تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

انبارشدن هزارها کانتینر تهی درتورخم

به علت توقف برگشت کانتینرهای تهی درتورخم، تا کنون بیش از دوهزار کانتینردر این شهرک بندری، انبار شده‌اند.
 
شماری ازراننده‌گان موترهای باربری در تورخم ادعا دارند که پولیس مرزی به علت‌های نامعلومی از برگشت کانتینرهای تهی و موترهایی که این کانتینرها را انتقال می‎دهند، جلوگیری می‌کند.
 
آنان می‌گویند که این کانتینرها از بندر کراچی و بندرهای دیگر به کرایه گرفته شده‌اند که با توقف دادن آنها روزانه هزارها دالر در روز به بازرگانان زیان می‌رسد.
 
 آنان می‌گویند که دراین میان موترهای که این کانتینرها را انتقال می‌دهند نیز، شامل اند.
 
این راننده‌گان می‌گویند که با گذشت هر روز ۵۰ دالرکرایه هر کانتینر را باید، به‌پردازند.
 
در این باره مسؤولان پولیس سرحدی در تورخم چیزی نمی‌گوید؛ اما وزارت امورداخله ازآغاز بررسی‌ها دراین بخش خبر می‌دهد.
 
ازسویی‌هم، شماری از بازرگانان درپیام‌های صوتی شان که به طلوع‌نیوز فرستاده‌اند می‌گویند که درحال حاضر شماری از افراد در تورخم با گرفتن یک مقدارپول، این کانتینرها را اجازه برگشت به پاکستان می‌دهند.

بازرگانی

انبارشدن هزارها کانتینر تهی درتورخم

راننده‌گان و بازرگانان درتورخم می‌گویند که در این کانتینرها کالاها را از کشورهای گونه‌گون به کشور انتقال داده‌اند؛ اما اکنون به علت‌های نامعلوم از سوی پولیس سرحدی، اجازه برگشت به پاکستان داده نمی‌شود.

Thumbnail

به علت توقف برگشت کانتینرهای تهی درتورخم، تا کنون بیش از دوهزار کانتینردر این شهرک بندری، انبار شده‌اند.
 
شماری ازراننده‌گان موترهای باربری در تورخم ادعا دارند که پولیس مرزی به علت‌های نامعلومی از برگشت کانتینرهای تهی و موترهایی که این کانتینرها را انتقال می‎دهند، جلوگیری می‌کند.
 
آنان می‌گویند که این کانتینرها از بندر کراچی و بندرهای دیگر به کرایه گرفته شده‌اند که با توقف دادن آنها روزانه هزارها دالر در روز به بازرگانان زیان می‌رسد.
 
 آنان می‌گویند که دراین میان موترهای که این کانتینرها را انتقال می‌دهند نیز، شامل اند.
 
این راننده‌گان می‌گویند که با گذشت هر روز ۵۰ دالرکرایه هر کانتینر را باید، به‌پردازند.
 
در این باره مسؤولان پولیس سرحدی در تورخم چیزی نمی‌گوید؛ اما وزارت امورداخله ازآغاز بررسی‌ها دراین بخش خبر می‌دهد.
 
ازسویی‌هم، شماری از بازرگانان درپیام‌های صوتی شان که به طلوع‌نیوز فرستاده‌اند می‌گویند که درحال حاضر شماری از افراد در تورخم با گرفتن یک مقدارپول، این کانتینرها را اجازه برگشت به پاکستان می‌دهند.

هم‌رسانی کنید