تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

اثرهای ناگوار شیوع ویروس کرونا روی اقتصاد مردم در کشور

شماری از دست فروشان و افرادی که در کنار جاده‌ها در پایتخت کار می‌کنند، با ابراز نگرانی از شیوع ویروس کرونا، می‌گویند که زنده‌گی شان با دست مزد اندک روزمره به پیش میرود و اگر کارهای شان برای یک روز متوقف شود قارد به تهیه نان خشک به خانواده های شان نیستند.

عبدالقادر ۴۵ ساله از صدها دست فروش در پایتخت است، وی می‌گوید که بیشتر نگران از دست دادن درآمدهای روزمره اش است.

او می گوید: «به یک روز هم که در خانه باشم نمی‌توانم مصرف خانه خوده پوره کنم ، کاری که می‌کنم مصرف هر روزام می‌شود.»

آمارهای رسمی نشان میدهند؛ که از هر دو فرد در افغانستان یکی آن زیر خط فقر قرار دارند، ارقامی که با شیوع بیماری کوید نزده در کشور احتمال بیشتر شدن آن می‌رود.

مجید، یکی از دکانداران، گفت: «نان صبح و بیگا را کسی پیدا کرده نمی‌تواند ، ما کی همرای این تجارت خود پسمان استیم ، ای دست فروش خو هیچ نمی‌توانند که یک روز هم بیکار باشد.»

عبدالهادی، مستری، گفت: «اگر قرنطین شود، کار و بار مردم نمی‌باشد، اقتصاد مردم ضعیف است و اگر مردم بیکار بماند گشته می‌مانند.»

اما وزارت اقتصاد می‌پذیرد که اقتصاد کشور با شیوع ویروس کرونا آسیب پذیر است.

محمد یونس سالک، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «اقتصاد ما آسیب پذیری اش بیشتر است، نسبت به اقتصاد سایر کشورهای منطقه و جهان ، به این خاطر حکومت، تدابیر لازم را به هدف مبارزه با کرونا و حفظ ثبات اقتصادی و قمیت‌ها دارد.»

بر بنیاد آمارهای وزارت اقتصاد میزان بیکاری در کشور ۲۴ درصد و میزان بیکاری در میان جوانان نزدیک به ۳۰ درصد است، آماری که با بر گشت بیش از هزارها مهاجر در یک ماه پسین از ایران در حال افزایش خواهند بود.

بازرگانی

اثرهای ناگوار شیوع ویروس کرونا روی اقتصاد مردم در کشور

وزارت اقتصاد می‌پذیرد که اقتصاد کشور با شیوع ویروس کرونا آسیب پذیر است.

Thumbnail

شماری از دست فروشان و افرادی که در کنار جاده‌ها در پایتخت کار می‌کنند، با ابراز نگرانی از شیوع ویروس کرونا، می‌گویند که زنده‌گی شان با دست مزد اندک روزمره به پیش میرود و اگر کارهای شان برای یک روز متوقف شود قارد به تهیه نان خشک به خانواده های شان نیستند.

عبدالقادر ۴۵ ساله از صدها دست فروش در پایتخت است، وی می‌گوید که بیشتر نگران از دست دادن درآمدهای روزمره اش است.

او می گوید: «به یک روز هم که در خانه باشم نمی‌توانم مصرف خانه خوده پوره کنم ، کاری که می‌کنم مصرف هر روزام می‌شود.»

آمارهای رسمی نشان میدهند؛ که از هر دو فرد در افغانستان یکی آن زیر خط فقر قرار دارند، ارقامی که با شیوع بیماری کوید نزده در کشور احتمال بیشتر شدن آن می‌رود.

مجید، یکی از دکانداران، گفت: «نان صبح و بیگا را کسی پیدا کرده نمی‌تواند ، ما کی همرای این تجارت خود پسمان استیم ، ای دست فروش خو هیچ نمی‌توانند که یک روز هم بیکار باشد.»

عبدالهادی، مستری، گفت: «اگر قرنطین شود، کار و بار مردم نمی‌باشد، اقتصاد مردم ضعیف است و اگر مردم بیکار بماند گشته می‌مانند.»

اما وزارت اقتصاد می‌پذیرد که اقتصاد کشور با شیوع ویروس کرونا آسیب پذیر است.

محمد یونس سالک، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «اقتصاد ما آسیب پذیری اش بیشتر است، نسبت به اقتصاد سایر کشورهای منطقه و جهان ، به این خاطر حکومت، تدابیر لازم را به هدف مبارزه با کرونا و حفظ ثبات اقتصادی و قمیت‌ها دارد.»

بر بنیاد آمارهای وزارت اقتصاد میزان بیکاری در کشور ۲۴ درصد و میزان بیکاری در میان جوانان نزدیک به ۳۰ درصد است، آماری که با بر گشت بیش از هزارها مهاجر در یک ماه پسین از ایران در حال افزایش خواهند بود.

هم‌رسانی کنید