تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغانستان در شاخص‌های 'کاروبار تجارت' بانک جهانی ۶پله سقوط کرده

بربنیاد گزارش تازۀ شاخص‌های بانک جهانی، نام افغانستان با شش پله سقوط، در ردیف ۱۷۳ شاخص‌های 'کاروبار تجارت' این بانک جا گرفته‌است.

در گزارش امسال «کاروبار تجارت» یا «دوینگ بزنیس» بانک جهانی آمده‌است که افغانستان از ده شاخص ارزیابی بانک جهانی در بخش بازرگانی، در هفت شاخص هیچ پیشرفتی نداشته‌است.

بربنیاد این گزارش، در دو شاخص دیگر، در بخش فراهم شدن برق برای سرمایه‌گذاران و پرداخت مالیات، افغانستان بدتر از سال پار عمل کرده‌است.

نام افغانستان پیش از این در ردۀ ۱۶۷ شاخص‌های بانک جهانی قرار داشت.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری‌ها، می‌گوید که در این سال نه تنها سرمایه‌گذاری‌های فزیکی در کشور بسیار کمرنگ بوده‌اند بل بخشی از سرمایه‌ها از کشور فرار کرده‌اند.

یونس مومند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این باره گفت: «در یک دوسال گذشته، واقعأ شماری از بازرگانان و سرمایه‌گذاران ما با درنظرداشت مناسب بودن شرایط برای سرمایه‌گذاری‌ها در ترکیه از کشور رفته‌اند و این کار بر وضیعت، اثرهای ناگواری داشته‌اند؛ چون ناامنی‌ها از چالش‌های بزرگ است.»

سمیر رسا، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت نیز بیان داشت: «ما توقع داشتیم که امسال هم تغییرات مثبتی در این ارزیابی‌های کاروبار بانک جهانی را شاهد باشیم، اما تغییر در سنجش‌ها و شیوه‌های ارزیابی سبب شده‌است که مشکلات باشد.»

شماری از آگاهان اقتصادی، با درنظرداشت افزایش ناامنی‌ها، اوضاع نامعلوم سیاسی  و رکود کاروبار در کشور می‌گویند که احتمال دارد وضیعت از این هم بدترباشد.

قیس محمدی، کارشناس امور اقتصادی اظهار داشت: «چالش‌های زیادی وجود دارند که باید بربنیاد آن‌ها بگویم اوضاع خوب نیست و این کار از اعتماد بر مارکیت در افغانستان به ساده‌گی درک می‌شود.»

گزارش شاخص‌های بانک جهانی دربارۀ اوضاع بازرگانی کشورهای جهان، همه‌ساله یک‌بار از سوی این نهاد در یک ۱۹۰کشور جهان انجام می‌شود.

بیش از ده شاخص از جمله ایجاد سهولت‌ها برای آغاز تجارت‌ها، تداوم تجارت‌های موجود، جذب سرمایه گذاری‌ها و بازرگانی بیرون مرزی در کشورها، در این گزارش ارزیابی می‌‎شوند.
 

افغانستان در شاخص‌های 'کاروبار تجارت' بانک جهانی ۶پله سقوط کرده

سال گذشته، افغانستان از میان ۱۹۰ کشور جهان، در گزارش شاخص‌های بانک جهانی در ردۀ ۱۶۷ قرار گرفته بود.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد گزارش تازۀ شاخص‌های بانک جهانی، نام افغانستان با شش پله سقوط، در ردیف ۱۷۳ شاخص‌های 'کاروبار تجارت' این بانک جا گرفته‌است.

در گزارش امسال «کاروبار تجارت» یا «دوینگ بزنیس» بانک جهانی آمده‌است که افغانستان از ده شاخص ارزیابی بانک جهانی در بخش بازرگانی، در هفت شاخص هیچ پیشرفتی نداشته‌است.

بربنیاد این گزارش، در دو شاخص دیگر، در بخش فراهم شدن برق برای سرمایه‌گذاران و پرداخت مالیات، افغانستان بدتر از سال پار عمل کرده‌است.

نام افغانستان پیش از این در ردۀ ۱۶۷ شاخص‌های بانک جهانی قرار داشت.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری‌ها، می‌گوید که در این سال نه تنها سرمایه‌گذاری‌های فزیکی در کشور بسیار کمرنگ بوده‌اند بل بخشی از سرمایه‌ها از کشور فرار کرده‌اند.

یونس مومند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این باره گفت: «در یک دوسال گذشته، واقعأ شماری از بازرگانان و سرمایه‌گذاران ما با درنظرداشت مناسب بودن شرایط برای سرمایه‌گذاری‌ها در ترکیه از کشور رفته‌اند و این کار بر وضیعت، اثرهای ناگواری داشته‌اند؛ چون ناامنی‌ها از چالش‌های بزرگ است.»

سمیر رسا، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت نیز بیان داشت: «ما توقع داشتیم که امسال هم تغییرات مثبتی در این ارزیابی‌های کاروبار بانک جهانی را شاهد باشیم، اما تغییر در سنجش‌ها و شیوه‌های ارزیابی سبب شده‌است که مشکلات باشد.»

شماری از آگاهان اقتصادی، با درنظرداشت افزایش ناامنی‌ها، اوضاع نامعلوم سیاسی  و رکود کاروبار در کشور می‌گویند که احتمال دارد وضیعت از این هم بدترباشد.

قیس محمدی، کارشناس امور اقتصادی اظهار داشت: «چالش‌های زیادی وجود دارند که باید بربنیاد آن‌ها بگویم اوضاع خوب نیست و این کار از اعتماد بر مارکیت در افغانستان به ساده‌گی درک می‌شود.»

گزارش شاخص‌های بانک جهانی دربارۀ اوضاع بازرگانی کشورهای جهان، همه‌ساله یک‌بار از سوی این نهاد در یک ۱۹۰کشور جهان انجام می‌شود.

بیش از ده شاخص از جمله ایجاد سهولت‌ها برای آغاز تجارت‌ها، تداوم تجارت‌های موجود، جذب سرمایه گذاری‌ها و بازرگانی بیرون مرزی در کشورها، در این گزارش ارزیابی می‌‎شوند.
 

هم‌رسانی کنید