Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش بی‌پیشینۀ بهای گاز در کابل

بهای گاز مایع در بازارهای پایتخت به‌گونۀ بی‌پیشینۀ روبه افزایش است.

شماری از پرچون فروشان گازمایع در پایتخت می‌گویند که نوسان بهای گازمایع به‌دست وارد کننده‌گان آن است.

یافته‌های طلوع‌نیوز از بازار فروش نفت و گازمایع درمنطقۀ کمپنی کابل نشان می‌دهند که دریک روز در این بازار در بهای هر تُن گاز ۱۴۰دالر، افزایش آمده‌است.

از سویی هم، هیچ نهاد حکومتی برای نظارت بر بازار خرید و فروش نفت و گاز مایع وجود ندارد.

به روز شنبه هر کیلوگرام گاز مایع در بازاری در منطقۀ کمپنی شهر کابل ۶۶ افغانی بود، اما به روزیک‌شنبه به ۷۷ افغانی رسید.

حاجی بابا، بازرگان در این باره گفت: "یک هفته بعد موترهای از راه که بند است، خواهند رسید، درحال حاضر در ذخایر گاز نیست و گاز تمام شده‌است."

باسط، بازرگان دیگر در این باره گفت که ذخایر دولت که در منطقۀ سر کوتل است، می‌تواند با بازرگانان به تماس شوند و این گاز به بازار عرضه شود، و "در آن صورت امکان دارد که جلو بهای بلند گاز گرفته شود."

بر بنیاد یافته‌ها، فروشنده‌گان اصلی در این بازار، وارد کننده‌گان بزرگ نفت و گاز مایع استند.

منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که چهارده وارد کننده بزرگ نفت و گازمایع درتبانی با هم نرخ نفت و گاز را دربازارها، تعیین می‌کنند.

توکل احمدیار، رییس اتحادیه وارد کننده‌گان نفت و گاز مایع که مقام ریاست اتاق تجارت و سرمایه گذاری را نیز به‌دست آورده‎است در یک تماس تیلفونی به طلوع‌نیوز گفت که در بیرون از کشور است و از خواستار گفتگو با رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری کابل شد.

رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری کابل گفت که مدیریت بازار در دست بازرگانان اصلی است، اما مسؤولیت سرسام آور تعیین بهای گاز مایع را به دوش اشخاص بی‌نام و نشان می‌گزارد.

حسیب رحیمی افزود: "بعضی کسانی که خود شان را در بین تاجران گد کرده‌اند، آنها در بعضی موارد سوء استفاده‌های نیز می‌کنند که در بازار قیمت را به‌گونۀ مدیریت می‌کنند که خودشان می‌خواهند."

از سوی دیگر در چنین اوضاع مردم در انتظار کمک حکومت استند.

محمد ظریف ناصری، باشنده کابل گفت: "دولت باید توجه کند دراین عرصه و باید هئیت بفرستند که چرا در بازار آزاد قیمت گاز ۹۰افغانی است و گاز دولتی ۴۰ یا ۴۵افغانی است."

کاظم، باشندۀ دیگر شهر کاب نیز گفت که در "گذشته چنین قیمتی که حالی است، نبود."

اما ادارۀ تنظیم نفت و گاز که به هدف نظارت و تنظیم بازار نفت و گاز ایجاد شده‌است، یکی از مسؤولان آن در تماس تیلفونی با طلوع‌نیوز گفت که این اداره هنوز رییس ندارد و به‌گونۀ کامل، ایجاد نشده‌است.

افزایش بی‌پیشینۀ بهای گاز در کابل

منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که چهارده وارد کننده بزرگ نفت و گازمایع درتبانی با هم نرخ نفت و گاز را دربازارها، تعیین می‌کنند.

Thumbnail

بهای گاز مایع در بازارهای پایتخت به‌گونۀ بی‌پیشینۀ روبه افزایش است.

شماری از پرچون فروشان گازمایع در پایتخت می‌گویند که نوسان بهای گازمایع به‌دست وارد کننده‌گان آن است.

یافته‌های طلوع‌نیوز از بازار فروش نفت و گازمایع درمنطقۀ کمپنی کابل نشان می‌دهند که دریک روز در این بازار در بهای هر تُن گاز ۱۴۰دالر، افزایش آمده‌است.

از سویی هم، هیچ نهاد حکومتی برای نظارت بر بازار خرید و فروش نفت و گاز مایع وجود ندارد.

به روز شنبه هر کیلوگرام گاز مایع در بازاری در منطقۀ کمپنی شهر کابل ۶۶ افغانی بود، اما به روزیک‌شنبه به ۷۷ افغانی رسید.

حاجی بابا، بازرگان در این باره گفت: "یک هفته بعد موترهای از راه که بند است، خواهند رسید، درحال حاضر در ذخایر گاز نیست و گاز تمام شده‌است."

باسط، بازرگان دیگر در این باره گفت که ذخایر دولت که در منطقۀ سر کوتل است، می‌تواند با بازرگانان به تماس شوند و این گاز به بازار عرضه شود، و "در آن صورت امکان دارد که جلو بهای بلند گاز گرفته شود."

بر بنیاد یافته‌ها، فروشنده‌گان اصلی در این بازار، وارد کننده‌گان بزرگ نفت و گاز مایع استند.

منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که چهارده وارد کننده بزرگ نفت و گازمایع درتبانی با هم نرخ نفت و گاز را دربازارها، تعیین می‌کنند.

توکل احمدیار، رییس اتحادیه وارد کننده‌گان نفت و گاز مایع که مقام ریاست اتاق تجارت و سرمایه گذاری را نیز به‌دست آورده‎است در یک تماس تیلفونی به طلوع‌نیوز گفت که در بیرون از کشور است و از خواستار گفتگو با رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری کابل شد.

رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری کابل گفت که مدیریت بازار در دست بازرگانان اصلی است، اما مسؤولیت سرسام آور تعیین بهای گاز مایع را به دوش اشخاص بی‌نام و نشان می‌گزارد.

حسیب رحیمی افزود: "بعضی کسانی که خود شان را در بین تاجران گد کرده‌اند، آنها در بعضی موارد سوء استفاده‌های نیز می‌کنند که در بازار قیمت را به‌گونۀ مدیریت می‌کنند که خودشان می‌خواهند."

از سوی دیگر در چنین اوضاع مردم در انتظار کمک حکومت استند.

محمد ظریف ناصری، باشنده کابل گفت: "دولت باید توجه کند دراین عرصه و باید هئیت بفرستند که چرا در بازار آزاد قیمت گاز ۹۰افغانی است و گاز دولتی ۴۰ یا ۴۵افغانی است."

کاظم، باشندۀ دیگر شهر کاب نیز گفت که در "گذشته چنین قیمتی که حالی است، نبود."

اما ادارۀ تنظیم نفت و گاز که به هدف نظارت و تنظیم بازار نفت و گاز ایجاد شده‌است، یکی از مسؤولان آن در تماس تیلفونی با طلوع‌نیوز گفت که این اداره هنوز رییس ندارد و به‌گونۀ کامل، ایجاد نشده‌است.

هم‌رسانی کنید