Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسدود ماندن گذرگاه تورخم و زیان‌های هنگفت مالی ناشی از آن

ادامه‌ی مسدود ماندن گذرگاه تورخم زیان‌های هنگفت مالی را به بازرگانان کابل و اسلام‌آباد وارد کرده است.

اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان می‌گوید که در پنج روز گذشته به ارزش بالاتر از یک میلیون دالر به بازرگانان دوطرف زیان وارد شده است.

خانجان الکوزی رییس این اتاق می‌افزاید که در کنار زیانمند شدن صادرات، ترانزیت از مسیر پاکستان نیز با مشکل روبه‌رو شده است.

خانجان الکوزی رییس اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان در این باره گفت: «ما با پاکستان تجارت داخلی داریم و تجارت ترانزیتی تجارت داخلی اموال ما است که با پاکستان می‌رود و جنس است که از پاکستان خریداری کردیم هردو زیان دیده است و علاوه از آن ما ترانزیت داریم که ترانزیت افغانی است از کراچی به واگه می‌روند و ترانزیت که تجاران پاکستانی دارند به آسیای میانه این‌ها هم توقف شده است.»

در همین حال، برخی از بازرگانان می‌گویند که در حال حاضر بیش‌تر میوه تازه و سبزی به پاکستان صادر می‌شود که مسدود ماندن گذرگاه تورخم آنان را نگران ساخته است.

زلمی عظیمی، بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «پنج روز است که دروازه تورخم به علت مشکلات امنیتی بسته شده است اقلام صادراتی افغانستان به پاکستان و دیگر کشورها صادرات می‌شود البته در حال حاضر فصل انگور است و سبزی هم به پاکستان صادر می‌شود کالاهای صادراتی در موترها در گذرگاه تورخم متوقف شده است بعضی از اقلام صادراتی به ویژه میوه تازه فاسد شده است بعضی میوت تازه در بازار ننگرهای به گونه لیلام به فروش رسید.»

از سویی هم، وزارت صنعت و تجارت اطمینان می‌دهد که در حال حاضر گفت‌وگوها از بهر بازشدن دوباره گذرگاه تورخم با مقام‌های پاکستانی جریان دارد.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «بزرگان امارت اسلامی به طور عام و به طور خاص جناب وزیر صاحب وزارت صنعت و تجارت با سفیر پاکستان صحبت دارد و همچنان با وزیر تجارت پاکستان در تماس است اتشه‌های ما که در پاکستان است آن‌ها هم دست به کار شده‌اند، جناب سفیر صاحب که در پاکستان دست به کار است همه تلاش دارند تا این معضل که پیش آمده دور شود و گذرگاه تورخم به روی مردم باز شود.»

پیش از این، وزارت صنعت و تجارت آمارداده بود که در پنج ماه نخست سال روان هجری خورشیدی به ارزش ۸۴۲ میلیون دالر داد و ستد با پاکستان انجام شده است که بیش‌ترین داد و ستد از گذرگاه تورخم صورت گرفته است.

مسدود ماندن گذرگاه تورخم و زیان‌های هنگفت مالی ناشی از آن

اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان می‌گوید که در پنج روز گذشته به ارزش بالاتر از یک میلیون دالر به بازرگانان دوطرف زیان وارد شده است.

تصویر بندانگشتی

ادامه‌ی مسدود ماندن گذرگاه تورخم زیان‌های هنگفت مالی را به بازرگانان کابل و اسلام‌آباد وارد کرده است.

اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان می‌گوید که در پنج روز گذشته به ارزش بالاتر از یک میلیون دالر به بازرگانان دوطرف زیان وارد شده است.

خانجان الکوزی رییس این اتاق می‌افزاید که در کنار زیانمند شدن صادرات، ترانزیت از مسیر پاکستان نیز با مشکل روبه‌رو شده است.

خانجان الکوزی رییس اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان در این باره گفت: «ما با پاکستان تجارت داخلی داریم و تجارت ترانزیتی تجارت داخلی اموال ما است که با پاکستان می‌رود و جنس است که از پاکستان خریداری کردیم هردو زیان دیده است و علاوه از آن ما ترانزیت داریم که ترانزیت افغانی است از کراچی به واگه می‌روند و ترانزیت که تجاران پاکستانی دارند به آسیای میانه این‌ها هم توقف شده است.»

در همین حال، برخی از بازرگانان می‌گویند که در حال حاضر بیش‌تر میوه تازه و سبزی به پاکستان صادر می‌شود که مسدود ماندن گذرگاه تورخم آنان را نگران ساخته است.

زلمی عظیمی، بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «پنج روز است که دروازه تورخم به علت مشکلات امنیتی بسته شده است اقلام صادراتی افغانستان به پاکستان و دیگر کشورها صادرات می‌شود البته در حال حاضر فصل انگور است و سبزی هم به پاکستان صادر می‌شود کالاهای صادراتی در موترها در گذرگاه تورخم متوقف شده است بعضی از اقلام صادراتی به ویژه میوه تازه فاسد شده است بعضی میوت تازه در بازار ننگرهای به گونه لیلام به فروش رسید.»

از سویی هم، وزارت صنعت و تجارت اطمینان می‌دهد که در حال حاضر گفت‌وگوها از بهر بازشدن دوباره گذرگاه تورخم با مقام‌های پاکستانی جریان دارد.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «بزرگان امارت اسلامی به طور عام و به طور خاص جناب وزیر صاحب وزارت صنعت و تجارت با سفیر پاکستان صحبت دارد و همچنان با وزیر تجارت پاکستان در تماس است اتشه‌های ما که در پاکستان است آن‌ها هم دست به کار شده‌اند، جناب سفیر صاحب که در پاکستان دست به کار است همه تلاش دارند تا این معضل که پیش آمده دور شود و گذرگاه تورخم به روی مردم باز شود.»

پیش از این، وزارت صنعت و تجارت آمارداده بود که در پنج ماه نخست سال روان هجری خورشیدی به ارزش ۸۴۲ میلیون دالر داد و ستد با پاکستان انجام شده است که بیش‌ترین داد و ستد از گذرگاه تورخم صورت گرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره