تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

افغانستان در تلاش ایجاد یک مسیر هوایی از راه چین به هند است

با بسته‌ماندن بخش شرقی حریم فضایی پاکستان به‌روی هواپیماهای افغانستان و شماری از کشورهای آسیای میانه، ادارۀ هوانوردی افغانستان از ایجاد یک مسیر جدید هوایی که با گذشتن از فضای شمال شرقی پاکستان و جنوب چین به دهلی‌نو می‌رسد، خبر می‌دهد.

ادارۀ هوانوردی، می‌گوید که بازشدن این مسیر حداقل یک ساعت از زمان پرواز کنونی (شش ساعت) به دهلی‌نو را کاهش خواهد داد.

محمد قاسم وفایی‌زاده، رییس ادارۀ هوانوردی در این باره گفت: «در تلاش استیم که با سفارت چین در این باره بتوانیم دربارۀ باقی ماندۀ این مسیر که یک بخش آن ضرورت به ایجاد یک مسیر دارد، کار کنیم.»
یک ونیم ماه می‌شود که بخش شرقی حریم فضایی پاکستان به علت تنش‌های موجود میان هند و پاکستان به‌روی پروازهای عبوری بسته شده‌است.

این یگانه مسیر مهم و کوتاه برای پروازهای افغانستان و کشورهای آسیای میانه است که هواپیما‌های این کشورها در زمان کم و با هزینه کم به فرودگاه دهلی می‌رسیدند.

محمد نعیم، کارمند یک شرکت گردشگری در کابل گفت: «فعلأ مدت پرواز از مسیر ایران پنج ساعت شده و در قیمت‌ها هم  تغییرات آمده که قیمت‌ها دوبرابر شده‌اند.»

پس از بالاگرفتن تنش‌ها میان پاکستان و هند، پاکستان حریم فضایی‌اش را به‌روی پروازهای خارجی بست. از آن زمان تاکنون، هیچ هواپیمای افغانستان اجازه ندارند از حریم فضایی پاکستان عبور کنند.

پروازهای دهلی‌نو – کابل نیز از حریم فضایی ایران صورت می‌گیرند.

رییس ادارۀ هوانوردی افغانستان، می‌گوید که پیش از بسته‌شدن حریم فضایی پاکستان، روزانه به‌گونۀ میانگین تا ۲۵۰هواپیما با استفاده از حریم فضایی افغانستان به دیگر کشورها رفت و آمد می‌کردند، اما از ماه مارچ سال روان میلادی به این‌سو که حریم فضایی پاکستان بسته بوده‌است، روزانه در حدود نُه پرواز از حریم فضایی کشور عبور می‌کنند.

هفتۀ پیش، ادارۀ هوانوردی کشور گفت که بسته‌ماندن حریم فضایی پاکستان در یک ماه گذشته، هشت میلیون دالر به درآمدهای عبور از حریم فضایی افغانستان زیان زده‌است.

بازرگانی

افغانستان در تلاش ایجاد یک مسیر هوایی از راه چین به هند است

پس از بالاگرفتن تنش‌ها میان پاکستان و هند، پاکستان حریم فضایی‌اش را به‌روی پروازهای خارجی بست. از آن زمان تاکنون، هیچ هواپیمای افغانستان اجازه ندارند از حریم فضایی پاکستان عبور کنند.

تصویر بندانگشتی

با بسته‌ماندن بخش شرقی حریم فضایی پاکستان به‌روی هواپیماهای افغانستان و شماری از کشورهای آسیای میانه، ادارۀ هوانوردی افغانستان از ایجاد یک مسیر جدید هوایی که با گذشتن از فضای شمال شرقی پاکستان و جنوب چین به دهلی‌نو می‌رسد، خبر می‌دهد.

ادارۀ هوانوردی، می‌گوید که بازشدن این مسیر حداقل یک ساعت از زمان پرواز کنونی (شش ساعت) به دهلی‌نو را کاهش خواهد داد.

محمد قاسم وفایی‌زاده، رییس ادارۀ هوانوردی در این باره گفت: «در تلاش استیم که با سفارت چین در این باره بتوانیم دربارۀ باقی ماندۀ این مسیر که یک بخش آن ضرورت به ایجاد یک مسیر دارد، کار کنیم.»
یک ونیم ماه می‌شود که بخش شرقی حریم فضایی پاکستان به علت تنش‌های موجود میان هند و پاکستان به‌روی پروازهای عبوری بسته شده‌است.

این یگانه مسیر مهم و کوتاه برای پروازهای افغانستان و کشورهای آسیای میانه است که هواپیما‌های این کشورها در زمان کم و با هزینه کم به فرودگاه دهلی می‌رسیدند.

محمد نعیم، کارمند یک شرکت گردشگری در کابل گفت: «فعلأ مدت پرواز از مسیر ایران پنج ساعت شده و در قیمت‌ها هم  تغییرات آمده که قیمت‌ها دوبرابر شده‌اند.»

پس از بالاگرفتن تنش‌ها میان پاکستان و هند، پاکستان حریم فضایی‌اش را به‌روی پروازهای خارجی بست. از آن زمان تاکنون، هیچ هواپیمای افغانستان اجازه ندارند از حریم فضایی پاکستان عبور کنند.

پروازهای دهلی‌نو – کابل نیز از حریم فضایی ایران صورت می‌گیرند.

رییس ادارۀ هوانوردی افغانستان، می‌گوید که پیش از بسته‌شدن حریم فضایی پاکستان، روزانه به‌گونۀ میانگین تا ۲۵۰هواپیما با استفاده از حریم فضایی افغانستان به دیگر کشورها رفت و آمد می‌کردند، اما از ماه مارچ سال روان میلادی به این‌سو که حریم فضایی پاکستان بسته بوده‌است، روزانه در حدود نُه پرواز از حریم فضایی کشور عبور می‌کنند.

هفتۀ پیش، ادارۀ هوانوردی کشور گفت که بسته‌ماندن حریم فضایی پاکستان در یک ماه گذشته، هشت میلیون دالر به درآمدهای عبور از حریم فضایی افغانستان زیان زده‌است.

هم‌رسانی کنید