Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزارکننده‌های نمایش‌گاه خدمات ملی برتر؛ به پشتیبانی بیش‌تر نیازمندیم

دومین نمایش‌گاه ملی از بهر معرفی و پشتیبانی از تولید داخلی برای سه روز در پایتخت برگزار شده است.

برگزار کننده‌های نمایش‌گاه "خدمات ملی برتر" می‌گویند که در این نمایش‌گاه تجارت‌پیشه‌ها فرآورده‌های شان را در دوصد وپنجاه غرفه به نمایش گذاشته‌اند و از این میان یکصد غرفه آن برای بانوان اختصاص داده شده است.

مسلم خان، مسوول نمایش‌گاه، گفت: «هدف از برگزاری این نمایش‌گاه رشد و حمایت از تولیدات داخلی کشور است که بتوانیم تولیدات داخلی خود و صنعت داخلی خود را رشد بدهیم و به همچو نمایش‌گاه‌ها نیاز است تا یک اطلاع رسانی برای مردم شود که تولیدات داخلی کشور خود را بشناسند.»

معین مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این نمایش‌گاه می‌گوید که از تولیدات داخلی در کشور پشتیبانی می‌کنند.

سعدالدین سعید، معین مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «این‌گونه نمایش‌گاه‌ها که تولیدات داخلی فابریکه‌ها را به نمایش می‌گذارد و مردم آمده از آن دیدار کرده و برای خود، خانواده و دفاتر شان ضرورت دارند خریداری کنند.»

در همین حال، شماری از شرکت کننده‌ها می‌گویند که حضور فعال بانوان در نمایش‌گاه‌ها در بازاریابی برای محصولات شان اثر گذار است.

صوفیا، شرکت کننده، گفت: «هر قدر نمایش‌گاه‌ها بیش‌تر باشد فروشات ما زیاد است ما خوشحال هستیم که این قسم نمایش‌گاه‌ها برگزار شود به فروش ما کمک می‌کند.»

حفصه، یوسف‌زی شرکت کننده، گفت: «در این نمایش‌گاه‌ها مردم با محصولات ما آشنا می‌شود ما سفارشات می‌گیریم این فایده بسیار زیاد دارد به خاطر که ما نمی‌توانیم هم‌زمان در تمامی ساحات محصولات خود را ببریم.»

امیدالله، شرکت کننده، گفت: «محصولات خود را به مقام‌های امارت اسلامی به معرفی بگیریم و در کنار از این مشکلات و پیشنهادات که داریم را با آن‌ها مطرح بسازیم و به یک نحوی مشکلات ما حل شود.»

پیش از این، وزارت صنعت و تجارت گفته که در هشت ماه سال روان خورشیدی سیزده نمایش‌گاه از فرآروده‌های داخلی در کشور برگزار شده است.

برگزارکننده‌های نمایش‌گاه خدمات ملی برتر؛ به پشتیبانی بیش‌تر نیازمندیم

معین مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این نمایش‌گاه می‌گوید که از تولیدات داخلی در کشور پشتیبانی می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

دومین نمایش‌گاه ملی از بهر معرفی و پشتیبانی از تولید داخلی برای سه روز در پایتخت برگزار شده است.

برگزار کننده‌های نمایش‌گاه "خدمات ملی برتر" می‌گویند که در این نمایش‌گاه تجارت‌پیشه‌ها فرآورده‌های شان را در دوصد وپنجاه غرفه به نمایش گذاشته‌اند و از این میان یکصد غرفه آن برای بانوان اختصاص داده شده است.

مسلم خان، مسوول نمایش‌گاه، گفت: «هدف از برگزاری این نمایش‌گاه رشد و حمایت از تولیدات داخلی کشور است که بتوانیم تولیدات داخلی خود و صنعت داخلی خود را رشد بدهیم و به همچو نمایش‌گاه‌ها نیاز است تا یک اطلاع رسانی برای مردم شود که تولیدات داخلی کشور خود را بشناسند.»

معین مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این نمایش‌گاه می‌گوید که از تولیدات داخلی در کشور پشتیبانی می‌کنند.

سعدالدین سعید، معین مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «این‌گونه نمایش‌گاه‌ها که تولیدات داخلی فابریکه‌ها را به نمایش می‌گذارد و مردم آمده از آن دیدار کرده و برای خود، خانواده و دفاتر شان ضرورت دارند خریداری کنند.»

در همین حال، شماری از شرکت کننده‌ها می‌گویند که حضور فعال بانوان در نمایش‌گاه‌ها در بازاریابی برای محصولات شان اثر گذار است.

صوفیا، شرکت کننده، گفت: «هر قدر نمایش‌گاه‌ها بیش‌تر باشد فروشات ما زیاد است ما خوشحال هستیم که این قسم نمایش‌گاه‌ها برگزار شود به فروش ما کمک می‌کند.»

حفصه، یوسف‌زی شرکت کننده، گفت: «در این نمایش‌گاه‌ها مردم با محصولات ما آشنا می‌شود ما سفارشات می‌گیریم این فایده بسیار زیاد دارد به خاطر که ما نمی‌توانیم هم‌زمان در تمامی ساحات محصولات خود را ببریم.»

امیدالله، شرکت کننده، گفت: «محصولات خود را به مقام‌های امارت اسلامی به معرفی بگیریم و در کنار از این مشکلات و پیشنهادات که داریم را با آن‌ها مطرح بسازیم و به یک نحوی مشکلات ما حل شود.»

پیش از این، وزارت صنعت و تجارت گفته که در هشت ماه سال روان خورشیدی سیزده نمایش‌گاه از فرآروده‌های داخلی در کشور برگزار شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره