Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشندگان کابل از چالش‌ها در برداشت پول از بانک‌ها شکایت دارند

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که هنوز هم در برداشت پول از حساب‌های بانکی‌شان با چالش‌های روبه‌رو هستند و خواستار توجه حکومت سرپرست در این زمینه هستند.

آنان تاکید می‌ورزند که در حال حاضر فقط می‌توانند یکصدهزار افغانی را در کمتراز یک ماه برداشت کنند.

عبدالحمید باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «خواهش من همین است که باید تمام بانک‌ها مطابق قوانین عمل کنند و هم‌چنان کارت‌های ای تی ام فعال شوند که مردم بتوانند به آسان پول بگیرند.»

محمد ترکستانی باشنده دیگر کابل گفت: «متاسفانه بانک‌های افغانستان به گفته بانک مرکزی عمل نمی‌کنند، مردم به مقدار ۲۴۰ هزار افغانی یا سه هزار دالر بانک مرکزی اعلام کرده برای مردم پرداخته نمی‌شود.»

با این حال، بانک مرکزی از تلاش‌ها جهت رسیدگی به چالش‌های شهروندان کشور در برداشت پول از حساب‌های  بانکی‌شان خبر می‌دهد.

حسیب‌الله نوری سخن‌گوی بانک مرکزی در این باره گفت: «مردم می‌توانند نسبت به گذشته پول بیش‌تر از حساب خود برداشت کنند، بانک‌های تجارتی مکلف هستد که به قوانین بانک مرکزی متعهد باشند.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی بر این باوراند که سهولت‌های بانکی سبب بلندرفتن سطح سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود.

عبدالظهور مدبر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «به هر پیمانه که سهولت‌های سپرده‌گذاری و حق برداشت مشتریان بیش‌تر باشد، آن‌ها می‌توانند نقش برازنده‌ی در رشد اقتصادی ایفا کنند.»

این در حالی‌ست که پس از رویکارآمدن دوباره‌ی امارت اسلامی در کشور، دارایی‌های افغانستان از سوی جامعه جهانی منجمد شد و بانک‌ها در افغانستان با محدودیت‌های روبه‌رو شده است.

باشندگان کابل از چالش‌ها در برداشت پول از بانک‌ها شکایت دارند

آنان تاکید می‌ورزند که در حال حاضر فقط می‌توانند یکصدهزار افغانی را در کمتراز یک ماه برداشت کنند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که هنوز هم در برداشت پول از حساب‌های بانکی‌شان با چالش‌های روبه‌رو هستند و خواستار توجه حکومت سرپرست در این زمینه هستند.

آنان تاکید می‌ورزند که در حال حاضر فقط می‌توانند یکصدهزار افغانی را در کمتراز یک ماه برداشت کنند.

عبدالحمید باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «خواهش من همین است که باید تمام بانک‌ها مطابق قوانین عمل کنند و هم‌چنان کارت‌های ای تی ام فعال شوند که مردم بتوانند به آسان پول بگیرند.»

محمد ترکستانی باشنده دیگر کابل گفت: «متاسفانه بانک‌های افغانستان به گفته بانک مرکزی عمل نمی‌کنند، مردم به مقدار ۲۴۰ هزار افغانی یا سه هزار دالر بانک مرکزی اعلام کرده برای مردم پرداخته نمی‌شود.»

با این حال، بانک مرکزی از تلاش‌ها جهت رسیدگی به چالش‌های شهروندان کشور در برداشت پول از حساب‌های  بانکی‌شان خبر می‌دهد.

حسیب‌الله نوری سخن‌گوی بانک مرکزی در این باره گفت: «مردم می‌توانند نسبت به گذشته پول بیش‌تر از حساب خود برداشت کنند، بانک‌های تجارتی مکلف هستد که به قوانین بانک مرکزی متعهد باشند.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی بر این باوراند که سهولت‌های بانکی سبب بلندرفتن سطح سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود.

عبدالظهور مدبر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «به هر پیمانه که سهولت‌های سپرده‌گذاری و حق برداشت مشتریان بیش‌تر باشد، آن‌ها می‌توانند نقش برازنده‌ی در رشد اقتصادی ایفا کنند.»

این در حالی‌ست که پس از رویکارآمدن دوباره‌ی امارت اسلامی در کشور، دارایی‌های افغانستان از سوی جامعه جهانی منجمد شد و بانک‌ها در افغانستان با محدودیت‌های روبه‌رو شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره