Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رانندگان در پایتخت خواهان توجه امارت اسلامی به بهای تیل اند

شماری از رانند‌گان از بلند شدن بهای تیل در بازار‌های پایتخت انتقاد می‌کنند و می‌گویند که افزایش بهای تیل روی کار آنان نیز تاثیر گذاشته است.

این رانند‌گان از امارت اسلامی می‌خواهند که در این زمینه توجه جدی کند.

محمد شریف، به طلوع‌نیوز، گفت: «روزانه اگر یک‌هزار کارکنیم ششصد را تیل می‌ندازیم چهارصد پیسه عوارض مبلاین نمی‌شود کار هم نیست ساعت‌ها استاد می‌کنی سواری پیدا نمی‌شود.»

محمد عیسی، راننده، می‌گوید: «تیل خو تقریباً ده افغانی قیمت شده در همین روز‌ها ۶۷ افغانی بود حال ۷۸ افغانی شده.»

در همین حال، برخی از فروشند‌گان تیل می‌گویند که بیش‌تر تیل از شمال کشور وارد می‌شود و مسدود شدن شاه‌راه سالنگ سبب افزایش بهای آن در بازار‌های پایتخت شده است.

شفیق، فروشنده تیل، گفت: «تیل شمال زیاد به کابل وارد می‌شد حال که سالنک بسته شده واردات کم شده است.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که پس از مسدود شدن شاه‌راه سالنگ آنان تلاش دارند تیل از دیگر مسیر‌ها را بیش‌تر بسازند.

خان جان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «قیمتی که به وجود آمده یک تعداد شرکت‌ها قیمت شده یا تیل خصوصاً قیمت شده تأثیرات‌اش همین است که راه بند شده است اما تدابیر گرفته شده است که ما از راه تورغندی و از راه هرات تجارت خود را زیاد بکنیم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم افغانستان بیش از چهار حوزه نفتی دارد و هم‌اکنون از حوزه نفتی آمو دریا تیل استخراج می‌شود که به باور اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این مقدار تیل نیازمندی کشور را برطرف نمی‌سازد و بازرگانان از روسیه، ایران و آسیای میانه تیل و گاز وارد می‌کنند.

رانندگان در پایتخت خواهان توجه امارت اسلامی به بهای تیل اند

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که پس از مسدود شدن شاه‌راه سالنگ آنان تلاش دارند تیل از دیگر مسیر‌ها را بیش‌تر بسازند.

تصویر بندانگشتی

شماری از رانند‌گان از بلند شدن بهای تیل در بازار‌های پایتخت انتقاد می‌کنند و می‌گویند که افزایش بهای تیل روی کار آنان نیز تاثیر گذاشته است.

این رانند‌گان از امارت اسلامی می‌خواهند که در این زمینه توجه جدی کند.

محمد شریف، به طلوع‌نیوز، گفت: «روزانه اگر یک‌هزار کارکنیم ششصد را تیل می‌ندازیم چهارصد پیسه عوارض مبلاین نمی‌شود کار هم نیست ساعت‌ها استاد می‌کنی سواری پیدا نمی‌شود.»

محمد عیسی، راننده، می‌گوید: «تیل خو تقریباً ده افغانی قیمت شده در همین روز‌ها ۶۷ افغانی بود حال ۷۸ افغانی شده.»

در همین حال، برخی از فروشند‌گان تیل می‌گویند که بیش‌تر تیل از شمال کشور وارد می‌شود و مسدود شدن شاه‌راه سالنگ سبب افزایش بهای آن در بازار‌های پایتخت شده است.

شفیق، فروشنده تیل، گفت: «تیل شمال زیاد به کابل وارد می‌شد حال که سالنک بسته شده واردات کم شده است.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که پس از مسدود شدن شاه‌راه سالنگ آنان تلاش دارند تیل از دیگر مسیر‌ها را بیش‌تر بسازند.

خان جان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «قیمتی که به وجود آمده یک تعداد شرکت‌ها قیمت شده یا تیل خصوصاً قیمت شده تأثیرات‌اش همین است که راه بند شده است اما تدابیر گرفته شده است که ما از راه تورغندی و از راه هرات تجارت خود را زیاد بکنیم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم افغانستان بیش از چهار حوزه نفتی دارد و هم‌اکنون از حوزه نفتی آمو دریا تیل استخراج می‌شود که به باور اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این مقدار تیل نیازمندی کشور را برطرف نمی‌سازد و بازرگانان از روسیه، ایران و آسیای میانه تیل و گاز وارد می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره