Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد قطعه ویژه امنیتی برای حفظ کانال قوش‌تیپه

وزارت داخله از ایجاد یک قطعه ویژه به فرمان رهبر امارت اسلامی برای تامین امنیت پروژه کانال قوش‌تیپه خبر داده است.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله به طلوع‌نیوز گفته است که شمار نیروهای این قطعه در حال حاضر به ۲۰۰ نفر می‌رسد و در چوکات نیروهای معینیت تصدی ملی محافظت عامه‌ی وزارت داخله برای تامین امنیت کانال قوش‌تیپه گماشته شده‌اند.

آقای قانع گفت: «به فرمان امیرالمومنین شیخ صاحب، یک قطعه‌ی ویژه برای تامین امنیت پروژه کانال قوش‌تیپه ساخته شده که در حدود ۲۰۰ نفر است و این دور اول است و بنابر لزوم دید مقام عالی، بخاطر تامین امنیت پروژه قوش‌تیپه توظیف شده‌اند.»

شمار این نیروها با پیشرفت کار کانال آبی قوش‌تیپه در شمال کشور، افزایش خواهد یافت.

سخنگوی وزارت داخله بی‌ آن‌که از فرد و یا گروهی نام ببرد، تاکید کرده که افغانستان در حال حاضر دشمنان زیادی دارد که نمی‌خواهند افغانستان به خودکفایی برسد.

او افزود: «ما دشمنان زیادی داریم که نمی‌خواهند افغانستان رو به پیشرفت و توسعه باشد، مخصوصن پروژه‌های بین‌المللی که زیربناهای ما هستند. خواه مخواه مشکلات امنیتی دارند، بناءً این قطعه ۲۰۰ نفری کاملن مسلکی هستند و در بخش‌های مربوطه خود تعلیمات نظامی و امنیتی دارند.»

با این وجود، برخی آگاهان نیز ایجاد نیروی ویژه برای تامین امنیت پروژه کانال قوش‌تیپه را مهم می‌دانند.

شمس الرحمن احمدزی، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «کندن‌کاری این پروژه که با موانع روبه‌روست، بخاطر جلوگیری آن ساختن قطعه‌ی امنیتی از سوی وزارت امور داخله ضروریست و می‌تواند از چالش‌ها جلوگیری کند.»

عبدالظهور مدبر، آگاه دیگر گفت: «کانال قوش‌تیپه یک پروژه ملی و اقتصادی است که برای افغانستان خیلی ارزشمند است، اقدام امارت اسلامی برای حراست و حفاظت آن یک گام ارزشمند تلقی می‌شود و می‌تواند اثر مثبت را بر پیکر اقتصاد وارد کند.»

ایجاد یک قطعه ویژه امنیتی برای حفاظت از پروژه‌ی کانال قوش‌تیپه در حالی اعلام شده که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به تازگی گزارش‌های اخیر مبنی بر آغاز توزیع زمین‌های اطراف کانال ‎قوش‌تیپه را رد کرده است.

وزارت زراعت و آبیاری در یک بیانیه تصریح کرد که بربنیاد فرمان رهبر امارت اسلامی، هیچ‌کس حق ندارد تا زمین‌های اطراف این کانال را توزیع و یا به فروش برساند.

ایجاد قطعه ویژه امنیتی برای حفظ کانال قوش‌تیپه

سخنگوی وزارت داخله بی‌ آن‌که از فرد و یا گروهی نام ببرد، تاکید کرده که افغانستان در حال حاضر دشمنان زیادی دارد که نمی‌خواهند افغانستان به خودکفایی برسد.

تصویر بندانگشتی

وزارت داخله از ایجاد یک قطعه ویژه به فرمان رهبر امارت اسلامی برای تامین امنیت پروژه کانال قوش‌تیپه خبر داده است.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله به طلوع‌نیوز گفته است که شمار نیروهای این قطعه در حال حاضر به ۲۰۰ نفر می‌رسد و در چوکات نیروهای معینیت تصدی ملی محافظت عامه‌ی وزارت داخله برای تامین امنیت کانال قوش‌تیپه گماشته شده‌اند.

آقای قانع گفت: «به فرمان امیرالمومنین شیخ صاحب، یک قطعه‌ی ویژه برای تامین امنیت پروژه کانال قوش‌تیپه ساخته شده که در حدود ۲۰۰ نفر است و این دور اول است و بنابر لزوم دید مقام عالی، بخاطر تامین امنیت پروژه قوش‌تیپه توظیف شده‌اند.»

شمار این نیروها با پیشرفت کار کانال آبی قوش‌تیپه در شمال کشور، افزایش خواهد یافت.

سخنگوی وزارت داخله بی‌ آن‌که از فرد و یا گروهی نام ببرد، تاکید کرده که افغانستان در حال حاضر دشمنان زیادی دارد که نمی‌خواهند افغانستان به خودکفایی برسد.

او افزود: «ما دشمنان زیادی داریم که نمی‌خواهند افغانستان رو به پیشرفت و توسعه باشد، مخصوصن پروژه‌های بین‌المللی که زیربناهای ما هستند. خواه مخواه مشکلات امنیتی دارند، بناءً این قطعه ۲۰۰ نفری کاملن مسلکی هستند و در بخش‌های مربوطه خود تعلیمات نظامی و امنیتی دارند.»

با این وجود، برخی آگاهان نیز ایجاد نیروی ویژه برای تامین امنیت پروژه کانال قوش‌تیپه را مهم می‌دانند.

شمس الرحمن احمدزی، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «کندن‌کاری این پروژه که با موانع روبه‌روست، بخاطر جلوگیری آن ساختن قطعه‌ی امنیتی از سوی وزارت امور داخله ضروریست و می‌تواند از چالش‌ها جلوگیری کند.»

عبدالظهور مدبر، آگاه دیگر گفت: «کانال قوش‌تیپه یک پروژه ملی و اقتصادی است که برای افغانستان خیلی ارزشمند است، اقدام امارت اسلامی برای حراست و حفاظت آن یک گام ارزشمند تلقی می‌شود و می‌تواند اثر مثبت را بر پیکر اقتصاد وارد کند.»

ایجاد یک قطعه ویژه امنیتی برای حفاظت از پروژه‌ی کانال قوش‌تیپه در حالی اعلام شده که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به تازگی گزارش‌های اخیر مبنی بر آغاز توزیع زمین‌های اطراف کانال ‎قوش‌تیپه را رد کرده است.

وزارت زراعت و آبیاری در یک بیانیه تصریح کرد که بربنیاد فرمان رهبر امارت اسلامی، هیچ‌کس حق ندارد تا زمین‌های اطراف این کانال را توزیع و یا به فروش برساند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره