تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقال ۸۷۸ میلیون افغانی از سوی ادارۀ اترا به وزارت مالیه

ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) در سال گذشتۀ مالی، ۸۷۸ میلیون افغانی درآمدهای صندوق توسعۀ خدمات مخابراتی را به یک حساب وزارت مالیه انتقال داده‌است.

این درآمدها از دونیم درصد عواید خالص شرکت‌های مخابراتی اند که اکنون به مثابۀ بودجۀ غیراختیاری وزارت مالیه به این وزارت انتقال یافته‌اند.

مسؤولان ادارۀ اترا می‌گویند که در حال حاضر مسؤولیت پروژه سازی از این پول، به عهدۀ نهادهای دولتی است و تنها برای تمویل پروژه‌ها، از این اداره اجازه گرفته خواهد شد.

سید محمد انوری، مشاور رییس بورد ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی در این باره گفت: «پیسه را ما انتقال دادیم به حساب مخصوص وزارت مالیه و از وزارت مالیه من تقاضا کردم که از طریق بودجۀ ملی مصرف شود؛ بخاطری که این وزارت‌ها هیچ مکلفیت احساس نمی‌کند.»

عباد الله درمان، معاون سخن‌گوی وزارت مالیه نیز بیان داشت: «به اساس درخواست ادارۀ اترا و مطابق تفاهم وزارت مالیه، وزارت مخابرات و ادارۀ اترا پول غیراختیاری صندوق توسعۀ خدمات مخابراتی به منظور تطبیق پروژه‌های انکشافی ادارۀ اترا، در سر جمع عواید وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به سیستم دولت منتقل و دوباره جهت تطبیق پروژه‌های مربوطه به مصرف می‌رسد.»

مسؤولان ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی می‌پذیرند که آنان نتوانسته‌اند از درآمدهای صندوق توسعۀ خدمات مخابراتی بیش از ۱۶۰آنتن مخابراتی در بخش‌هایی از کشور را نصب کنند.

شماری از نماینده‌‎گان مردم در مجلس، می‌گویند که انتقال پول به نام‌های گوناگون از ادارات دولتی و بانک‌ها به وزارت مالیه نگران کننده‌است.

قیوم سجادی، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «یک سیستم شفاف مالی که بتواند برای همه‌گان شفافیت را و پاسخ‌گویی مسؤولانه را به نمایش بگذارد، وجود ندارد.»

این در حالی است که طلوع‌نیوز، روزشنبه (۱۴جدی) نیز گزارشی را نشر کرد که برمبنی آن، رییس دادگاۀ عالی به هدایت شفاهی رییس‌جمهور، دستور انتقال ۱۵میلیارد افغانی را از بانک مرکزی به وزارت مالیه امضا کرده‌است.

انتقال ۸۷۸ میلیون افغانی از سوی ادارۀ اترا به وزارت مالیه

شماری از نماینده‌‎گان مردم در مجلس، می‌گویند که انتقال پول به نام‌های گوناگون از ادارات دولتی و بانک‌ها به وزارت مالیه نگران کننده‌است.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) در سال گذشتۀ مالی، ۸۷۸ میلیون افغانی درآمدهای صندوق توسعۀ خدمات مخابراتی را به یک حساب وزارت مالیه انتقال داده‌است.

این درآمدها از دونیم درصد عواید خالص شرکت‌های مخابراتی اند که اکنون به مثابۀ بودجۀ غیراختیاری وزارت مالیه به این وزارت انتقال یافته‌اند.

مسؤولان ادارۀ اترا می‌گویند که در حال حاضر مسؤولیت پروژه سازی از این پول، به عهدۀ نهادهای دولتی است و تنها برای تمویل پروژه‌ها، از این اداره اجازه گرفته خواهد شد.

سید محمد انوری، مشاور رییس بورد ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی در این باره گفت: «پیسه را ما انتقال دادیم به حساب مخصوص وزارت مالیه و از وزارت مالیه من تقاضا کردم که از طریق بودجۀ ملی مصرف شود؛ بخاطری که این وزارت‌ها هیچ مکلفیت احساس نمی‌کند.»

عباد الله درمان، معاون سخن‌گوی وزارت مالیه نیز بیان داشت: «به اساس درخواست ادارۀ اترا و مطابق تفاهم وزارت مالیه، وزارت مخابرات و ادارۀ اترا پول غیراختیاری صندوق توسعۀ خدمات مخابراتی به منظور تطبیق پروژه‌های انکشافی ادارۀ اترا، در سر جمع عواید وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به سیستم دولت منتقل و دوباره جهت تطبیق پروژه‌های مربوطه به مصرف می‌رسد.»

مسؤولان ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی می‌پذیرند که آنان نتوانسته‌اند از درآمدهای صندوق توسعۀ خدمات مخابراتی بیش از ۱۶۰آنتن مخابراتی در بخش‌هایی از کشور را نصب کنند.

شماری از نماینده‌‎گان مردم در مجلس، می‌گویند که انتقال پول به نام‌های گوناگون از ادارات دولتی و بانک‌ها به وزارت مالیه نگران کننده‌است.

قیوم سجادی، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «یک سیستم شفاف مالی که بتواند برای همه‌گان شفافیت را و پاسخ‌گویی مسؤولانه را به نمایش بگذارد، وجود ندارد.»

این در حالی است که طلوع‌نیوز، روزشنبه (۱۴جدی) نیز گزارشی را نشر کرد که برمبنی آن، رییس دادگاۀ عالی به هدایت شفاهی رییس‌جمهور، دستور انتقال ۱۵میلیارد افغانی را از بانک مرکزی به وزارت مالیه امضا کرده‌است.

هم‌رسانی کنید