تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

از سرگیری صادرات جلغوزه افغانستان به چین

پس از نزدیک به بیست روز توقف روند صادرات جلغوزه به چین، این روند ازسر گرفته شد.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که از روز یکشنبه بدنیسو شرکت هوانوردی «ترکیش ایر» پروازهایش را به چین دوباره آغاز کرده است واین شرکت روزانه بیست تُن جلغوزه را از راه دهلیز هوایی به چین می رساند.

شماری از صادر کننده‌گان جلغوزه می‌گویند که به علت توقف پرواز ها، بیش از یک هزار تُن جلغوزه در ذخایر شان انبارشده است.

سید زمان هاشمی، رییس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «پروازهای شرکت ترکیش ایرلاینز که به یک هفته متوقف شده بود، خوشبختانه از سر گرفته شده و روزانه بیست تن جلغوزه به چین صادرات داریم. صادرات ما در مقایسه با سال دو هزار و هژده بسیار خوب است. پارسال یک هزار و ۷۰ تن صادرات داشتیم و امسال تا کنون دو هزار تن جلغوزه صادر کردیم.»

با این همه نگرانی صادر کننده گان جلغوزه به گونه کامل از میان نرفته است.

آنان می گویند که روند صادرات جلغوزه باید تسریع یابد و گرنه بخشی از جلغوزه هایی که برای صادرات آماده شده اند، با آسیب دیده گی روبروخواهد شد . 

یعقوب خان منظور، یکی از صادر کننده گان جلغوزه، گفت: «اینجا در افغانستان برای نگهداری جلغوزه سردخانه های مناسب وجود ندارد. از همین رو جلغوزه بازرگانان خراب خواهد شد. هوا گرم می شود و جلغوزه در هوا گرم وزن خود را از دست می دهد و هم یک نوع مرض پیدا می کند که دانه های آن سیاه می شود. هرگاه تا پانزدهم ماه حوت این مشکل حل نشود بازرگانان میلیون ها دالر آسیب زیانمند خواهند شد.»

به گفته اتحادیه صادر کننده گان جلغوزه در پی توقف صادرات جلغوزه بهای آن در بازارهای داخلی در حدود دوصد افغانی در هر کیلوگرام  کاهش یافته است و اکنون هرکیلو گرام جلغوزه در بازارهای جنوب شرق کشور دو هزار و پنجصد افغانی است.

دیدگاه وزارت صنعت و تجارت را در پیوند با نگرانی های بازرگانان دراین بخش به دست آورده نتوانستیم.

از سرگیری صادرات جلغوزه افغانستان به چین

شماری از صادر کننده‌گان جلغوزه می‌گویند که به علت توقف پرواز ها، بیش از یک هزار تُن جلغوزه در ذخایر شان انبارشده است.

Thumbnail

پس از نزدیک به بیست روز توقف روند صادرات جلغوزه به چین، این روند ازسر گرفته شد.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که از روز یکشنبه بدنیسو شرکت هوانوردی «ترکیش ایر» پروازهایش را به چین دوباره آغاز کرده است واین شرکت روزانه بیست تُن جلغوزه را از راه دهلیز هوایی به چین می رساند.

شماری از صادر کننده‌گان جلغوزه می‌گویند که به علت توقف پرواز ها، بیش از یک هزار تُن جلغوزه در ذخایر شان انبارشده است.

سید زمان هاشمی، رییس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «پروازهای شرکت ترکیش ایرلاینز که به یک هفته متوقف شده بود، خوشبختانه از سر گرفته شده و روزانه بیست تن جلغوزه به چین صادرات داریم. صادرات ما در مقایسه با سال دو هزار و هژده بسیار خوب است. پارسال یک هزار و ۷۰ تن صادرات داشتیم و امسال تا کنون دو هزار تن جلغوزه صادر کردیم.»

با این همه نگرانی صادر کننده گان جلغوزه به گونه کامل از میان نرفته است.

آنان می گویند که روند صادرات جلغوزه باید تسریع یابد و گرنه بخشی از جلغوزه هایی که برای صادرات آماده شده اند، با آسیب دیده گی روبروخواهد شد . 

یعقوب خان منظور، یکی از صادر کننده گان جلغوزه، گفت: «اینجا در افغانستان برای نگهداری جلغوزه سردخانه های مناسب وجود ندارد. از همین رو جلغوزه بازرگانان خراب خواهد شد. هوا گرم می شود و جلغوزه در هوا گرم وزن خود را از دست می دهد و هم یک نوع مرض پیدا می کند که دانه های آن سیاه می شود. هرگاه تا پانزدهم ماه حوت این مشکل حل نشود بازرگانان میلیون ها دالر آسیب زیانمند خواهند شد.»

به گفته اتحادیه صادر کننده گان جلغوزه در پی توقف صادرات جلغوزه بهای آن در بازارهای داخلی در حدود دوصد افغانی در هر کیلوگرام  کاهش یافته است و اکنون هرکیلو گرام جلغوزه در بازارهای جنوب شرق کشور دو هزار و پنجصد افغانی است.

دیدگاه وزارت صنعت و تجارت را در پیوند با نگرانی های بازرگانان دراین بخش به دست آورده نتوانستیم.

هم‌رسانی کنید