندرد خواهش می‌کنیم که تا ماشین‌های خود را با ستندرد‌های جهانی عیار کند تا مردم به آن ماشین‌ها اعتماد داشته باشد.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «ستندرد سازی مواد وارداتی نفتی در کشور در کنار این‌که می‌تواند روی کیفیت مواد نفتی اثر ویژه داشته باشد، بر کل روند واردات، در بُعد کیفیت تاثیر ویژه داشته باشد. از طرف دیگر می‌تواند باعث جلوگیری از بی‌ثباتی هزینه مواد نفتی بازارهای کشور شود.»

اداره ملی ستندرد از بازرگانانی که به کشور واردات دارند نیز می‌خواهد که تمامی فعالیت‌های خود را باید مطابق ستندرد‌های ملی کشور هماهنگ کنند و ستندردهای اقلام گوناگون را از این اداره بدست بیاورند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره