Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت از امضای ۲۲ تفاهم‌نامه با نهادهای داخلی خبر داد

وزارت صنعت و تجارت ۲۲ تفاهم‌نامه را با ارزش مجموعی سه اعشاریه پنج میلیون دالر به هدف پشتیبانی و گسترش تجارت‌های خرد و بزرگ در کشور امضا کرده است.

این تفاهم‌نامه‌ها با نهادهای داخلی امضا شده‌ و قرار است در ۱۴ ولایت عملی شوند.

آخندزاد عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که بیش از ۶هزار نفر به‌گونه‌ی مستقیم از این پروژه‌ها مستفید خواهند شد.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت افزود: «در این جلسه با ۲۲ موسسه به ارزش بیش از سه و نیم میلیون دالر جهت رشد و انکشاف تشبثات کوچک‌تر، کوچک و متوسط تفاهم‌نامه‌های همکاری امضاء گردید و قرار است که پروژه‌ها در بخش‌های مختلف در چهارده ولایت تطبیق و از این پروژه‌ها در حدود شش هزار نفر به طور مستقیم مستفید گردد.»

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفته است که برای رشد تجارت‌های خرد و بزرگ در کشور نیاز است تا امارت اسلامی سهولت‌های بیشتری را در بخش‌های مالیاتی و ترانزیتی به میان بیاورد.

میرویس هوتک رییس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «از تمامی تحرکات که منجر به رشد سکتور خصوصی و توسعه و رشد اقتصاد کشور گردد استقبال و در محدوده‌ی امکانات خویش از آن حمایت می‌کنیم. حمایت از تشبثات کوچک که در کشور ما حایز اهمیت می‌باشد می‌تواند در ایجاد کار و جلوگیری از فقر و بی‌کاری موثر باشد.»

برخی آگاهان مسایل اقتصادی تجارت‌های کوچک را یک بخش مهم اقتصاد کشور می‌خوانند و بر پشتیبانی بیشتر از این بخش تاکید می‌ورزند.

عبدالظهور مدبر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «افزایش بیلانس تجارت، ایجاد فرصت‌های کاری و افزایش صادرات کشور، وابسته به رشد و حمایت از تشبثات کوچک و متوسط است. بناء، رشد تعادل در فراهم‌سازی تسهیلات دولتی برای تشبثات کوچک و متوسط بسیار مهم و حیاتی می‌تواند باشد.»

بر بنیاد آمارهای وزارت صنعت و تجارت، در جریان دو سال گذشته ۶۳ تفاهم‌نامه میان وزارت صنعت و تجارت و نهادهای داخلی به ارزش ۵۴میلیون ۵۳۷هزار دالر به امضا رسیده که در ۲۵ ولایت برای بیش از ۶۴۱هزار نفر زمینه کار فراهم کرده است.

وزارت صنعت و تجارت از امضای ۲۲ تفاهم‌نامه با نهادهای داخلی خبر داد

آخندزاد عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که بیش از ۶هزار نفر به‌گونه‌ی مستقیم از این پروژه‌ها مستفید خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت ۲۲ تفاهم‌نامه را با ارزش مجموعی سه اعشاریه پنج میلیون دالر به هدف پشتیبانی و گسترش تجارت‌های خرد و بزرگ در کشور امضا کرده است.

این تفاهم‌نامه‌ها با نهادهای داخلی امضا شده‌ و قرار است در ۱۴ ولایت عملی شوند.

آخندزاد عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که بیش از ۶هزار نفر به‌گونه‌ی مستقیم از این پروژه‌ها مستفید خواهند شد.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت افزود: «در این جلسه با ۲۲ موسسه به ارزش بیش از سه و نیم میلیون دالر جهت رشد و انکشاف تشبثات کوچک‌تر، کوچک و متوسط تفاهم‌نامه‌های همکاری امضاء گردید و قرار است که پروژه‌ها در بخش‌های مختلف در چهارده ولایت تطبیق و از این پروژه‌ها در حدود شش هزار نفر به طور مستقیم مستفید گردد.»

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفته است که برای رشد تجارت‌های خرد و بزرگ در کشور نیاز است تا امارت اسلامی سهولت‌های بیشتری را در بخش‌های مالیاتی و ترانزیتی به میان بیاورد.

میرویس هوتک رییس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «از تمامی تحرکات که منجر به رشد سکتور خصوصی و توسعه و رشد اقتصاد کشور گردد استقبال و در محدوده‌ی امکانات خویش از آن حمایت می‌کنیم. حمایت از تشبثات کوچک که در کشور ما حایز اهمیت می‌باشد می‌تواند در ایجاد کار و جلوگیری از فقر و بی‌کاری موثر باشد.»

برخی آگاهان مسایل اقتصادی تجارت‌های کوچک را یک بخش مهم اقتصاد کشور می‌خوانند و بر پشتیبانی بیشتر از این بخش تاکید می‌ورزند.

عبدالظهور مدبر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «افزایش بیلانس تجارت، ایجاد فرصت‌های کاری و افزایش صادرات کشور، وابسته به رشد و حمایت از تشبثات کوچک و متوسط است. بناء، رشد تعادل در فراهم‌سازی تسهیلات دولتی برای تشبثات کوچک و متوسط بسیار مهم و حیاتی می‌تواند باشد.»

بر بنیاد آمارهای وزارت صنعت و تجارت، در جریان دو سال گذشته ۶۳ تفاهم‌نامه میان وزارت صنعت و تجارت و نهادهای داخلی به ارزش ۵۴میلیون ۵۳۷هزار دالر به امضا رسیده که در ۲۵ ولایت برای بیش از ۶۴۱هزار نفر زمینه کار فراهم کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره