Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معرفی اتشه جدید تجارتی در ترکیه

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که یک اتشه تجارتی را به تازگی به ترکیه معرفی کرده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که این وزارت تاکنون در چهار کشور اتشه‌های تجارتی معرفی کرده و می‌کوشد تا اتشه‌های تجارتی به کشورهای دیگر نیز معرفی شوند.

این اتشه‌ها به پاکستان، ایران، ترکمنستان و ترکیه فرستاده شده‌اند.

آخندزاده عبدالسلام جواد گفت: «خوشبختانه روابط تجارتی ما با تمام کشورها ادامه دارد. ما می‌خواهیم که با کشورهای که روابط تجارتی داریم، اتشه‌ها معرفی کنیم تا سهولت‌های بیشتر ایجاد شود. ما تا حال توانستیم چهار اتشه به پاکستان، یک اتشه به ایران، یک اتشه به ترکمنستان و یک اتشه تازه به ترکیه در استانبول معرفی کنیم که به کار خود آغاز کرده.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور می‌گوید که حضور اتشه‌های تجارتی در دیگر کشورها در افزایش داد و ستد نقش بنیادی دارد.

توکل احمدیار، رییس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به طلوع‌نیوز گفت: «سفارت‌های ما وظیفه شان همین است که در بخش اقتصادی کار کنند تا وطن ما رشد کند. در هر کشور دنیا، سفیرهای شان اولویت شان همین است که در بخش اقتصادی کار کنند.»

از سویی‌هم، وزارت اقتصاد تاکید می‌کند که اتشه‌های تجارتی در جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود روابط اقتصادی نقش مهم دارد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد در این باره گفت: «اتشه‌های تجاری هم در ارایه معلومات از بخش‌های مختلف افغانستان، هم در معرفی جاذبه‌های افغانستان و هم در توسعه مناسابات اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و سایر کشورها نقش مهم و اساسی دارد.»  

شمس الحق شمس، آگاه مسایل اقتصادی چنین دیدگاه دارد: «اتشه‌های تجارتی که به کشورهای دیگر معرفی می‌شوند، آنان همانند نماینده سکتور تجارت در آن کشورها است و فکر می‌کنم که روی اقتصاد کشور اثر مثبت دارد.»

وزارت صنعت و تجارت ‌افزوده است که برای افزایش تجارت با کشورهای منطقه تلاش دارد تا اتشه‌های تجارتی را به کشورهای دیگر نیز معرفی کنند.   

معرفی اتشه جدید تجارتی در ترکیه

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور می‌گوید که حضور اتشه‌های تجارتی در دیگر کشورها در افزایش داد و ستد نقش بنیادی دارد.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که یک اتشه تجارتی را به تازگی به ترکیه معرفی کرده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که این وزارت تاکنون در چهار کشور اتشه‌های تجارتی معرفی کرده و می‌کوشد تا اتشه‌های تجارتی به کشورهای دیگر نیز معرفی شوند.

این اتشه‌ها به پاکستان، ایران، ترکمنستان و ترکیه فرستاده شده‌اند.

آخندزاده عبدالسلام جواد گفت: «خوشبختانه روابط تجارتی ما با تمام کشورها ادامه دارد. ما می‌خواهیم که با کشورهای که روابط تجارتی داریم، اتشه‌ها معرفی کنیم تا سهولت‌های بیشتر ایجاد شود. ما تا حال توانستیم چهار اتشه به پاکستان، یک اتشه به ایران، یک اتشه به ترکمنستان و یک اتشه تازه به ترکیه در استانبول معرفی کنیم که به کار خود آغاز کرده.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور می‌گوید که حضور اتشه‌های تجارتی در دیگر کشورها در افزایش داد و ستد نقش بنیادی دارد.

توکل احمدیار، رییس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به طلوع‌نیوز گفت: «سفارت‌های ما وظیفه شان همین است که در بخش اقتصادی کار کنند تا وطن ما رشد کند. در هر کشور دنیا، سفیرهای شان اولویت شان همین است که در بخش اقتصادی کار کنند.»

از سویی‌هم، وزارت اقتصاد تاکید می‌کند که اتشه‌های تجارتی در جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود روابط اقتصادی نقش مهم دارد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد در این باره گفت: «اتشه‌های تجاری هم در ارایه معلومات از بخش‌های مختلف افغانستان، هم در معرفی جاذبه‌های افغانستان و هم در توسعه مناسابات اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و سایر کشورها نقش مهم و اساسی دارد.»  

شمس الحق شمس، آگاه مسایل اقتصادی چنین دیدگاه دارد: «اتشه‌های تجارتی که به کشورهای دیگر معرفی می‌شوند، آنان همانند نماینده سکتور تجارت در آن کشورها است و فکر می‌کنم که روی اقتصاد کشور اثر مثبت دارد.»

وزارت صنعت و تجارت ‌افزوده است که برای افزایش تجارت با کشورهای منطقه تلاش دارد تا اتشه‌های تجارتی را به کشورهای دیگر نیز معرفی کنند.   

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره