تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ازبیکستان هزینۀ کالاهای افغانستان را به‌نیم کاهش داده‌است

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور، روز دوشنبه (۲دلو،۱۳۹۶) گفته‌است که بربنیاد توافق‌نامۀ بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با ازبیکستان، این کشور هزینۀ ترانزیت را برای کالاهای بازرگانی افغانستان، به‌نصف کاهش داده‌است.

او می‌افزاید که ازبیکستان درحال حاضر از هر کانتینر، چهل فت کالاهای بازرگانی که از راه این کشور ترانزیت می‌شود، ۱۲۵۰دالر حق ترانزیت می‌گیرد درحالی‌که این رقم در گذشته، به ۲۵۰۰دالر می‌رسید.

درهمین‌حال، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که ازبیکستان از کشورهای مهم بازرگانی و ترانزیتی برای افغانستان است و باید روابط بازرگانی افغانستان با این کشور، گسترش یابد.

وزیر مالیه می‌گوید بازرگانان می‌توانند از راه ازبیکستان صادرات و واردات داشته باشند. او همچنان می‌افزاید که افغانستان از راه ازبیکستان با کشورهای دیگر آسیای‌میانه و روسیه، وصل خواهد شد.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، گفت: «سابق از فی کانتینر ۴۰فت در حدود ۲۵۰۰دالر امریکایی پرداخت می‌شد، اما حالا این مقدار نصف شده‌است و ما نیز کار بلمثل را با ازبیکستان کردیم و فیس ما را نصف ساختیم.» 

درهمین‌حال، اتاق تجارت و صنایع  نقش ازبیکستان را در گسترش روابط بازرگانی افغانستان با دیگر کشورهای جهان، بسیار مهم می‌داند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که ازبیکستان برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور از بازارهای چین راه مطمئن است وحکومت باید این راه را، باز کند.

آقای الکوزی، گفت: «هم از لحاظ ترانزینت وهم از لحاظ تجارت ونیز از لحاظ سرمایه‌گذاری و در هرسه بخش، ازبیکستان علاقه دارد و ما می توانیم که از کارگو سنتر ازبیکستان استفاده کنیم.»

به‌گفتۀ اتاق تجارت و صنایع درحال حاضر حجم بازرگانی افغانستان و ازبیکستان به‌بیش‌از چهارصدمیلیون دالر می‌رسد و اگر روابط بازرگانی افغانستان با این کشور گسترش یابد، این کشور می‌تواند یکی از شرکای بزرگ بازرگانی و ترانزیتی برای افغانستان شود.

ازبیکستان هزینۀ کالاهای افغانستان را به‌نیم کاهش داده‌است

اتاق تجارت و صنایع کشور می‌گوید که اگر روابط بازرگانی افغانستان با ازبیکستان گسترش یابد، می‌تواند یک از شرکای بزرگ بزرگانی برای افغانستان باشد. 

تصویر بندانگشتی

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور، روز دوشنبه (۲دلو،۱۳۹۶) گفته‌است که بربنیاد توافق‌نامۀ بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با ازبیکستان، این کشور هزینۀ ترانزیت را برای کالاهای بازرگانی افغانستان، به‌نصف کاهش داده‌است.

او می‌افزاید که ازبیکستان درحال حاضر از هر کانتینر، چهل فت کالاهای بازرگانی که از راه این کشور ترانزیت می‌شود، ۱۲۵۰دالر حق ترانزیت می‌گیرد درحالی‌که این رقم در گذشته، به ۲۵۰۰دالر می‌رسید.

درهمین‌حال، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که ازبیکستان از کشورهای مهم بازرگانی و ترانزیتی برای افغانستان است و باید روابط بازرگانی افغانستان با این کشور، گسترش یابد.

وزیر مالیه می‌گوید بازرگانان می‌توانند از راه ازبیکستان صادرات و واردات داشته باشند. او همچنان می‌افزاید که افغانستان از راه ازبیکستان با کشورهای دیگر آسیای‌میانه و روسیه، وصل خواهد شد.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، گفت: «سابق از فی کانتینر ۴۰فت در حدود ۲۵۰۰دالر امریکایی پرداخت می‌شد، اما حالا این مقدار نصف شده‌است و ما نیز کار بلمثل را با ازبیکستان کردیم و فیس ما را نصف ساختیم.» 

درهمین‌حال، اتاق تجارت و صنایع  نقش ازبیکستان را در گسترش روابط بازرگانی افغانستان با دیگر کشورهای جهان، بسیار مهم می‌داند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که ازبیکستان برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور از بازارهای چین راه مطمئن است وحکومت باید این راه را، باز کند.

آقای الکوزی، گفت: «هم از لحاظ ترانزینت وهم از لحاظ تجارت ونیز از لحاظ سرمایه‌گذاری و در هرسه بخش، ازبیکستان علاقه دارد و ما می توانیم که از کارگو سنتر ازبیکستان استفاده کنیم.»

به‌گفتۀ اتاق تجارت و صنایع درحال حاضر حجم بازرگانی افغانستان و ازبیکستان به‌بیش‌از چهارصدمیلیون دالر می‌رسد و اگر روابط بازرگانی افغانستان با این کشور گسترش یابد، این کشور می‌تواند یکی از شرکای بزرگ بازرگانی و ترانزیتی برای افغانستان شود.

هم‌رسانی کنید