تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

"مالیات ثابت و انتفاعی در پنج سال اخیر دوبرابر شده‌اند"

مسؤولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گویند که در پنج سال گذشته، سقف مالیات ثابت و مالیات انتفاعی در کشور تا دوبرابر افزایش یافته‌اند.

به گفتۀ این مسؤولان، افزایش مالیات در کشور یکی از علت‌های افزایش بهای کالاها است و درن هایت بهای مالیات بلند را در کشور مردم می‌پردازند.

یونس مهمند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «افزایش مالیات بر مردم نیز تأثیر دارد؛ اگر از یک طرف عواید افزایش می‌یابد، از طرف دیگر بر مردم تأثیر می‌گذارد. ما می‌خواهیم که عواید در اثر افزایش کاروبار بلند برود، نه بدلیل افزایش مالیات.»

اما، وزارت مالیه، افزایش مالیات را در پنج سال گذشته رد نمی‌کند و می‌گوید که کاهش و افزایش مالیات بربنیاد قانون مالیات کشور بوده‌اند.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه در این باره بیان داشت: «زمانی‌که مالیات اضافه جمع آوری می‌شود و یا کمتر جمع آوری می‌شود به اساس وضعیت اقتصادی یا وضعیت تجارتی و اظهار خودی یک تاجر است.»

بربنیاد اطلاعات از بازارها در پنج سال گذشته همزمان با افزایش تدریجی مالیات در بخش‌های گوناگون نرخ و نوا نیز افزایش در حدود ۳۵درصدی را نشان می‌دهد.

در حدود پنج سال گذشته در بهای یک بوری آرد در بازارها، تا ۵۰۰ افغانی افزایش آمده‌است و بهای ۱۶ لیتر روغن از ۷۰۰ افغانی به ۱۳۰۰افغانی رسیده‌است.

افزایش بهای کالا در بازارها، انتقاد شهروندان را برانگیخته‌است.

فضل‌الله، باشندۀ کابل بیان داشت: «کار نیست. یک کراچی دار که روزانه یک و نیم صد تا دوصد افغانی کار می‌کند، آن را چه بخرد؟»
حسن، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «قیمتی زیاد است؛ کرایه خانه، آب، برق زیاد است.»

در حال حاضر، وزارت مالیه به‌شمول مالیات برعایدات که از مفاد خالص افراد حکمی و حقیقی گرفته می‌شود، مالیات انتفاعی که از سرجمع فروشات گرفته می‌شود، مالیات موضوعی که از مصارف مالیه دهنده گرفته می‌شود و مالیۀ ثابت که متشبثان کوچک مکلف به پرداخت آن استند، چندین نوع مالیات غیرمستقیم نیز گردآوری می‌کند.

"مالیات ثابت و انتفاعی در پنج سال اخیر دوبرابر شده‌اند"

بربنیاد اطلاعات از بازارها در پنج سال گذشته همزمان با افزایش تدریجی مالیات در بخش‌های گوناگون نرخ و نوا نیز افزایش در حدود ۳۵درصدی را نشان می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گویند که در پنج سال گذشته، سقف مالیات ثابت و مالیات انتفاعی در کشور تا دوبرابر افزایش یافته‌اند.

به گفتۀ این مسؤولان، افزایش مالیات در کشور یکی از علت‌های افزایش بهای کالاها است و درن هایت بهای مالیات بلند را در کشور مردم می‌پردازند.

یونس مهمند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «افزایش مالیات بر مردم نیز تأثیر دارد؛ اگر از یک طرف عواید افزایش می‌یابد، از طرف دیگر بر مردم تأثیر می‌گذارد. ما می‌خواهیم که عواید در اثر افزایش کاروبار بلند برود، نه بدلیل افزایش مالیات.»

اما، وزارت مالیه، افزایش مالیات را در پنج سال گذشته رد نمی‌کند و می‌گوید که کاهش و افزایش مالیات بربنیاد قانون مالیات کشور بوده‌اند.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه در این باره بیان داشت: «زمانی‌که مالیات اضافه جمع آوری می‌شود و یا کمتر جمع آوری می‌شود به اساس وضعیت اقتصادی یا وضعیت تجارتی و اظهار خودی یک تاجر است.»

بربنیاد اطلاعات از بازارها در پنج سال گذشته همزمان با افزایش تدریجی مالیات در بخش‌های گوناگون نرخ و نوا نیز افزایش در حدود ۳۵درصدی را نشان می‌دهد.

در حدود پنج سال گذشته در بهای یک بوری آرد در بازارها، تا ۵۰۰ افغانی افزایش آمده‌است و بهای ۱۶ لیتر روغن از ۷۰۰ افغانی به ۱۳۰۰افغانی رسیده‌است.

افزایش بهای کالا در بازارها، انتقاد شهروندان را برانگیخته‌است.

فضل‌الله، باشندۀ کابل بیان داشت: «کار نیست. یک کراچی دار که روزانه یک و نیم صد تا دوصد افغانی کار می‌کند، آن را چه بخرد؟»
حسن، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «قیمتی زیاد است؛ کرایه خانه، آب، برق زیاد است.»

در حال حاضر، وزارت مالیه به‌شمول مالیات برعایدات که از مفاد خالص افراد حکمی و حقیقی گرفته می‌شود، مالیات انتفاعی که از سرجمع فروشات گرفته می‌شود، مالیات موضوعی که از مصارف مالیه دهنده گرفته می‌شود و مالیۀ ثابت که متشبثان کوچک مکلف به پرداخت آن استند، چندین نوع مالیات غیرمستقیم نیز گردآوری می‌کند.

هم‌رسانی کنید