Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقال کالاهای ترانزیتی و بازرگانی از بندر کراچی از سر گرفته شد

انتقال کالاهای بازرگانی از بندر کراچی پاکستان به افغانستان پس از پانزده روز از سرگرفته شد.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفته است که باید پاکستان متعهد به رعایت قوانین بازرگانی باشد و به بازرگانان اجازه دهد تا کالاهای شان را به‌گونه‌ی عادی به افغانستان انتقال دهند.

این اتاق تاکید کرده که پاکستان باید قوانین بین‌المللی تجارت را رعایت کند.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به طلوع‌نیوز گفت: «دیروز مکتوب که رسید گفته که مال‌های ترانزیت قانونی افغانستان باید از بندر کراچی با عبور از بنادر مرزی حرکت داده شود. دقایق پیش احوال دادند که سر پروسس کار جریان دارد.»

در همین حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که محدودیت‌های که پاکستان به کالاهای ترانزیتی افغانستان وضع کرده، در دو ماه گذشته زیان‌های هنگفت مالی را به بازرگانان وارد کرده است.

محمدگل هاشمی، بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «کانتینر‌های ما در بندر کراچی بند است و روزانه سر هر کانتینر ما ۱۴۰ تا ۱۶۰ دالر دمرج یا دیتنشن یعنی پول کانتینر که باید پس به کراچی خالی برگردد.»

امارت اسلامی می‌گوید که تلاش می‌شود تا تجارت از طریق راه‌‌های آهن و بندر چابهار بیشتر شود.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «از طریق خط آهن هم تلاش می‌شود که از طریق ازبیکستان به حیرتان، از طریق آقینه و راه‌های دیگر که داریم، تجارت بیشتر ‌شود.»

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، بیش از ۴هزار کانتینر بازرگانان افغان در بندر کراچی متوقف شده بودند و روزانه تا یک میلیون دالر به بازرگانان زیان وارد شده است.

انتقال کالاهای ترانزیتی و بازرگانی از بندر کراچی از سر گرفته شد

امارت اسلامی می‌گوید که تلاش می‌شود تا تجارت از طریق راه‌‌های آهن و بندر چابهار بیشتر شود.

تصویر بندانگشتی

انتقال کالاهای بازرگانی از بندر کراچی پاکستان به افغانستان پس از پانزده روز از سرگرفته شد.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفته است که باید پاکستان متعهد به رعایت قوانین بازرگانی باشد و به بازرگانان اجازه دهد تا کالاهای شان را به‌گونه‌ی عادی به افغانستان انتقال دهند.

این اتاق تاکید کرده که پاکستان باید قوانین بین‌المللی تجارت را رعایت کند.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به طلوع‌نیوز گفت: «دیروز مکتوب که رسید گفته که مال‌های ترانزیت قانونی افغانستان باید از بندر کراچی با عبور از بنادر مرزی حرکت داده شود. دقایق پیش احوال دادند که سر پروسس کار جریان دارد.»

در همین حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که محدودیت‌های که پاکستان به کالاهای ترانزیتی افغانستان وضع کرده، در دو ماه گذشته زیان‌های هنگفت مالی را به بازرگانان وارد کرده است.

محمدگل هاشمی، بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «کانتینر‌های ما در بندر کراچی بند است و روزانه سر هر کانتینر ما ۱۴۰ تا ۱۶۰ دالر دمرج یا دیتنشن یعنی پول کانتینر که باید پس به کراچی خالی برگردد.»

امارت اسلامی می‌گوید که تلاش می‌شود تا تجارت از طریق راه‌‌های آهن و بندر چابهار بیشتر شود.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «از طریق خط آهن هم تلاش می‌شود که از طریق ازبیکستان به حیرتان، از طریق آقینه و راه‌های دیگر که داریم، تجارت بیشتر ‌شود.»

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، بیش از ۴هزار کانتینر بازرگانان افغان در بندر کراچی متوقف شده بودند و روزانه تا یک میلیون دالر به بازرگانان زیان وارد شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره