Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افغانستان ظرفیت تولید ۳۱۰ هزار میگاوات برق را دارد

با آن‌که افغانستان ظرفیت تولید ۳۱۰ هزار میگاوات برق را از منابع گونه‌گون دارد، اما اکنون هم ۷۵ درسد انرژی برق مصرفی کشور وارداتی است.

مسؤولان وزارت انرژی و آب می‌گویند که اکنون از ۱۴۰۰ میگاوات برق موجود در کشور تنها ۲۵ درسد آن از منابع داخلی تولید میشود.

از سویی هم، شماری از آگاهان اقتصاد می‌گویند که اگر افغانستان برق مورد نیازش را از منابع داخلی تولید کند، این کار گذشته از صرفه‌جویی میلیون‌ها دالر صرفیه برق وارداتی، زمینه‌های بزرگ صرفه‌جویی در تولید را فراهم خواهند ساخت.

افغانستان با بزرگ‌ترین منابع تولید برق در منطقه، اما متکی به برق وارداتی از کشورهای آسیای میانه و ایران است.

از میان ۳۱۰ هزار میگاوات ظرفیت موجود تولید انرژی برق در کشور، بیشاز ۲۳ هزار میگاوات از منابع آب، بیش‌از ۲۰۰ هزار میگاوات برق از آفتاب و بیش از ۶۸ هزار میگاوات برق از منابع بادی در کشور تولید شده میتواند.
شماری از آگاهان اقتصاد با انتقاد سخت از حکومت می‌گویند که حکومت برای تولید برق از منابع داخلی برنامۀ روشن ندارد.

سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل می‌گوید: «با به‌کارگیری از منابع داخلی تولید برق در کشور در حقیقت از هزینۀ میلیون‌ها دالر در سال برای خرید برق، صرفه‌جویی خواهد شد. و با این‌کار شما گذشته از صرفه‌جویی‌ها در چرخۀ تولید، زمینۀ رشد سرمایه‌گذاری‌ها؛ و در کُل رشد درآمد‌های ملی را فراهم ساخته می‌توانید.»

از سوی دیگر، گفته می‌شود که اکنون نیازمندی تمام کشور به انرژی برق ۱۱ هزار میگاوات است، اما دیده میشود که اکنون بخش اندکی از این برق، از منابع داخلی تولید می‌شود.

عبدالبصیر عظیمی، سخنگوی وزارت انرژی و آب می‌گوید: «وزارت برای رسیدن افغانستان به خودبسنده‌گی در تولید و مصرف برق برنامۀ سه‌ساله دارد و با عملی‌شدن آن برق مورد نیازمان را از منابع داخلی تولید خواهیم کرد.»
این در حالی‌است که شماری از آگاهان اقتصاد از حکومت می‌خواهند که برای ساخت بند‌های بزرگ با کمک بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند.

به گفتۀ آنان، با کاهش هزینه‌های برق در کشور، گذشته از رشد سریع اقتصاد مردم، زمینه‌های ثبات پایدار اقتصادی در کشور فراهم خواهند شد.

افغانستان ظرفیت تولید ۳۱۰ هزار میگاوات برق را دارد

با آن‌که افغانستان ظرفیت تولید ۳۱۰ هزار میگاوات برق را از منابع گونه‌گون دارد، اما اکنون هم ۷۵ درس

Thumbnail

با آن‌که افغانستان ظرفیت تولید ۳۱۰ هزار میگاوات برق را از منابع گونه‌گون دارد، اما اکنون هم ۷۵ درسد انرژی برق مصرفی کشور وارداتی است.

مسؤولان وزارت انرژی و آب می‌گویند که اکنون از ۱۴۰۰ میگاوات برق موجود در کشور تنها ۲۵ درسد آن از منابع داخلی تولید میشود.

از سویی هم، شماری از آگاهان اقتصاد می‌گویند که اگر افغانستان برق مورد نیازش را از منابع داخلی تولید کند، این کار گذشته از صرفه‌جویی میلیون‌ها دالر صرفیه برق وارداتی، زمینه‌های بزرگ صرفه‌جویی در تولید را فراهم خواهند ساخت.

افغانستان با بزرگ‌ترین منابع تولید برق در منطقه، اما متکی به برق وارداتی از کشورهای آسیای میانه و ایران است.

از میان ۳۱۰ هزار میگاوات ظرفیت موجود تولید انرژی برق در کشور، بیشاز ۲۳ هزار میگاوات از منابع آب، بیش‌از ۲۰۰ هزار میگاوات برق از آفتاب و بیش از ۶۸ هزار میگاوات برق از منابع بادی در کشور تولید شده میتواند.
شماری از آگاهان اقتصاد با انتقاد سخت از حکومت می‌گویند که حکومت برای تولید برق از منابع داخلی برنامۀ روشن ندارد.

سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل می‌گوید: «با به‌کارگیری از منابع داخلی تولید برق در کشور در حقیقت از هزینۀ میلیون‌ها دالر در سال برای خرید برق، صرفه‌جویی خواهد شد. و با این‌کار شما گذشته از صرفه‌جویی‌ها در چرخۀ تولید، زمینۀ رشد سرمایه‌گذاری‌ها؛ و در کُل رشد درآمد‌های ملی را فراهم ساخته می‌توانید.»

از سوی دیگر، گفته می‌شود که اکنون نیازمندی تمام کشور به انرژی برق ۱۱ هزار میگاوات است، اما دیده میشود که اکنون بخش اندکی از این برق، از منابع داخلی تولید می‌شود.

عبدالبصیر عظیمی، سخنگوی وزارت انرژی و آب می‌گوید: «وزارت برای رسیدن افغانستان به خودبسنده‌گی در تولید و مصرف برق برنامۀ سه‌ساله دارد و با عملی‌شدن آن برق مورد نیازمان را از منابع داخلی تولید خواهیم کرد.»
این در حالی‌است که شماری از آگاهان اقتصاد از حکومت می‌خواهند که برای ساخت بند‌های بزرگ با کمک بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند.

به گفتۀ آنان، با کاهش هزینه‌های برق در کشور، گذشته از رشد سریع اقتصاد مردم، زمینه‌های ثبات پایدار اقتصادی در کشور فراهم خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره