Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افغانستان برای نخستین باراز راۀ شبکه فایبرنوری با چین پیوند میشود

 وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی میگوید که با پیوند شدن افغانستان ازراۀ فایبرنوری به چین، افغانستان سالانه تا شصت میلیون دالراز ترانزیت اطلاعات دیجیتالی چین به دیگر کشورهای جهان، سود بدست خواهند آورد.

پیوند شدن افغانستان ازراه فایبرنوری از راه واخان بدخشان، نخستین پروژه بکارشدن راه باستانی ابریشم درکشورخواهد بود.

سرپرست وزارت مخارات میگوید که چهارصدوهشتاد کیلومتر کیبل فایبرنوری کشور تا پایان سال دوهزارهژده میلادی باشبکه فایبرنوری چین پیوند خواهند شد.

وی هزینه این پروژه را پنجاه میلیون دالرمیگوید که ازکمک های بانک جهانی پرداخت میشود.

احمد شاه سادات، سپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی میگوید:"پیوند شدن افغانستان به گونه مستقیم با چین برای ما با اهمیت است وما از این راه میتوانیم با بهای مناسب میخریم."

اکرام الدین موسول پروژه فایبرنوری میگوید:" این راه برای کشیدن کیبل فایبرنوری بسیار دشوار است اما پول این پروژه ازبانک جهانی است که تا پنجاه میلیون دالرتخصیص یافته است."

کاهش بهای انترنت درکشور، بهبود کیفیت خدمات انترنتی وتوسعه خدمات انترنت به سی و چهارولایت کشورازسودمندی های دیگری توسعه شبکه فایبرنوری درکشوراند.

درحال حاضرافغانستان با پنج کشورهمسایه ازراه شبکه فایبرنوری پیوند شده است، اما گفته میشود که به علت مشکلات فنی پروژه های فایبرنوری درداخل کشوراکنون هم خدمات انترنتی درکشورکم کیفیت وبهای آن به مراتب بلند ترازکشورهای همسایه است.

افغانستان برای نخستین باراز راۀ شبکه فایبرنوری با چین پیوند میشود

پیوند شدن افغانستان ازراه فایبرنوری از راه واخان بدخشان، نخستین پروژه بکارشدن راه باستانی ابریشم درکشورخواهد بود.

Thumbnail

 وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی میگوید که با پیوند شدن افغانستان ازراۀ فایبرنوری به چین، افغانستان سالانه تا شصت میلیون دالراز ترانزیت اطلاعات دیجیتالی چین به دیگر کشورهای جهان، سود بدست خواهند آورد.

پیوند شدن افغانستان ازراه فایبرنوری از راه واخان بدخشان، نخستین پروژه بکارشدن راه باستانی ابریشم درکشورخواهد بود.

سرپرست وزارت مخارات میگوید که چهارصدوهشتاد کیلومتر کیبل فایبرنوری کشور تا پایان سال دوهزارهژده میلادی باشبکه فایبرنوری چین پیوند خواهند شد.

وی هزینه این پروژه را پنجاه میلیون دالرمیگوید که ازکمک های بانک جهانی پرداخت میشود.

احمد شاه سادات، سپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی میگوید:"پیوند شدن افغانستان به گونه مستقیم با چین برای ما با اهمیت است وما از این راه میتوانیم با بهای مناسب میخریم."

اکرام الدین موسول پروژه فایبرنوری میگوید:" این راه برای کشیدن کیبل فایبرنوری بسیار دشوار است اما پول این پروژه ازبانک جهانی است که تا پنجاه میلیون دالرتخصیص یافته است."

کاهش بهای انترنت درکشور، بهبود کیفیت خدمات انترنتی وتوسعه خدمات انترنت به سی و چهارولایت کشورازسودمندی های دیگری توسعه شبکه فایبرنوری درکشوراند.

درحال حاضرافغانستان با پنج کشورهمسایه ازراه شبکه فایبرنوری پیوند شده است، اما گفته میشود که به علت مشکلات فنی پروژه های فایبرنوری درداخل کشوراکنون هم خدمات انترنتی درکشورکم کیفیت وبهای آن به مراتب بلند ترازکشورهای همسایه است.

هم‌رسانی کنید