Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت: هیاتی از این اتاق به جاپان سفر می‌کند

محمد یونس مؤمند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید قرار است در آینده نزدیک هیأتی از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری با شماری از بازرگانان به جاپان سفر کنند.

معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌افزاید که در دیدار با سفیر جاپان در کابل درباره گسترش روابط اقتصادی و افزایش داد و ستد میان دو کشور گفت‌وگو شده است.

محمد یونس مؤمند، بیان کرد: «چی رقم می‌توانیم ارتباط تجارتی دید و وادید‌های ما با تجاران جاپانی ازدیاد یابد و ما از جاپان روزانه صد الی یک و نیم صد کانتینر واردات جنس مختلف النوع را داریم موتر‌ها و پرزه‌جات می‌‌آید.»

خانجان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «در قندهار با اتاق تجارت قندهار ملاقات کرده بودند و در آن‌جا بعضی تهدات سپرده بودند که ما کمک می‌کنیم سکتور خصوصی را و همچنان تجارت و کار و بار را با جاپان وسعت می‌دهیم.»

در همین حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که باید چالش‌های بازرگانی با جاپان حل شود تا میزان تجارت دو کشور افزایش یابد.

امید حیدری، بازرگان، گفت: «مشکلات ویزه است که باید سهولت‌ها به بازرگانان فراهم شود تا بتوانند قرارداد‌های را با کمپنی‌های جاپانی امضاء کند ما بتوانیم اقلام صادراتی را به آن‌جا صادر کنیم.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی تأکید می‌کنند که جاپان از شرکای خوب تجارتی و اقتصادی افغانستان به شمار می‌رود و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران این کشور در افغانستان در رشد اقتصادی کشور اثر‌گذار خواهد بود.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «سرمایه‌گذاری جاپانی‌ها در بخش زراعت و مدیریت آب‌ها سرمایه‌گذاری بکنند ما می‌توانیم زمینه اشتغال را برای مردم مهیا بسازیم در کنار آن در تولید انرژی و در تولید غله جات می‌تواند ما را بسیار کمک کند.»

آمار‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که سالانه بیش از یکصد میلیون دالر داد و ستد با جاپان انجام می‌شود که بیش‌ترین واردات از جاپان وسایل الکترونیکی است.

اتاق تجارت: هیاتی از این اتاق به جاپان سفر می‌کند

در همین حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که باید چالش‌های بازرگانی با جاپان حل شود تا میزان تجارت دو کشور افزایش یابد.

تصویر بندانگشتی

محمد یونس مؤمند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید قرار است در آینده نزدیک هیأتی از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری با شماری از بازرگانان به جاپان سفر کنند.

معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌افزاید که در دیدار با سفیر جاپان در کابل درباره گسترش روابط اقتصادی و افزایش داد و ستد میان دو کشور گفت‌وگو شده است.

محمد یونس مؤمند، بیان کرد: «چی رقم می‌توانیم ارتباط تجارتی دید و وادید‌های ما با تجاران جاپانی ازدیاد یابد و ما از جاپان روزانه صد الی یک و نیم صد کانتینر واردات جنس مختلف النوع را داریم موتر‌ها و پرزه‌جات می‌‌آید.»

خانجان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «در قندهار با اتاق تجارت قندهار ملاقات کرده بودند و در آن‌جا بعضی تهدات سپرده بودند که ما کمک می‌کنیم سکتور خصوصی را و همچنان تجارت و کار و بار را با جاپان وسعت می‌دهیم.»

در همین حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که باید چالش‌های بازرگانی با جاپان حل شود تا میزان تجارت دو کشور افزایش یابد.

امید حیدری، بازرگان، گفت: «مشکلات ویزه است که باید سهولت‌ها به بازرگانان فراهم شود تا بتوانند قرارداد‌های را با کمپنی‌های جاپانی امضاء کند ما بتوانیم اقلام صادراتی را به آن‌جا صادر کنیم.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی تأکید می‌کنند که جاپان از شرکای خوب تجارتی و اقتصادی افغانستان به شمار می‌رود و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران این کشور در افغانستان در رشد اقتصادی کشور اثر‌گذار خواهد بود.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «سرمایه‌گذاری جاپانی‌ها در بخش زراعت و مدیریت آب‌ها سرمایه‌گذاری بکنند ما می‌توانیم زمینه اشتغال را برای مردم مهیا بسازیم در کنار آن در تولید انرژی و در تولید غله جات می‌تواند ما را بسیار کمک کند.»

آمار‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که سالانه بیش از یکصد میلیون دالر داد و ستد با جاپان انجام می‌شود که بیش‌ترین واردات از جاپان وسایل الکترونیکی است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره