تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

افزایش بی پیشینه کشت زعفران در کشور

مسوولان وزارت زراعت و آبیاری با درنظرداشت افزایش بیش از یک هزار وهفت صد هکتار ساحه کشت زعفران درکشور، می‌‎گویند که برداشت امسال زعفران در کشوربی‌پیشینه است.

وزیر زراعت و آبیاری می‌گوید که امسال  درآمد‌های سالانه کشور از زعفران از ۵ میلیون دالر به ۱۵ میلیون دالر افزایش یافته و امسال درکشور شش تُن زعفران برداشت شده است.

وزیر زراعت و آبیاری با درنظرداشت سه برابر شدن برداشت زعفران درکشور، کشت و برداشت این گیاه صنعتی را درکشوربی‌پیشینه می‌گوید.

اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و آبیاری، گفت: «در ۱۴ سال ۱۰۲۰ هکتار زمین تحت کشت زعفران قرار گرفته بود و تنها در یک سال ما توانیستیم ۱۷۹۰ هکتار زمین را تحت کشت زعفران قرار دهیم.»

با پیشرفت‌هایی که صورت گرفته است ساحات کشت زعفران در کشور به دو هزار و هشت صد هکتار رسیده است و گفته می‌شود که در این بخش  برای سه هزار خانواده  در ۳۱ ولایت کشور زمینه‌های کار فراهم شده است.
 
به باور آگاهان بخش کشاورزی با ساخته شدن یک کارخانه بزرگ پروسس زعفران در کشور، زمینه‌های بهتر گسترش کشت این گیاه صنعیتی در کشورفراهم خواهند شد.

محمدهاشم اسلمی، کارشناس بخش کشاورزی، گفت: «زعفران در صورتی‌که بسته بندی مناسب شود یک گرام آن تا ۱۹ یورو هم در بازارهای اروپایی به فروش رسیده است.»

وزیر زراعت دستاوردهای کشور را در بخش زعفران وابسته به همکاری‌ها و سرمایه گذاری‌های مشترک بخش خصوصی و دولت می‌داند و می‌گوید که  بازاریابی که برای زعفران کشور در کشورهای عربی و چین در یک سال گذشته صورت گرفته است، نقش بسزایی در افزایش کشت وبرداشت این گیاه داشته است.

بازرگانی

افزایش بی پیشینه کشت زعفران در کشور

وزیر زراعت و آبیاری می‌گوید که امسال  درآمد‌های سالانه کشور از زعفران از ۵ میلیون دالر به ۱۵ میلیون دالر افزایش یافته و امسال درکشور شش تُن زعفران برداشت شده است.

Thumbnail

مسوولان وزارت زراعت و آبیاری با درنظرداشت افزایش بیش از یک هزار وهفت صد هکتار ساحه کشت زعفران درکشور، می‌‎گویند که برداشت امسال زعفران در کشوربی‌پیشینه است.

وزیر زراعت و آبیاری می‌گوید که امسال  درآمد‌های سالانه کشور از زعفران از ۵ میلیون دالر به ۱۵ میلیون دالر افزایش یافته و امسال درکشور شش تُن زعفران برداشت شده است.

وزیر زراعت و آبیاری با درنظرداشت سه برابر شدن برداشت زعفران درکشور، کشت و برداشت این گیاه صنعتی را درکشوربی‌پیشینه می‌گوید.

اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و آبیاری، گفت: «در ۱۴ سال ۱۰۲۰ هکتار زمین تحت کشت زعفران قرار گرفته بود و تنها در یک سال ما توانیستیم ۱۷۹۰ هکتار زمین را تحت کشت زعفران قرار دهیم.»

با پیشرفت‌هایی که صورت گرفته است ساحات کشت زعفران در کشور به دو هزار و هشت صد هکتار رسیده است و گفته می‌شود که در این بخش  برای سه هزار خانواده  در ۳۱ ولایت کشور زمینه‌های کار فراهم شده است.
 
به باور آگاهان بخش کشاورزی با ساخته شدن یک کارخانه بزرگ پروسس زعفران در کشور، زمینه‌های بهتر گسترش کشت این گیاه صنعیتی در کشورفراهم خواهند شد.

محمدهاشم اسلمی، کارشناس بخش کشاورزی، گفت: «زعفران در صورتی‌که بسته بندی مناسب شود یک گرام آن تا ۱۹ یورو هم در بازارهای اروپایی به فروش رسیده است.»

وزیر زراعت دستاوردهای کشور را در بخش زعفران وابسته به همکاری‌ها و سرمایه گذاری‌های مشترک بخش خصوصی و دولت می‌داند و می‌گوید که  بازاریابی که برای زعفران کشور در کشورهای عربی و چین در یک سال گذشته صورت گرفته است، نقش بسزایی در افزایش کشت وبرداشت این گیاه داشته است.

هم‌رسانی کنید