Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمک ۶۱ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به افغانستان

اتحادیه اروپا از کمک‌های ۶۱ میلیون یورو به مهاجران افغان که از پاکستان اخراج میشوند خبر می‌دهد. 

در خبرنامه اتحادیه اروپا آمده است که ۶۰ میلیون یورو برای نهادهای فعال در افغانستان و یک میلیون یوروی دیگر به نهادهای که در پاکستان فعالیت دارند برای رساندن کمک‌ها به مهاجران اختصاص خواهد یافت. 

اتحادیه اروپا: «از این مبلغ ۶۰ میلیون یوروی آن در اختیار سازمان ها و نهاد خدمات بشری فعال در افغانستان و یک میلیون یوروی دیگر به موسسات و نهاد های داده خواهد شد که در پاکستان در عرصۀ کمک های بشری برای افغان های مهاجر، کار می کنند.»

در خبرنامه اتحادیه اروپا آمده است که این کمک‌ها برای ساخت سرپناه، خدمات بهداشتی و تهیه آب آشامیدنی هزینه خواهد شد. 

محمد نبی افغان، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «باید طرزالعمل‌ها ساخته شود پروگرام‌های جور شود که حداقل یک قسمت زیاد از کمک‌ها به متضررین برسد.»

شماری از مهاجران که از پاکستان برگشت کرده اند می‌گویند که نگران زمستان پیشرو استند و از نهادهای امداد رسان و امارت اسلامی می‌خواهند تا به آنان کمک‌های لازم را فراهم بسازند. 

مینا، اخراج شده از پاکستان، گفت: «زمین بدهد خانه بدهد مهاجر هستیم هیچ چیز نداریم برای ادامه زندگی ما.»

اکبر، اخراج شده از پاکستان، گفت: «از حکومت افغانستان می‌خواهیم که برای ما کمک کند نه خانه داریم نه جای و نه پول.»

از سوی هم امارت اسلامی از جهان می‌خواهد تا کمک‌های بشردوستانه را سیاسی نسازند و در شرایط کنونی کمک‌های شان را به شهروندان کشور به ویژه مهاجران که به کشور برگشت می‌کنند را ادامه دهند. 

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «ما می‌خواهیم که کمک‌های بشری شان زیاد شود دوم این‌که موضوعات مهاجران و موضوعات بشری را به موضوعات سیاسی مرتبط نسازند و با روحیه بشردوستانه به کمک‌ها شان ادامه دهند.»

پیش از این امارات متحده عربی نیز بیست هزار خیمه برای مهاجران که از پاکستان به کشور برگشت کرده اند کمک کرده است.

کمک ۶۱ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به افغانستان

پیش از این امارات متحده عربی نیز بیست هزار خیمه برای مهاجران که از پاکستان به کشور برگشت کرده اند کمک کرده است.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه اروپا از کمک‌های ۶۱ میلیون یورو به مهاجران افغان که از پاکستان اخراج میشوند خبر می‌دهد. 

در خبرنامه اتحادیه اروپا آمده است که ۶۰ میلیون یورو برای نهادهای فعال در افغانستان و یک میلیون یوروی دیگر به نهادهای که در پاکستان فعالیت دارند برای رساندن کمک‌ها به مهاجران اختصاص خواهد یافت. 

اتحادیه اروپا: «از این مبلغ ۶۰ میلیون یوروی آن در اختیار سازمان ها و نهاد خدمات بشری فعال در افغانستان و یک میلیون یوروی دیگر به موسسات و نهاد های داده خواهد شد که در پاکستان در عرصۀ کمک های بشری برای افغان های مهاجر، کار می کنند.»

در خبرنامه اتحادیه اروپا آمده است که این کمک‌ها برای ساخت سرپناه، خدمات بهداشتی و تهیه آب آشامیدنی هزینه خواهد شد. 

محمد نبی افغان، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «باید طرزالعمل‌ها ساخته شود پروگرام‌های جور شود که حداقل یک قسمت زیاد از کمک‌ها به متضررین برسد.»

شماری از مهاجران که از پاکستان برگشت کرده اند می‌گویند که نگران زمستان پیشرو استند و از نهادهای امداد رسان و امارت اسلامی می‌خواهند تا به آنان کمک‌های لازم را فراهم بسازند. 

مینا، اخراج شده از پاکستان، گفت: «زمین بدهد خانه بدهد مهاجر هستیم هیچ چیز نداریم برای ادامه زندگی ما.»

اکبر، اخراج شده از پاکستان، گفت: «از حکومت افغانستان می‌خواهیم که برای ما کمک کند نه خانه داریم نه جای و نه پول.»

از سوی هم امارت اسلامی از جهان می‌خواهد تا کمک‌های بشردوستانه را سیاسی نسازند و در شرایط کنونی کمک‌های شان را به شهروندان کشور به ویژه مهاجران که به کشور برگشت می‌کنند را ادامه دهند. 

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «ما می‌خواهیم که کمک‌های بشری شان زیاد شود دوم این‌که موضوعات مهاجران و موضوعات بشری را به موضوعات سیاسی مرتبط نسازند و با روحیه بشردوستانه به کمک‌ها شان ادامه دهند.»

پیش از این امارات متحده عربی نیز بیست هزار خیمه برای مهاجران که از پاکستان به کشور برگشت کرده اند کمک کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره