Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قرارداد پروسس نفت قشقری با یک شرکت داخلی امضا شد

وزارت معادن و پترولیم از واگذاری قرارداد پروسس چهل هزار تُن نفت خام قشقری به ارزش بیست میلیون دالر به یک شرکت داخلی خبر می‌دهد.

همایون افغان، سخنگوی این وزارت می‌افزاید که روزانه از معدن قشقری چهار صد تُن تیل استخراج می‌شود و تلاش دارند تا پروسس معادن به ویژه تیل در داخل کشور انجام شود.

سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گفت: «یک تن نفت خام ما در حدود ۵۰۰ دالر به فروش رساندیم که یک نرخ بلند در داوطلبی بود و ۴۰ هزار تن تقریبا به ارزش ۲۰ میلیون دالر به فروش رسانده شد.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که استخراج معادن به گونه شفاف و پروسس آن در داخل کشور در رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.

عبدالظهور مدبر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «افغانستان یک سرزمین دست ناخورده است بنا استخراج و پروسس معادن در کشور می‌تواند سبب بلند رفتن زمینه اشتغال و در عین حال کارکرد موثر و رفاه اقتصادی در کشور شود.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید استخراج نفت کشور نمی‌تواند نیاز‌های بازار را برآورده بسازد و بازرگانان از روسیه، ایران و آسیای میانه تیل و گاز را به کشور وارد می‌کنند.

محمد یونس مؤمند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «من فکر می‌کنم با بازار کمک کرده می‌تواند ولی من فکر می‌کنم که نیازمندی کشور بسیار بالا است و افغانستان نیاز کارهای زیاد و ریفاینری مجهز نیاز دارد تا ما به نیاز بازار برسیم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم افغانستان پنج حوزه نفتی دارد و هم‌اکنون از حوزه نفتی آمو دریا تیل استخراج می‌شود و تلاش از بهر استخراج تیل از دیگر حوزه‌های نفتی نیز جریان دارد.

قرارداد پروسس نفت قشقری با یک شرکت داخلی امضا شد

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید استخراج نفت کشور نمی‌تواند نیاز‌های بازار را برآورده بسازد و بازرگانان از روسیه، ایران و آسیای میانه تیل و گاز را به کشور وارد می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم از واگذاری قرارداد پروسس چهل هزار تُن نفت خام قشقری به ارزش بیست میلیون دالر به یک شرکت داخلی خبر می‌دهد.

همایون افغان، سخنگوی این وزارت می‌افزاید که روزانه از معدن قشقری چهار صد تُن تیل استخراج می‌شود و تلاش دارند تا پروسس معادن به ویژه تیل در داخل کشور انجام شود.

سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گفت: «یک تن نفت خام ما در حدود ۵۰۰ دالر به فروش رساندیم که یک نرخ بلند در داوطلبی بود و ۴۰ هزار تن تقریبا به ارزش ۲۰ میلیون دالر به فروش رسانده شد.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که استخراج معادن به گونه شفاف و پروسس آن در داخل کشور در رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.

عبدالظهور مدبر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «افغانستان یک سرزمین دست ناخورده است بنا استخراج و پروسس معادن در کشور می‌تواند سبب بلند رفتن زمینه اشتغال و در عین حال کارکرد موثر و رفاه اقتصادی در کشور شود.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید استخراج نفت کشور نمی‌تواند نیاز‌های بازار را برآورده بسازد و بازرگانان از روسیه، ایران و آسیای میانه تیل و گاز را به کشور وارد می‌کنند.

محمد یونس مؤمند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «من فکر می‌کنم با بازار کمک کرده می‌تواند ولی من فکر می‌کنم که نیازمندی کشور بسیار بالا است و افغانستان نیاز کارهای زیاد و ریفاینری مجهز نیاز دارد تا ما به نیاز بازار برسیم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم افغانستان پنج حوزه نفتی دارد و هم‌اکنون از حوزه نفتی آمو دریا تیل استخراج می‌شود و تلاش از بهر استخراج تیل از دیگر حوزه‌های نفتی نیز جریان دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره