تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

ارزش بازرگانی افغانستان و ترکمنستان پنجاه درصد افزایش یافته‌است

وزارت صنعت و تجارت می‌گویدکه در سه ماۀ اخیر، ارزش بازرگانی میان افغانستان و ترکمنستان نزدیک به پنجاه درصد افزایش یافته‌است.

این وزارت می‌گوید که در سال گذشته، ارزش بازرگانی افغانستان و ترکمنستان در حدود ۲۵۰میلیون دالر بود؛ درحالی‌که این رقم تنها در سه ماه گذشته به بیش از ۱۲۷میلیون دالر رسیده‌است که از این میان ۲۵۰هزار دالر آن مربوط صادرات افغانستان است و متباقی مربوط به واردات افغانستان از ترکمنستان.

سمیررسا، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «ما در شماری از پروژه‌های مهم دیگر نیز با ترکمنستان داریم که با عملی شدن آن‌ها روابط بازرگانی و ترانزیتی ما با این کشور بیشتر و بهتر خواهند شد از جمله پروژه تاپی و پروژه لاجورد.»

از سویی هم، یک کارشناس امور اقتصادی، می‌گوید که حکومت در توسعۀ میزان بازرگانی با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه باید توازن در واردات و صادرات بیشتر درنظر گیرد.

عبدالقادر جیلانی، کارشناس امور اقتصادی بیان داشت: «تجارت و ترانزیت در کنار توسعه آن با کشورها به ویژه با ترکمنستان باید حکومت روی بیلانس تجارت نیز کار کند تا ما از روابط بهتر بازرگانی و ترانزیتی با کشورها سود ببریم.»

همزمان با گسترش روابط بازرگانی و ترانزیتی کشور با ترکمنستان، ازبیکستان نیز تلاش دارد که در توسعه دادوستد بازرگانی با افغانستان پیشتاز باشد.
 

بازرگانی

ارزش بازرگانی افغانستان و ترکمنستان پنجاه درصد افزایش یافته‌است

ارزش بازرگانی افغانستان با ترکمنستان، تنها در سه ماه گذشته به بیش از ۱۲۷ میلیون دالر می‌زسد.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت می‌گویدکه در سه ماۀ اخیر، ارزش بازرگانی میان افغانستان و ترکمنستان نزدیک به پنجاه درصد افزایش یافته‌است.

این وزارت می‌گوید که در سال گذشته، ارزش بازرگانی افغانستان و ترکمنستان در حدود ۲۵۰میلیون دالر بود؛ درحالی‌که این رقم تنها در سه ماه گذشته به بیش از ۱۲۷میلیون دالر رسیده‌است که از این میان ۲۵۰هزار دالر آن مربوط صادرات افغانستان است و متباقی مربوط به واردات افغانستان از ترکمنستان.

سمیررسا، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «ما در شماری از پروژه‌های مهم دیگر نیز با ترکمنستان داریم که با عملی شدن آن‌ها روابط بازرگانی و ترانزیتی ما با این کشور بیشتر و بهتر خواهند شد از جمله پروژه تاپی و پروژه لاجورد.»

از سویی هم، یک کارشناس امور اقتصادی، می‌گوید که حکومت در توسعۀ میزان بازرگانی با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه باید توازن در واردات و صادرات بیشتر درنظر گیرد.

عبدالقادر جیلانی، کارشناس امور اقتصادی بیان داشت: «تجارت و ترانزیت در کنار توسعه آن با کشورها به ویژه با ترکمنستان باید حکومت روی بیلانس تجارت نیز کار کند تا ما از روابط بهتر بازرگانی و ترانزیتی با کشورها سود ببریم.»

همزمان با گسترش روابط بازرگانی و ترانزیتی کشور با ترکمنستان، ازبیکستان نیز تلاش دارد که در توسعه دادوستد بازرگانی با افغانستان پیشتاز باشد.
 

هم‌رسانی کنید