تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از عدم استفادۀ موثر از کمک‌های جهانی به افغانستان

افغانستان در حدود نزده سال اخیر و پس از رویداد یازدهم سپتامبر در امریکا، کمک‌های بزرگ جهانی را بدست آورده‌است، اما از کمک‌ها در شماری از بخش‌ها استفادۀ موثر و لازم نشده‌است.

بربنیاد ارقام نخستین نهادهای جهانی، افغانستان پس از یازدهم سپتامبر بیش از ۱۳۰ میلیارد دالر کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم جهانی را جذب کرده‌است اما هنوز هم زیربناها در کشور مشکلات زیاد دارد و پیشرفت‌ها در بخش‌های گوناگون شکننده هستند.

شماری از نهادهای پژوهشی در افغانستان، بر تداوم کمک‌های جهانی در سال‌های آینده تأکید دارند؛ اما می‌گویند که باید این کمک‌ها به‌گونۀ درست هزینه شوند.

نذیر کبیری، رییس انستیتوت پژوهشی البیرونی گفت: «برنامه‌های انکشافی مثل برنامۀ انکشاف ملی توانست در سراسر افغانستان، نشانه‌یی از انکشاف و ساخت و ساز و بازسازی را به چهل هزار قریه افغانستان ببرد.»

اما، وزارت مالیه ارقام کمک‌های جهانی را برای افغانستان در سال‌های گذشته متفاوت می‌گوید.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه بیان داشت: «ارقام ما نشان می‌دهند که ۶۵ میلیارد دالر تعهد شده بود که از این مبلغ، ۶۳ میلیارد عملأ به‌مصرف رسیده‌‎است»

با این همه، وزارت اقتصاد می‌گوید که تا سال ۲۰۱۹میلادی رُشد اقتصادی کشور مثبت بوده‌است و افزایش صادرات، افزایش حجم بازرگانی با کشورهای همسایه و ساخت بخشی از زیربناها در کشور از پیشرفت‌های سال‌های گذشته بوده‌اند.

سهراب بهمن، سخن‌گوی وزارت اقتصاد اظهار داشت: «مراودات ما با کشورهای مختلف جهان بسیار خوب افزایش پیدا کرد و توانستیم که هم در بُعد صادرات و هم در بُعد واردات شرکای جدید را داشته باشیم.»

در سال‌های گذشته درکنار بخش‌های امنیتی که میلیاردها دالر در آن هزینه شده‌است، بخش حکومت‌داری خوب، بهبود خدمات، حمایت از بخش خصوصی، توسعه روستاها و زیربناها از بخش‌هایی بوده‌اند که بیشترین کمک‌ها را بخود اختصاص دادند؛ اما به‌علت‌های گوناگون بخش زیادی از زیربناها، به‌ویژه جاده‌ها در کشور، دوباره ویران شده‌اند.

انتقادها از عدم استفادۀ موثر از کمک‌های جهانی به افغانستان

بربنیاد ارقام نخستین نهادهای جهانی، افغانستان پس از یازدهم سپتامبر بیش از ۱۳۰ میلیارد دالر کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم جهانی را جذب کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

افغانستان در حدود نزده سال اخیر و پس از رویداد یازدهم سپتامبر در امریکا، کمک‌های بزرگ جهانی را بدست آورده‌است، اما از کمک‌ها در شماری از بخش‌ها استفادۀ موثر و لازم نشده‌است.

بربنیاد ارقام نخستین نهادهای جهانی، افغانستان پس از یازدهم سپتامبر بیش از ۱۳۰ میلیارد دالر کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم جهانی را جذب کرده‌است اما هنوز هم زیربناها در کشور مشکلات زیاد دارد و پیشرفت‌ها در بخش‌های گوناگون شکننده هستند.

شماری از نهادهای پژوهشی در افغانستان، بر تداوم کمک‌های جهانی در سال‌های آینده تأکید دارند؛ اما می‌گویند که باید این کمک‌ها به‌گونۀ درست هزینه شوند.

نذیر کبیری، رییس انستیتوت پژوهشی البیرونی گفت: «برنامه‌های انکشافی مثل برنامۀ انکشاف ملی توانست در سراسر افغانستان، نشانه‌یی از انکشاف و ساخت و ساز و بازسازی را به چهل هزار قریه افغانستان ببرد.»

اما، وزارت مالیه ارقام کمک‌های جهانی را برای افغانستان در سال‌های گذشته متفاوت می‌گوید.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه بیان داشت: «ارقام ما نشان می‌دهند که ۶۵ میلیارد دالر تعهد شده بود که از این مبلغ، ۶۳ میلیارد عملأ به‌مصرف رسیده‌‎است»

با این همه، وزارت اقتصاد می‌گوید که تا سال ۲۰۱۹میلادی رُشد اقتصادی کشور مثبت بوده‌است و افزایش صادرات، افزایش حجم بازرگانی با کشورهای همسایه و ساخت بخشی از زیربناها در کشور از پیشرفت‌های سال‌های گذشته بوده‌اند.

سهراب بهمن، سخن‌گوی وزارت اقتصاد اظهار داشت: «مراودات ما با کشورهای مختلف جهان بسیار خوب افزایش پیدا کرد و توانستیم که هم در بُعد صادرات و هم در بُعد واردات شرکای جدید را داشته باشیم.»

در سال‌های گذشته درکنار بخش‌های امنیتی که میلیاردها دالر در آن هزینه شده‌است، بخش حکومت‌داری خوب، بهبود خدمات، حمایت از بخش خصوصی، توسعه روستاها و زیربناها از بخش‌هایی بوده‌اند که بیشترین کمک‌ها را بخود اختصاص دادند؛ اما به‌علت‌های گوناگون بخش زیادی از زیربناها، به‌ویژه جاده‌ها در کشور، دوباره ویران شده‌اند.

هم‌رسانی کنید