Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پشتیبانی حکومت سرپرست از تولیدات داخلی

کمیسیون اقتصادی ریاست‌الوزرا در نشستی به صنعت‌کاران اطمینان داده است که حکومت سرپرست از تولیدات داخلی در کشور پشتیبانی می‌کند.

افزون بر آن، این کمیسیون در خبرنامه‌ای به تمامی نهادهای حکومتی ماموریت داده است تا از تولیدات داخلی کشور کار بگیرند.

این نشست به هدف پشتیبانی از صنعت و صنعت‌کاران در کشور برگزار شده بود.

در خبرنامه این کمیسیون همچنان آمده است که اگر تولیدات داخلی که در مقایسه با محصولات خارجی، ده تا پانزده درصد کیفیت پایین هم داشته باشند، نهادهای دولتی مکلف اند که از آن کار بگیرند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «امارت اسلامی افغانستان تمام تلاش خود را کرده و می‌کند که سهولت‌ها ایجاد شود برای آن‌ها. همچنان در برخی مسایل گمرکی و مالیات به آن‌ها سهولت ایجاد شود و تولیدات شان بیش‌تر به معرفی گرفته شود و در دوایر دولتی و نظام از تولیدات داخلی استفاده صورت بگیرد.»

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «هدف از نشستی که در معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا برگزار شده ایجاد تسهیلات برای بازرگانان داخلی، تاجران ملی و ایجاد هماهنگی ارگان‌های مختلف به منظور رشد و توسعه‌ای اقتصادی در کشور می‌باشد.»

برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که پشتیبانی از تولیدات داخلی در کشور سبب افزایش شغل برای شهروندان کشور می‌شود و از سوی دیگر در کاهش فقر نیز اثرگذار است.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «به هر پیمانه‌ای که از طرف حکومت و مردم از تولید داخلی حمایت صورت می‌گیرد به همان پیمانه ما می‌توانیم جلو خروج ارز از کشور را بگیریم، اشتغال‌زایی ایجاد بکنیم و حرکت بکنیم به سوی رشد اقتصادی.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن می‌گوید که برای رشد صنعت در کشور نیاز است تا امارت اسلامی برای صنعت‌کاران سهولت‌های را فراهم بسازد. به گفته‌ی این نهاد، کم‌بود برق و زمین از چالش‌های اصلی است که بر کاروبار صنعت‌کاران اثر منفی گذاشته است.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن در این باره گفت: «استفاده از محصولات داخلی یک گام بسیار خوب است. توزیع زمین را سرعت ببخشند و همچنان در موضوع برق باید بنیادی کار شود.»

پیش از این وزارت صنعت و تجارت گفته است که کار ساخت ۳۹ پارک صنعتی در ولایت‌های گوناگون کشور جریان دارد و افغانستان در تولید ۵۰ قلم مواد به خودبسندگی رسیده است.

پشتیبانی حکومت سرپرست از تولیدات داخلی

افزون بر آن، این کمیسیون در خبرنامه‌ای به تمامی نهادهای حکومتی ماموریت داده است تا از تولیدات داخلی کشور کار بگیرند.

Thumbnail

کمیسیون اقتصادی ریاست‌الوزرا در نشستی به صنعت‌کاران اطمینان داده است که حکومت سرپرست از تولیدات داخلی در کشور پشتیبانی می‌کند.

افزون بر آن، این کمیسیون در خبرنامه‌ای به تمامی نهادهای حکومتی ماموریت داده است تا از تولیدات داخلی کشور کار بگیرند.

این نشست به هدف پشتیبانی از صنعت و صنعت‌کاران در کشور برگزار شده بود.

در خبرنامه این کمیسیون همچنان آمده است که اگر تولیدات داخلی که در مقایسه با محصولات خارجی، ده تا پانزده درصد کیفیت پایین هم داشته باشند، نهادهای دولتی مکلف اند که از آن کار بگیرند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «امارت اسلامی افغانستان تمام تلاش خود را کرده و می‌کند که سهولت‌ها ایجاد شود برای آن‌ها. همچنان در برخی مسایل گمرکی و مالیات به آن‌ها سهولت ایجاد شود و تولیدات شان بیش‌تر به معرفی گرفته شود و در دوایر دولتی و نظام از تولیدات داخلی استفاده صورت بگیرد.»

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «هدف از نشستی که در معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا برگزار شده ایجاد تسهیلات برای بازرگانان داخلی، تاجران ملی و ایجاد هماهنگی ارگان‌های مختلف به منظور رشد و توسعه‌ای اقتصادی در کشور می‌باشد.»

برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که پشتیبانی از تولیدات داخلی در کشور سبب افزایش شغل برای شهروندان کشور می‌شود و از سوی دیگر در کاهش فقر نیز اثرگذار است.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «به هر پیمانه‌ای که از طرف حکومت و مردم از تولید داخلی حمایت صورت می‌گیرد به همان پیمانه ما می‌توانیم جلو خروج ارز از کشور را بگیریم، اشتغال‌زایی ایجاد بکنیم و حرکت بکنیم به سوی رشد اقتصادی.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن می‌گوید که برای رشد صنعت در کشور نیاز است تا امارت اسلامی برای صنعت‌کاران سهولت‌های را فراهم بسازد. به گفته‌ی این نهاد، کم‌بود برق و زمین از چالش‌های اصلی است که بر کاروبار صنعت‌کاران اثر منفی گذاشته است.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن در این باره گفت: «استفاده از محصولات داخلی یک گام بسیار خوب است. توزیع زمین را سرعت ببخشند و همچنان در موضوع برق باید بنیادی کار شود.»

پیش از این وزارت صنعت و تجارت گفته است که کار ساخت ۳۹ پارک صنعتی در ولایت‌های گوناگون کشور جریان دارد و افغانستان در تولید ۵۰ قلم مواد به خودبسندگی رسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره