تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از تأخیر در فرستادن مسودۀ بررسی بودجۀ وسط سال به مجلس

معاون امور پالیسی دبیرخانۀ مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که مسودۀ بررسی بودجۀ وسط سال، امروز (شنبه، ۲۹سرطان) به مجلس نماینده‌گان رسید.

این سند، باید یک ماه پیش – پس از گذشت شش ماه از سال مالی - به مجلس فرستاده می‌شد.

این سند در حالی به مجلس می‌رسد که قرار است نماینده‌گان، تا یک روز دیگر به رخصتی‌های تابستانی بروند.

رحیم‌‎الله غالب، معاون امور پالسی دبیرخانۀ مجلس در این باره گفت: «این سند امروز به ما رسید و فردا این را به کمیسوین روسا راجع می‌کنیم و در آن‌جا روی آن بحث خواهد شد؛ احتمال دارد چند روزی را در بر بگیرد.»

رمضان بشردوست، عضو مجلس نیز افزود: «در قصۀ تصویب کردن و نکردن ولسی جرگه، کسی نیست؛ حتا بودجه‌یی که ولسی جرگه تصویب می‌کند، قانون می‌شود، به امضای رییس‌جمهور می‌رسد و منتشر می‌شود، وزارت مالیه و وزارت‌های دیگر – از جمله ع و غ - هیچ‌گونه توجهی به تطبیق آن ندارند.»

با این همه، هرچند این سند اکنون به مجلس رسیده، اما وزارت مالیه دربارۀ هزینه‌های افزودی و یا کاهش برای پروژه‌ها، معلومات نمی‌دهد.

شمعروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه بیان داشت: «سلسله تغییراتی در سقف بودجه وارد شده‌است و هم‌چنان موارد بودجوی جدیدی شامل شامل بودجۀ ملی افغانستان شده‌است.»

وزارت مالیه، دادن هرگونه جزییات بیشتر دربارۀ پروژه‌ها و هزینه‌های جدید در بودجه وسط سال را پیش از وقت و محرم می‌داند.

اما به نظر می‌رسد که با درنظرداشت نیازمندی‌ها به مبلغ قابل هزینه در انتخابات ریاست‌جمهوری و تغییر و تبدیل چندین واحد بودجه‌یی ازمواردی اند که شاید تغییرات بزرگی را در بودجۀ ملی بوجود آورده باشند.
 

انتقادها از تأخیر در فرستادن مسودۀ بررسی بودجۀ وسط سال به مجلس

این سند در حالی به مجلس می‌رسد که قرار است نماینده‌گان، تا یک روز دیگر به رخصتی‌های تابستانی بروند.

تصویر بندانگشتی

معاون امور پالیسی دبیرخانۀ مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که مسودۀ بررسی بودجۀ وسط سال، امروز (شنبه، ۲۹سرطان) به مجلس نماینده‌گان رسید.

این سند، باید یک ماه پیش – پس از گذشت شش ماه از سال مالی - به مجلس فرستاده می‌شد.

این سند در حالی به مجلس می‌رسد که قرار است نماینده‌گان، تا یک روز دیگر به رخصتی‌های تابستانی بروند.

رحیم‌‎الله غالب، معاون امور پالسی دبیرخانۀ مجلس در این باره گفت: «این سند امروز به ما رسید و فردا این را به کمیسوین روسا راجع می‌کنیم و در آن‌جا روی آن بحث خواهد شد؛ احتمال دارد چند روزی را در بر بگیرد.»

رمضان بشردوست، عضو مجلس نیز افزود: «در قصۀ تصویب کردن و نکردن ولسی جرگه، کسی نیست؛ حتا بودجه‌یی که ولسی جرگه تصویب می‌کند، قانون می‌شود، به امضای رییس‌جمهور می‌رسد و منتشر می‌شود، وزارت مالیه و وزارت‌های دیگر – از جمله ع و غ - هیچ‌گونه توجهی به تطبیق آن ندارند.»

با این همه، هرچند این سند اکنون به مجلس رسیده، اما وزارت مالیه دربارۀ هزینه‌های افزودی و یا کاهش برای پروژه‌ها، معلومات نمی‌دهد.

شمعروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه بیان داشت: «سلسله تغییراتی در سقف بودجه وارد شده‌است و هم‌چنان موارد بودجوی جدیدی شامل شامل بودجۀ ملی افغانستان شده‌است.»

وزارت مالیه، دادن هرگونه جزییات بیشتر دربارۀ پروژه‌ها و هزینه‌های جدید در بودجه وسط سال را پیش از وقت و محرم می‌داند.

اما به نظر می‌رسد که با درنظرداشت نیازمندی‌ها به مبلغ قابل هزینه در انتخابات ریاست‌جمهوری و تغییر و تبدیل چندین واحد بودجه‌یی ازمواردی اند که شاید تغییرات بزرگی را در بودجۀ ملی بوجود آورده باشند.
 

هم‌رسانی کنید