تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افغانستان بیش از دومیلیارد از دیگر کشور های و نهادهای جهانی بدهکار است

وزارت مالیۀ گفت که افغانستان درحال حاضر بیش از دو میلیارد و دو صد و نود و دو میلیون دالرازدیگرکشورها ونهادهای جهانی بدهکار است.

وزارت مالیه افزود که این پول برای عملی ساختن پروژه هایی که دراولویت قرارداشتند، وام گرفته شده است که بخشی از آن بدون سود به افغانستان وام داده شده است.

وزارت مالیه می افزاید که انتظار می رود که بخشی از دو میلیارد و دو صد و نود دو میلیون دالر قرض افغانستان از سوی کشور ها یا نهاد های قرضه دهنده بخشیده شود و ازسویی هم این وام ها با امتیازات مناسب به دولت افغانستان داده شده اند.

عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیۀ کشور گفت: «قرضه های است که با امتیازات بسیار خوب است، یعنی یا دوران پرداخت آن بسیار طویل مدت است ویا بدون بهره است و فقط مصارف اداری پرداخت می شود.»

افغانستان از سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۸۷ میلیاردها دالر وام گرفته است که بخش بزرگ آن یابخشیده شده ویا هم پرداخته شده است.

شماری از کارشناسان اقتصاد دربارۀ قرضه ها و چگونگی استفاده ازآن دیدگاه های گونا گون دارند برخی از این کارشناسان بدین باوراند که اگر شرایط قرضه ها سهل باشد و به گونۀ درست در بخش تولیدی مصرف شود به سود کشور های قرضه گیرنده است.

اما آیا قرضه هایی که افغانستان دریافت کرده است به گونه درست مصرف شده اند.

شیرعلی تزری، کارشناس اقتصاد گفت: «می توانیم بگویم که در افغانستان نه تنها قرضه بل بسیار مشکلات دیگر داریم، طوریکه لازم است ما از آن استفاده کرده نتوانسته ایم. نه تنها قرضه ها بل کمک های بلا عوض طوریکه باید به کار گرفته می شود، نه شده است.»

تاکنون کشورها ونهاد های قرضه دهنده بیش از سیزده میلیارد دالر از قرضه های شان را به افغانستان بخشیده است.

بزرگترین قرضه افغانستان یازده میلیارد دالر ازاتحاد شوروی پیشین بود که از طریق کلوپ پاریس به افغانستان بخشیده شد و گذشته از آن تا کنون بانک انکشاف آسیایی، بانک جهانی، صندوق جهانی پول و ایالات متحد امریکا یک و نیم میلیارد دالر از قرضه های شان را به افغانستان بخشیده اند.

بزرگترین قرضۀ افغانستان که تاکنون بخشیده شده است یازده میلیارد دالر ازشوروی پیشین بود که ازطریق توسط کلوپ پاریس به افغانستان بخشیده شد.

افغانستان بیش از دومیلیارد از دیگر کشور های و نهادهای جهانی بدهکار است

وزارت مالیۀ گفت که افغانستان درحال حاضر بیش از دو میلیارد و دو صد و نود و دو میلیون دالرازدیگرکشور

Thumbnail

وزارت مالیۀ گفت که افغانستان درحال حاضر بیش از دو میلیارد و دو صد و نود و دو میلیون دالرازدیگرکشورها ونهادهای جهانی بدهکار است.

وزارت مالیه افزود که این پول برای عملی ساختن پروژه هایی که دراولویت قرارداشتند، وام گرفته شده است که بخشی از آن بدون سود به افغانستان وام داده شده است.

وزارت مالیه می افزاید که انتظار می رود که بخشی از دو میلیارد و دو صد و نود دو میلیون دالر قرض افغانستان از سوی کشور ها یا نهاد های قرضه دهنده بخشیده شود و ازسویی هم این وام ها با امتیازات مناسب به دولت افغانستان داده شده اند.

عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیۀ کشور گفت: «قرضه های است که با امتیازات بسیار خوب است، یعنی یا دوران پرداخت آن بسیار طویل مدت است ویا بدون بهره است و فقط مصارف اداری پرداخت می شود.»

افغانستان از سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۸۷ میلیاردها دالر وام گرفته است که بخش بزرگ آن یابخشیده شده ویا هم پرداخته شده است.

شماری از کارشناسان اقتصاد دربارۀ قرضه ها و چگونگی استفاده ازآن دیدگاه های گونا گون دارند برخی از این کارشناسان بدین باوراند که اگر شرایط قرضه ها سهل باشد و به گونۀ درست در بخش تولیدی مصرف شود به سود کشور های قرضه گیرنده است.

اما آیا قرضه هایی که افغانستان دریافت کرده است به گونه درست مصرف شده اند.

شیرعلی تزری، کارشناس اقتصاد گفت: «می توانیم بگویم که در افغانستان نه تنها قرضه بل بسیار مشکلات دیگر داریم، طوریکه لازم است ما از آن استفاده کرده نتوانسته ایم. نه تنها قرضه ها بل کمک های بلا عوض طوریکه باید به کار گرفته می شود، نه شده است.»

تاکنون کشورها ونهاد های قرضه دهنده بیش از سیزده میلیارد دالر از قرضه های شان را به افغانستان بخشیده است.

بزرگترین قرضه افغانستان یازده میلیارد دالر ازاتحاد شوروی پیشین بود که از طریق کلوپ پاریس به افغانستان بخشیده شد و گذشته از آن تا کنون بانک انکشاف آسیایی، بانک جهانی، صندوق جهانی پول و ایالات متحد امریکا یک و نیم میلیارد دالر از قرضه های شان را به افغانستان بخشیده اند.

بزرگترین قرضۀ افغانستان که تاکنون بخشیده شده است یازده میلیارد دالر ازشوروی پیشین بود که ازطریق توسط کلوپ پاریس به افغانستان بخشیده شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره