Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری سیمینار اقتصاد از سوی انجمن علمی و فرهنگی جوانان نخبه در کابل

انجمن علمی و فرهنگی جوانان نخبه در کابل سمیناری را زیر نام "اقتصاد برای جوانان و دانش‌جویان جوان" برگزار کرده است.

برگزار‌کنندگان هدف از راه‌اندازی این سمینار را بلند بردن سطح آگاهی جوانان و دانش‌آموزان دختر و پسر در مسایل اقتصادی کشور عنوان می‌کنند.

ظاهر سلطانی، مسوول برنامه، گفت: «رشد اقتصادی امکان ندارد مگر این‌که یک تعهد جمعی باشد. این تعهد جمعی نیاز دارد که برای مردم ارایه شود و رسانده شود.»

در سمینار "اقتصاد برای جوانان و دانش‌جویان جوان" اسدالله سعادتی، معاون شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین نیز چنین سخن گفت: «به هر اندازه‌ی که شما نیروی کار بیش‌تر داشته باشید و این نیرو به صورت عملی وارد چرخه تولید و خدمات بازار شود، یک گام مهم در جهت رشد اقتصادی برداشته‌اید.»

از سویی هم، شماری از اشتراک‌کنندگان این سیمینار نیز راه‌اندازی چنین برنامه‌ها را در راستای بلند رفتن سطح آگاهی جوانان سودمند می‌دانند.

یحیی مهربان، دانش‌آموز، گفت: «هدف ما از راه‌اندازی این برنامه‌ها این است که رشد و توسعه اقتصاد را در جامعه رایج کنیم چون جوانان ما نیاز به یک جامعه مدرن اقتصادی دارند.»

محمد صمیم مدبر، اشتراک‌کننده، می‌گوید: «از امارت اسلامی خواست ما این است که به جوانا زمینه را فراهم کنند تا در عرصه رشد اقتصادی گام بردارند.»

شماری از دختران نیز فراهم شدن زمینه آموزش‌های اقتصادی برای دختران را در راستای رشد اقتصادی خانواده‌ها سودمند می‌دانند.

فروزان حقجو، اشتراک‌کننده، گفت: «این برنامه‌ها باعث می‌شود که جوانان پیش‌رفت کنند و معلومات شان زیاد شود.»

نوریه حکیمی، اشتراک‌کننده دیگر، می‌گوید: «این برنامه‌ها که است خصوصا برای ما جوانان مفید است.»

این درحالی است که با بسته شدن مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به روی دختران و منع کارکردن زنان در نهاد‌های غیر حکومتی و نهاد‌های خارجی، دختران زیادی در ولایت‌های مختلف کشور برای ایفای نقش در اقتصاد خانواده‌ها بر ایجاد شغل‌های گوناگون از جمله، خیاطی، قالین بافی، بافندگی و سایر مهارت‌ها رو آورده‌اند.

برگزاری سیمینار اقتصاد از سوی انجمن علمی و فرهنگی جوانان نخبه در کابل

شماری از دختران نیز فراهم شدن زمینه آموزش‌های اقتصادی برای دختران را در راستای رشد اقتصادی خانواده‌ها سودمند می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

انجمن علمی و فرهنگی جوانان نخبه در کابل سمیناری را زیر نام "اقتصاد برای جوانان و دانش‌جویان جوان" برگزار کرده است.

برگزار‌کنندگان هدف از راه‌اندازی این سمینار را بلند بردن سطح آگاهی جوانان و دانش‌آموزان دختر و پسر در مسایل اقتصادی کشور عنوان می‌کنند.

ظاهر سلطانی، مسوول برنامه، گفت: «رشد اقتصادی امکان ندارد مگر این‌که یک تعهد جمعی باشد. این تعهد جمعی نیاز دارد که برای مردم ارایه شود و رسانده شود.»

در سمینار "اقتصاد برای جوانان و دانش‌جویان جوان" اسدالله سعادتی، معاون شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین نیز چنین سخن گفت: «به هر اندازه‌ی که شما نیروی کار بیش‌تر داشته باشید و این نیرو به صورت عملی وارد چرخه تولید و خدمات بازار شود، یک گام مهم در جهت رشد اقتصادی برداشته‌اید.»

از سویی هم، شماری از اشتراک‌کنندگان این سیمینار نیز راه‌اندازی چنین برنامه‌ها را در راستای بلند رفتن سطح آگاهی جوانان سودمند می‌دانند.

یحیی مهربان، دانش‌آموز، گفت: «هدف ما از راه‌اندازی این برنامه‌ها این است که رشد و توسعه اقتصاد را در جامعه رایج کنیم چون جوانان ما نیاز به یک جامعه مدرن اقتصادی دارند.»

محمد صمیم مدبر، اشتراک‌کننده، می‌گوید: «از امارت اسلامی خواست ما این است که به جوانا زمینه را فراهم کنند تا در عرصه رشد اقتصادی گام بردارند.»

شماری از دختران نیز فراهم شدن زمینه آموزش‌های اقتصادی برای دختران را در راستای رشد اقتصادی خانواده‌ها سودمند می‌دانند.

فروزان حقجو، اشتراک‌کننده، گفت: «این برنامه‌ها باعث می‌شود که جوانان پیش‌رفت کنند و معلومات شان زیاد شود.»

نوریه حکیمی، اشتراک‌کننده دیگر، می‌گوید: «این برنامه‌ها که است خصوصا برای ما جوانان مفید است.»

این درحالی است که با بسته شدن مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به روی دختران و منع کارکردن زنان در نهاد‌های غیر حکومتی و نهاد‌های خارجی، دختران زیادی در ولایت‌های مختلف کشور برای ایفای نقش در اقتصاد خانواده‌ها بر ایجاد شغل‌های گوناگون از جمله، خیاطی، قالین بافی، بافندگی و سایر مهارت‌ها رو آورده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره